ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

แม่แตง – วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – สวนสนแม่แตง – สวนดอกไม้แม่ริม – พระธาตุดอยคำ – พระธาตุดอยสุเทพ – ร้านโกเหน่ง – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี – ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นเกว๋น-กาดมาลิน Street Food Market หน้ามช. – กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

รหัส 003-0145
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
29 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

17.00น.  : จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เชียงใหม่-แม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-สวนสนแม่แตง-แม่ริม-สวนดอกไม้แม่ริม-พระธาตุดอยคำ-พระธาตุดอยสุเทพ

เช้า : เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า จากนั้นนำคณะขึ้นตู้ปรับอากาศเดินทางสู่แม่แตง ชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา เดินทางสู่ นำคณะเข้าชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่  มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่แม่ริม แวะเที่ยวชมสวนดอกไม้ในสวนจะมีการปลูกดอกไม้สีสันชนิดต่างๆอย่างสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูป (กู๊เนียร์ ฟอเร็ซท หรือสวนอื่นๆในเส้นทางแม่ริม)  วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

เย็น    บริการอาหารกลางวัน

วันที่ 3 ร้านโกเหน่ง-วัดพระสิงห์-วัดโลกโมฬี-ห้วยตึงเฒ่า-วัดต้นเกว๋น-กาดมาลิน Street Food Market หน้ามช.

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ร้านโกเหน่ง ร้านยอดฮิต มีปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ห้วยตึงเฒ่า หุ่นฟางคิงคองยักษ์และผองเพื่อน สะพานซูตองเป้ ทอดยาวทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม Üวัดต้นเกว๋น วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ กาดมาลิน Street Food Market หน้ามช แหล่งละลายทรัพย์รวมของกินจุใจ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เชียงใหม่-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

เช้า : บริการอาหารเช้า เดินทางสู่ลำปางแวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบุตสึ องค์ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถึงปลายทางนนทบุรี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ำมัน
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  30/12/2021 02/01/2022
  รถโค้ช
  3,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง
  เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 29 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - มิ.ย.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 25 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,990 บาท
   รหัส 006-0178
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,990 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 9 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,500 บาท
   รหัส 019-0213
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 2,500 บาท
   • รถตู้
   • มี.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   • 243 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,488 บาท
   รหัส 001-0194
   2 วัน 1 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 3,488 บาท
   ชื่นชอบ