สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
ชมวิว ชิมสตอเบอร์รี่ ที่ ไร่สตอเบอร์รี่ บ้านนอแล
สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ บ้านแม่กำปอง
วัดขาว เมืองเชียงราย วัดร่องขุ่น
เดินเล่นชมดอกไม้นานาชนิด งานเชียงรายดอกไม้งาม
วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินสุดวิจิตรคู่เมืองเชียงราย
จิบชา ชมวิว ไร่ชาฉุยฟง

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี จุดสูงสุดดอยแม่สลอง
สักการะ 12 พระธาตุประจำปีเกิดจำลอง ที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ทัวร์เที่ยวไทย ต๊ะต่อนยอน .. เจียงฮาย-เจียงใหม่-อ่างขาง , At Ubon Travel
รหัส 018-0259
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,994 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

18.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

18.30 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ บริการข้าวกล่องและเครื่องดื่มบนรถ (1) เชิญท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับมัคคุเทศก์ กับบรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดการเดินทาง ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
บ้านแม่กำปอง-น้ำตกแม่กำปอง-ร้านระเบียงวิว-วัดแม่กำปอง-วัดร่องขุ่น-งานเชียงรายดอกไม้งาม-เชียงราย

04.30 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ. จ.เชียงใหม่

07.00 น. : ตื่นรับอรุณพร้อม บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหาร

08.00 น. : นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง นำท่านเดินทางไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ “บ้านแม่กำปอง” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง มีอายุมากกว่า 100 ปี นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของบ้านแม่กำปอง ได้แก่ น้ำตกแม่กำปอง มีความสูงทั้งหมด 7 ชั้น บริเวณต้นน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของประปา หมู่บ้านแม่กำปองที่ชาวบ้านร่วมกันสร้าง ชมวิวของหมู่บ้านแม่กำปองจากมุมสูง ณ ร้านระเบียงวิว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ ทุกครั้งที่เราค้นหาคำว่า หมู่บ้านแม่กำปอง เรามักจะสะดุดตากับวิวหมูบ้านมุมสูงที่เห็นหลังคาบ้านเรือนอยู่ท่ามกลางหุมเขา ก็ถ่ายจากที่ คาเฟ่ระเบียงวิว แห่งนี้เอง

นำชม วัดคันธาพฤกษา หรือวัดแม่กำปอง จุดเด่นของวัด อยู่ที่ Unseen “อุโบสถกลางน้ำ”กลางน้ำที่ว่าคือกลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง หาได้ใช่กลางลำน้ำที่เกิดจากการสร้างขึ้นไม่ สาเหตุที่อุโบสถสุดแนวหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบ แทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไป

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงราย

บ่าย : นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี

นำท่านชม งานเชียงรายดอกไม้งาม พบกับประติมากรรมดอกไม้รูปทรงต่างๆ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และชื่นชมบรรยากาศเมืองหนาวของนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เดินชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ จ.เชียงราย

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 3
วัดร่องเสือเต้น- ไร่ชาฉุยฟง- ดอยแม่สลอง-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี- ฝาง

07.00 น. : บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : เก็บสัมภาระอำลาที่พัก ออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชา ชั้นดี ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงรายโดยมีประสบการณ์ยาวนาน ในการเพาะปลูก ชามากว่า 40 ปี

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง

บ่าย : นำท่านเดินทางขึ้นชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกลขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ อ.ฝาง

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 4
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-ไร่สตอเบอร์รี่ - บ้านขอบด้ง-นอแล - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน -เชียงใหม่

07.00 น. : ตื่นรับอรุณยามเช้า พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : นำท่านชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย

นำท่านชม ไร่สตรอว์เบอร์รี บ้านนอแล ต้นสตรอเบอรี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม ยามเช้าสามารถเข้าชมแปลงปลูก ที่มีม่านสายหมอกล่องลอย เหมาะแก่การถ่ายรูป และชมวิถีชีวิตชาวบ้านยามเช้าที่กำลังเก็บผลสตรอว์เบอร์รีจากไร่ แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอรี่เองได้ แต่สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาได้

จากนั้น นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา เผ่าปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า ที่ หมู่บ้านนอแล หรือ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาได้อย่างสวยงาม

12.00 น. : บริการอากหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเข้าชมความสวยงามของพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าแห่งล้านนา และ สักการะ 12 พระธาตุประจำปีเกิดจำลอง ที่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ชมสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่งดงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงใหม่

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. : เชิญท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกจากเชียงใหม่ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศคันเดิม นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่ 5
กรุงเทพฯ

06.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ,รถตู้,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกัน  อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่า Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี และ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 % สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,994 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ต๊ะต่อนยอน .. เจียงฮาย-เจียงใหม่-อ่างขาง
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ