ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น – สวนดอกไม้แม่ริม​ – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม , At Ubon Travel
รหัส 007-0074
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
92 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

07.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมัคคุเทศก์นำเที่ยวคอยให้การตอนรับท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

08.30 : นำท่านเดินทางโดยสายการบิน ไทย สมายด์ (WE) เที่ยวบินที่ WE130

09.55 : เดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมู่บ้าน และฐานทัพของพม่าของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างแบบพาโนราม่า

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่สายติดกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภูผาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 2
วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุ่นอันเลื่องชื่อ วัดแห่งนี้เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดสลับกับสีทอง นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแก้วมรกตองค์จริงอยู่ที่นี่

เที่ยง : บริการอารหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  หลังจากนั้นนำเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
สวนดอกไม้แม่ริม – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ แม่ริม บริเวณอำเภอแม่ริมนี้ มีสวนดอกไม้มากมายหลากหลายสวน นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู

เที่ยง :  บริการอารหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ ท่านเช็คอินคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยๆร้อนๆ ให้ท่านได้พักจิ๊บกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเค้กพร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่

18.00 : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่

20.20 : นำท่านเดินทางโดยเที่ยวสายการบิน ไทย สมายด์ (WE) เที่ยวบินที่ WE121

21.40 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg/ท่าน (กรณีเดินทางด้วยสายการบินไทยสมายด์เท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 Kg/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
10/11/2021 12/11/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
11,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/11/2021 14/11/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  12,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
  เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/11/2021 21/11/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
   เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/11/2021 28/11/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
    เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/12/2021 03/12/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     12,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
     เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/12/2021 19/12/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      12,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
      เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/12/2021 22/12/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       11,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
       เดินทาง 20/12/2021 22/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/12/2021 25/12/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
        เดินทาง 23/12/2021 25/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/12/2021 26/12/2021
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         13,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
         เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          26/12/2021 28/12/2021
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
          เดินทาง 26/12/2021 28/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/01/2022 09/01/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           12,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
           เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/01/2022 14/01/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            11,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
            เดินทาง 12/01/2022 14/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             14/01/2022 16/01/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             12,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
             เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              21/01/2022 23/01/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              12,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
              เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/01/2022 30/01/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               12,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
               เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                04/02/2022 06/02/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                12,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
                เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 11/02/2022 13/02/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 12,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
                 เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  18/02/2022 20/02/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
                  เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   25/02/2022 27/02/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ริม
                   เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    Tags ที่เกี่ยวข้อง
                    Share on social networks
                    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                    • เดินทางมาเอง
                    • มี.ค.64
                    • 1 วัน 0 คืน
                    เริ่มต้น 1,290 บาท
                    • Thai Airways (TG)
                    • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                    • 10 วัน 7 คืน
                    เริ่มต้น 128,900 บาท
                    • รถตู้
                    • ก.พ.65 - พ.ค.65
                    • 3 วัน 2 คืน
                    เริ่มต้น 5,094 บาท
                    • Nok Air (DD)
                    • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                    • 3 วัน 2 คืน
                    เริ่มต้น 7,999 บาท