อุทยานแห่งชาติออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุดอยกองมู – สะพานซูตองเป้ – ถ้ำปลา – ปาย – หมู่บ้านสันติชล – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – ทะเลหมอกหยุนไหล – Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ปาย

ทัวร์เที่ยวไทย ท่องเมืองหมอกสามฤดู แม่ฮ่องสอน ปาย , At Ubon Travel
รหัส 040-0249
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดหมาย - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่ฮ่องสอน

05.30 น. : นำท่าน Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระกันที่เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมาย

07.25 น. : เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ WE 102

08.45 น. : คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ***ตรวจวัดอุณภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนขึ้นรถ

09:00 น. : ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมบริการอาหารเช้า (1) ข้าวเหนียวหมูแบบพื้นเมือง พร้อมเสริฟกับน้ำจิ้มรสเด็ดและเครื่องดื่มบนรถ

10:00 น. : พาท่านชมสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง หรือหน้าผาจูบกัน เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์

11:00 น. : พาท่านแวะถ่ายรูปผ่อนคลายจากอาการมึนโค้งกันที่ สวนสนบ่อแก้ว ป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาวสุดสวนเป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่างๆที่กรมอุทยานแห่งชาติฯนำพันธุ์มาจากต่างประเทศเพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำเพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ

11:30 น. : ได้เวลาพอสมควรนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

13:00 น. : บริการอาหารกลางวัน (2) ร้านอาหารอินทิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

18:00 น. : บริการอาหารเย็น (3) ร้านอาหารใบเฟิร์น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

20:30 น. : นำท่าน Check In เข้าที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองแม่ฮ่องสอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้ - ถ้ำปลา - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย

07:00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่แสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า (4) ห้องอาหารของโรงแรม Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ

08:30 น. : พาท่านไหว้พระขอพรวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันที่ วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

10:00 น. : พาท่านเดินชม สะพานซูตองเป้ ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง

11:30 น. : พาท่านชม ถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ บริเวณโดยรอบเป็นลำธารและป่าเขา ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากว่าภายในถ้ำมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจำนวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ้ำแห่งนี้นี่เอง

13:30 น. : บริการอาหารกลางวัน (5) ร้านบ้านแก้วโมรา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

14:30 น. : ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่ อ.ปาย

15:30 น. : พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

17:00 น. : พาท่านไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลยามเช้ากันที่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย แล้วที่นี่ยังยังเป็นที่นิยมในการชมวิวทิวทัศน์เพราสามารถเห็นตัวเมืองปายได้ทั้งหมด

18:30 น. : บริการอาหารเย็น (6) ร้านอาหารบ้านปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่น Shopping กันที่ ถนนคนเดินปาย ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเป็นแหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก สินค้าท้องถิ่น สินค้าแฮนด์เมด หรือที่ระลึกน่ารักๆไว้อย่างมากมาย

20:00 น. : ได้เวลาพอสมควรนำท่าน Check In เข้าที่พัก Pai My Guest Resort หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ทะเลหมอกหยุนไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - เชียงใหม่ - เดินทางกลับ

05:00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอก ทะเลหมอกหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก

07:00 น. : บริการอาหารเช้า (7) ห้องอาหารของโรงแรม Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ

08:30 น. : พาท่านอิสระถ่ายรูป จิบกาแฟกันที่ Coffee In Love ร้านกาแฟสวยเก๋บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้าน ใครมาเที่ยวก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูป เพราะกลายเป็นจุดนัดพบที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี

09:30 น. : ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่น เดียวกันกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว

12:30 น. : บริการอาหารกลางวัน (7) บ้านสวนชมจันทร์

14:00 น. : พาท่านเลือกซื้อของฝากกันที่ วนัสนันท์ ร้านขายของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเก่าเขามีทุกสิ่งตั้งแต่ของกินทั้งหนักเบา อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง ทั้งจากผู้ผลิตเจ้าดังทั่วเชียงใหม่และเขาทำเอง

16.00 น. : นำท่านชม วัดอุโมงค์ ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 สร้างมาประมาณ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด

17.00 น. : พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว

19:00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่าน Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระ และโบกมืออำลาทีมงานด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

21.20 น. : บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE121

22.40 น. : เดินทางถึงจุดหมายปลายทางสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพปลอดภัย ขอบพระคุณทุกท่าน

หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไข
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ / เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ทิปไกด์และคนขับ 300 บาท/ท่าน
 • รถตู้ปรับอากาศVIP รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอด3วัน2คืน
 • อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่าง, น้ำดื่ม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถาน ที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นขึ้นสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการ 8 ท่าน

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ ราคาทัวร์เที่ยวไทย

จ่ายแค่

พักเดี่ยว
วันนี้ – 31 ม.ค. 2565 10,999.- 6,599.- 1,500.-

***เดินทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท***

หมายเหตุ

ราคาเด็ก            (1) อายุ 3-6 ปี คิด 50%                (2) อายุ 7-11 ปี คิด 70%               (3) อายุ 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

รูปภาพ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ