หอศิลป์ริมน่าน – วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ดอยซิลเวอร์ –ร้านลำดวน – กาแฟไทลื้อ – จุดชมวิว1715 – บ่อเกลือ – หมู่บ้านสปัน – จุดชมวิวหมายเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ขั่วเมืองน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดช้างค้ำ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – พระธาตุแช่แห้ง

รหัส 018-0576
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
5,333 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
27 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – น่าน – หอศิลป์ริมน่าน – วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ดอยซิลเวอร์
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ทีมงานคอยต้อนรับพร้อมบริการด้านสัมภาระและเช็คอินสแกนใบหน้าเข้าร่วม “โครงการทัวร์เที่ยวไทย”
08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD170
09.40 น.

 

เดินทางถึงสนามบินน่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง นำท่านเดินทางสู่ หอศิลป์ริมน่าน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการภาพทั้งจากศิลปินชื่อดัง และศิลปิน ภูมิภาคที่จะหมุนเวียนมาจัดแสดงให้ท่านได้มาซึมซับงานศิลปะไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นสวนสวย ภายในหอศิลป์ แม่น้ำน่าน และทิวเขาที่โอบล้อม รวมถึงมีสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานประยุกต์ศิลป์ต่างๆ เช่น ผ้าทอมือ โปสการ์ด หนังสือ และงานภาพพิมพ์ของ
อ.วินัย  ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่านนี้ ไว้ให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝากด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อจุดหมายถัดไป วัดหนองบัว เป็นวัดไทลื้อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัว สันนิษฐานได้ว่า วัดหนองบัวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในโบสถ์มีภาพจิตกรรมฝาผนังไทลื้อหาชมได้ยาก ที่นี่มีความเก่าแก่กว่าร้อยปี เชื่อกันว่าผู้วาดเป็นคนเดียวกันกับที่วาดภาพกระซิบรักบรรลือโลก และภาพอื่นๆบนผนังวัดภูมินทร์นามว่า “หนาน บัวผัน”
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางต่อสู่ “วัดศรีมงคล” เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจำที่วัดบ้านก๋ง ก่อนเริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้หมั่นเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามัคคี จนชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา และวัดบ้านก๋งก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา และทางวัดทำเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพมีร่มกระดาษให้ถือเพิ่มความเก๋มองไปด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ของดอยภูคาพร้อมกันนั้นมีกระท่อม “ฮักนาน่าน” ซึ่งเป็นร้านกาแฟและสะพานไม้กลางทุ่งนาให้ลงไปชมวิวและถ่ายภาพกันได้อย่างใกล้ชิดหรือจะนั่งกินกาแฟที่ร้านเฮือนโอชากาแฟอิ่มบุญที่วัดแล้วชมวิวทุ่งนาที่ระเบียงก็ได้
บ่าย ออกเดินทางไปชมและเลือกซื้อเครื่องเงินของชาวไทยภูเขาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เมื่อถูกนำมาพัฒนาในเรื่องลวดลาย และเทคนิคขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยขึ้น จะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ชาวต่างชาติหลงใหล ภายใต้ชื่อ “ดอยซิลเวอร์”
เย็น เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชมพูภูคารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร
วันที่ 2
ร้านลำดวน – กาแฟไทลื้อ – จุดชมวิว1715 – บ่อเกลือ – หมู่บ้านสปัน – จุดชมวิวหมายเลข 3
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาดแวะจิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความเก๋ไก๋ติดริมนาข้าว  แฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ร้านลำดวนผ้าทอเป็นของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหลลายโบราณชื่อดังแห่งปัวอำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้านได้แก่ผ้าทอไทลื้อนับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

นำท่านเดินทางไปจุดต่อไป จุดชมวิว 1715 ตั้งอยู่บริเวณดอยภูคาบนความสูง 1,715 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางสายปัว-บ่อเกลือในตำบลภูคา อำเภอปัว บริเวณนี้เป็นจุดที่สามารถชมวิวขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามมาก

นำท่านชมการทำเกลือที่สูงที่สุดในโลก ณ อ.บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบน ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน การผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณ และจะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุงหลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา จีนตอนใต้เมื่อก่อนนี้จะมี บ่อเกลือ หลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น ซึ่งเป็นบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือและบ่อใต้
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบท้องถิ่นและเป็นกันเอง (4) ณ ร้านข้าวซอยในบริเวณบ่อเกลือ
บ่าย นำทุกท่านชม หมู่บ้านสปัน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ด้านบนของบ่อเกลือโบราณ ในหมู่บ้านแห่งนี้ถูกกำแพงธรรมชาติที่เรียกว่าขุนเขาห้อมล้อมเอาไว้เป็นปราการกั้นระหว่างความวุ่นวายในเมืองใหญ่ กับธรรมชาติที่สดใส พร้อมนำทุกท่านเช็คอิน ณ ร้านหยุดเวลา คาเฟ่ นั้นคุณจะสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของหมู่บ้านสะปัน ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเขียวขจี หลายๆ คนบอกว่ามุมนี้เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

ถนนโค้งเลข 3 หรือ จุดชมวิวหมายเลข 3 มีระยะทางแค่ประมาณ 300 เมตรเท่านั้น จะลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทาง ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ตลอดเส้นทาง ทำให้พอขับมาถึงบริเวณนี้ จะสามารถมองเห็นเส้นถนนที่โค้งดูคล้ายกับเลข 3 ได้อย่างสวยงาม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทอง น่าน หรือเทียบเท่า
เย็น อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดินน่าน ท่านสามารถเดินชิลๆเพลินๆเลือกซื้ออาหารมากมายทั้งอาหารพื้นเมืองผักผลไม้หรือเสื้อผ้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา
วันที่ 3
วัดพระธาตุเขาน้อย – ขั่วเมืองน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดช้างค้ำ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – ของฝาก – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก
08.00 น. นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่านสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็งเมื่อปีพ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่านสันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้งและที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตรบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท
นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนาคนเดียวกับที่เขียนภาพฝาผนัง ณ วัดหนองบัว ที่เราคณะได้เดินทางไปชมในวันแรก  ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี และยังเป็นที่ตั้งเจดีย์ช้างค้ำ ทรงลังกา สูงตระหง่านมีรูปปั้นรูปช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านเพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนินปูอิฐลาดขึ้นไปยังยอดองค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทยฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูงองค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทองพระธาตุแช่แห้งถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
 จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่ สนามบินน่าน
17.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177
18.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 รอบ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ
ช่วงเดินทาง
18/03/2022 20/03/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
5,333 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทยหรรษา ณ น่าน
เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/04/2022 16/04/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทยหรรษา ณ น่าน
  เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • มิ.ย.65 - ก.ย.65
   • 5 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 18,888 บาท
   • VietJet Air
   • มิ.ย.65 - ต.ค.65
   • 7 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 13,990 บาท
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   • Air Asia (FD)
   • เม.ย.65
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 17,888 บาท