ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด

ขอพร ไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับ เสริมดวงตลอดปี ชมความงดงามพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี พักผ่อนชายทะเลบ้านกรูด 1 คืน

ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด

รหัส 001-0171
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,588 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
420 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

20.30 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดสระสี่มุม-วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร-ชายหาดบ้านกรูด

08.00 น. : ถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

เช้า : รับประทานอาหาร ณ จุดพักรถ

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง

11.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดสระสี่มุม เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ​ปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุเก่าแก่หลายอย่างในวัด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

15.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดบ้านกรูด Check in เข้าสู่ที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

วันที่ 3 วัดเจดีย์ไอ้ไข่-วัดนางพระยา-ร้านขายของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดทางสายพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือวัดเขาธงชัย เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ 9

10.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามตั้งอยู่ตรงห้วยสามพันนามซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

14.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

14.00 น. : นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  


เงื่อนไข
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 300 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,588 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 3,588 ***
*** พักเดี่ยว 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,588 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 3,588 ***
  *** พักเดี่ยว 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,588 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 3,588 ***
   *** พักเดี่ยว 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถบัส
    3,588 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** เด็ก 3,588 ***
    *** พักเดี่ยว 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถบัส
     3,588 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** เด็ก 3,588 ***
     *** พักเดี่ยว 1,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถบัส
      3,588 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวนครศรี-ขอพรไอ้ไข่-พักผ่อนบ้านกรูด
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** เด็ก 3,588 ***
      *** พักเดี่ยว 1,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64
       • 4 วัน 3 คืน
       • 247 ครั้ง
       เริ่มต้น 5,699 บาท
       รหัส 011-0201
       4 วัน 3 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 5,699 บาท
       • VietJet Air
       • พ.ย.64 - ธ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 23 ครั้ง
       เริ่มต้น 7,999 บาท
       รหัส 013-0019
       3 วัน 2 คืน
       VietJet Air
       เริ่มต้น 7,999 บาท
       • Nok Air (DD)
       • ธ.ค.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 18 ครั้ง
       เริ่มต้น 10,999 บาท
       รหัส 013-0033
       3 วัน 2 คืน
       Nok Air (DD)
       เริ่มต้น 10,999 บาท
       ชื่นชอบ