ล่องเรือยอร์ช ชมความงามของทะเลสมุย ยามพระอาทิตย์ตกดิน ที่พักสุดชิล Sea View ทุกห้องพัก ณ Hansar Samui รับประทานอาหารบน Rooftop ที่สวยที่สุดของสมุย The Roof เที่ยวเกาะราบ เกาะมัตสุม ดําน้ำเกาะแตน

ทัวร์เที่ยวเกาะสมุย ล่องเรือยอร์ช , At Ubon Travel
รหัส 0135
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
97 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สมุย

11:00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอรเวย์ (ท่านสามารถรับประทานอาหาร ขนม เครื่องดื่มต่างๆ ชา กาแฟ ภายในเลาจน์ ของสายการบินได้) **กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนเช็คอิน ตรวจสอบวัน หมดอายุในบัตร**

13.50 น. : ออกเดินทางสู่เกาะสมุย โดยสายการบินบาง กอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 1151
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสมุย

ล่องเรือยอร์ช
15.45 น. : เดินทางถึงท่าเรือ

16.00 น. : ล่องเรือยอร์ช แบบ Private เฉพาะคณะเรา พร้อมกิจกรรม สนุกสนานบนเรือการตกปลา แล้วนํามาทำเป็นซาซิมิ ทานบนเรือ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนเรือ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร “กะปิสะตอ” ชิมเมนูอาหารพื้นเมือง ชื่อดังของสมุย (มื้อที่ 1)

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HANSAR SAMUI โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Sea View ทะเล ทุกห้อง

วันที่ 2
หินตาหินยาย - เกาะราบ - เกาะมัตสุม - ดําน้ำเกาะแตน

7.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) อิสระถ่ายภาพในบริเวณ โรงแรม ตามอัธยาศัย

9:30 น. : ออกเดินทางสู่ หินตาหินยาย ชมหินตาหินยาย ชมความแปลกประหลาดของหิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีตํานานเล่าต่อๆกันมาว่า เคยมีตาและยาย ชาวประมงคู่หนึ่งออกหาปลา จนเกิดเหตุการณ์ เรือล่มจมในอ่าวและร่างกายของทั้งสองคนได้ลอยมาเกยตื้น เกิดเป็นหินประหลาดบริเวณนี้

11.15 น. : นําคณะเดินทางไปสักการะ เทพเจ้ากวนอู ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 145 ปี ในศาลแห่งนี้มีรูปปั้นเนื้อ
สัมริด ของเทพเจ้ากวนอู ขนาด 16 เมตร ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ ขอพร ขอโชคลาภ และทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

เกาะราบ – เกาะมัตสุม – ดําน้ำเกาะแตน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะราบ (มื้อที่ 3) SNACK BOX (นั่งเรือสปีดโบ้ท บริการเครื่องดื่มบนเรือ)
เกาะมัตสุม
หมู่เกาะบาฮามาสเมืองไทย
-ชมความน่ารักของเจ้าหมูน้อยน่ารักที่เชื่อง และเป็นกันเองมาก สามารถถ่ายภาพ ที่น่ารักๆได้
ชมความสวยงามของหาดทรายสีขาวที่สวยงาม สามารถเล่นน้ำได้

เกาะแตน
กิจกรรมดำน้ำชมความงดงามใต้น้ำ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสำหรับดำน้ำ เรืออุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้ กรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัวมาด้วย มีบริการอาบน้ำ ณ ท่าเรือ (มีแชมพู ครีมอาบน้ำ เตรียมไว้ให้คณะ)

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HANSAR SAMUI รับประทานอาหารค่ำ “ครัวบ่อผุด สมุย” (มื้อที่ 4)

COCO TAM’S โคโค่แทมส์
อิสระ หลังอาหาร ท่านสามารถ แวะร้าน ดังของสมุย โคโค่แทมส์
เวลา 20.00 น. จะมีการแสดงโชว์ควงกระบองไฟ ที่สวยงาม ท่านสามารถชมได้ และเดินกลับโรงแรมได้ ตามอัธยาศัย โรงแรมอยู่ห่างจากร้านเพียง 300 เมตร

วันที่ 3
วัดพระใหญ่ - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ วัดปลายแหลม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง อาหารของโรงแรม (ไม่มี Morning Call) ห้องอาหารปิด 10.00น. (มื้อที่ 5)
10.30 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

THE ROOF SAMUI รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
เปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น บริเวณทางขึ้นเขา – เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บนเขาชม ทัศนียภาพที่สวยงาม แบบพาโนรามา

วัดพระใหญ่ กราบไหว้พระใหญ่ หรือ พระพุทธโคดม สร้างขึ้นเมื่อปี 2515 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านบนของวัด ยังสามารถมองเห็นวิว เกาะพะงัน และหาดบ่อผุดได้อีกด้วย

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ วัดปลายแหลม สักการะเจ้าแม่กวนอิม และพระสังกัจจายน์ องค์ใหญ่ เพื่อขอพรและ ความเป็นสิริมงคล ก่อนกลับกรุงเทพฯ

17.00 น. : เดินทางสู่สนามบิน สมุย เช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ ท่านสามารถรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม บริเวณเลาจน์ของสายการบิน

18:30 น. : ออกเดินทาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG1172

19:45 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชํานาญทาง
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ รวมเครื่องดื่มและ อาหารว่างระหว่างการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยดูแล และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
 • ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับคนต่างชาติทีต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท

หมายเหตุ
1. เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
2. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนนําเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอันเนื่องมาจาก การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของยานพาหนะในการเดินทาง การประท้วง การก่อจลาจล อุบัติภัยทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่เหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม ของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ผู้เดินทางควรได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทาง 14 วัน กรุณาส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน ให้บริษัทฯ ในวันที่จองทัวร์ด้วย

ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
ตรวจ ATK หรือ RT PCR และได้รับผลตรวจ โควิด เป็นลบ ก่อนออกเดินทาง และมีใบแสดงการตรวจจากแพทย์

ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
Bangkok Airways (PG)
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวเกาะสมุย ล่องเรือยอร์ช
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 4,000.- บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • มีค.65 - ตค.65
  • 10 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 92,900 บาท
  • ธ.ค.64
  • 6 วัน 4 คืน
  เริ่มต้น 49,999 บาท