ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย

กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน – วัดจองกลาง – จองคำ – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวกิ๋วลม – พระธาตุแม่เย็น – หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย –ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านแด่น – แดนเทวดา

ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย

รหัส 024-0244
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
9,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
250 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ C สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.55 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102

09.15 น. : นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย – แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร

16.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า

18.00 น. : นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

วันที่ 2 ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวกิ๋วลม - พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

04.30 น     นำท่านเดินทางสู่ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี…สวยงาม จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย..บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบ้านรักไทย อิ่มอร่อยนำคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ำปลา อ.ปางมะผ้า ระหว่างทางแวะให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ ลีไวน์รักษ์ไทย

10.00 น. : คณะเดินทางถึง ถ้ำปลา อิสระให้ท่านเที่ยวชม     และถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา

บ่าย : เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด  หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม   อาทิเช่น ถ้ำเสาหินหลวง,ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย   พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทาง แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นชมอาทิตย์อัสดงตกดิน ณ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย ก่อนนำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง ก่อนเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้าน กาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านแด่น - แดนเทวดา - กรุงเทพฯ

5.45 น. โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พักäบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

16.00 น. : นำคณะเดินทางสู่  อ.แม่แตง ชมแลนด์มาร์กใหม่สุดอลังฯ ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตก

18.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.50 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น. : คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/04/2021 14/04/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
  เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/04/2021 17/05/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   9,590 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
   เดินทาง 15/04/2021 17/05/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/05/2021 03/03/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
    เดินทาง 01/05/2021 03/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     10/04/2021 12/04/2021
     Thai Smile Airways (WE)
     10,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
     เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      12/04/2021 14/04/2021
      Thai Smile Airways (WE)
      10,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
      เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       15/04/2021 17/05/2021
       Thai Smile Airways (WE)
       9,590 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
       เดินทาง 15/04/2021 17/05/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        01/05/2021 03/03/2021
        Thai Smile Airways (WE)
        9,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย
        เดินทาง 01/05/2021 03/03/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         จำนวนการเข้าชม 250 ครั้ง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • Thai Smile Airways (WE)
         • พ.ย.64 - ม.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 98 ครั้ง
         เริ่มต้น 13,900 บาท
         รหัส 024-0064
         3 วัน 2 คืน
         Thai Smile Airways (WE)
         เริ่มต้น 13,900 บาท
         • VietJet Air
         • มี.ค.64 - เม.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 307 ครั้ง
         เริ่มต้น 8,900 บาท
         รหัส 006-0218
         3 วัน 2 คืน
         VietJet Air
         เริ่มต้น 8,900 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ต.64 - ก.ย.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 248 ครั้ง
         เริ่มต้น 1,990 บาท
         รหัส 023-0294
         2 วัน 1 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 1,990 บาท
         ชื่นชอบ