ทัวร์เซิ่นนำกัน เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ

เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB  -ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ -พระธาตุผาซ่อนแก้ว – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ Sky Walk – วัดหินหมากเป้ง Sky Walk – วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส -วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง -บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ 

ทัวร์เซิ่นนำกัน เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ

รหัส 003-0069
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - พ.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จุดนัดหมายปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB -ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ -พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ (05.00 น.)เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อเดินทางสู่ ไร่ GBและทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาว และนำท่านเดินทางสู่ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ ชมดอกไม้ชมดอกไม้ตามฤดูกาล

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ  นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว”รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน(เปิด-ปิดเป็นไปตามมาตราการของจังหวัด) และเดินทางไปยังถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง’

เย็น : เพื่อให้ได้อิสระอาหารเดินทางเข้าที่พัก:เชียงคาน บูติก โฮเต็ล  หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส -วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง -บึงกาฬ

เช้า : นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆสัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่3)เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500เมตรซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย

ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานและชมความงามของวัดหินหมากเป้งสกายวอล์ค (Sky Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ำโขงจากนั้นเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกายเดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว เป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส

นำท่านชม วัดไทย โพนพิสัยตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งถ้ำพญานาคหรือถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขงนำท่านเดินทางสู่จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตรรับประทานอาหารเย็น

เย็น : เดินทางเข้าที่พัก: The One Hotel Bueng Kan หรือระดับเทียบเท่ากัน

วันที่ 3 บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน และเดินทางมุ่งหน้า ชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้ทำให้เล่นน้ำกันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนานจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิ

 


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ
 • ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับสถานที่ เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด
ช่วงเดินทาง
19/11/2021 21/11/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เซิ่นนำกัน เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ
เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
*** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  19/11/2021 21/11/2021
  รถตู้
  3,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เซิ่นนำกัน เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ
  เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
  *** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 46 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 243 ครั้ง
   เริ่มต้น 5,888 บาท
   รหัส 001-0183
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 5,888 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 9 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   รหัส 033-0209
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   ชื่นชอบ