เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก พร้อมไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก
ไหว้พระวัดพระสิงห์ วัดอุโมงค์ ชมสวนดอกไม้ 

ทัวร์เที่ยวไทย ปีใหม่ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง , At Ubon Travel
รหัส 006-0231
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
10,790 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร-ชมวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู

04.30 น. : คณะพร้อมกัน จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับพร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.30-08.50)

08.50 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

10.00 น. : เดินทางนำท่านเดินทางไปแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารไหว้พระเป็นสิริมงคล

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน

14.00 น. : นำท่านเที่ยวชมวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ ที่มีความใสบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตก ที่พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นมัสการพระธาตุดอยกองมู ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ.2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเกระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

17.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ สิบล้านรีสอร์ต

18.00 น. : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-สะพานชูตองเป้-พระธาตุแม่เย็น -ถนนคนเดินปาย

05.00 น. : เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ปางอุ๋ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับ เดินเล่นถ่ายรูปที่บ้านรักไทย จนเหมาะสม เดินทางต่อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เที่ยวชม บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติกที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร่ ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางหุบเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรมที่ด้รับอิทธิพลจากยูนนาน

09.00 น. : นำท่านออกเดินทางต่อยัง อ.ปาย ระหว่างทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบุญที่ทำมาจากไม้ทอดยาวกับทุ่งนาที่กว้างไกล จากนั้นเดินทางต่อสู่อ.ปางมะผ้า แวะชมวิวกิ่วลมที่ปางมะผ้า

12.00 น. : นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางสู่เมืองปาย

บ่าย : เดินทางถึง ปาย นำท่านเที่ยว พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานานบริเวณวัดเงียบสงบ มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า จากนั้นเข้าที่พักที่ปาย

17.00 น. : เข้าที่พัก ลิลูปาย หรือ ไดมอนด์ปายโฮเทล พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย

วันที่ 3
ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล-หมู่บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-บ้านสันติชล-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ปายอินเลิฟ-เชียงใหม่

06.00 น. : นำท่านชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหยุนไหล นำทำนชมทะเลหมอกจุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลน หมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก คำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปเที่ยว วัดน้ำฮู เชื่อกันว่ามีน้ำออกจากเศรียรของพระจากนั้นเที่ยวบ้านสันติชล เลือกซื้อของฝากจากจีน เล่นชิงช้า ถ่ายรูปวิวสวยๆ วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ มีน้ำไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ

กลางวัน : รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางสู่สะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปกับสะพาน สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปายแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แวะจิปเครื่องดื่มที่ ปายอินเลิฟ เดินทางถึงตัวเมืองเชียงใหม่

ค่ำ : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
เชียงใหม่-วัดอุโมงค์-วัดพระสิงห์-สวนดอกไม้แม่ริม-ร้านของฝาก-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะท่านชม วัดอุโมงค์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย หลังจากนั้น เดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะแบบล้านนาอย่างวิจิตรตระการตา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอย่าง “พระพุทธสิหิงห์” ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไทยนิยมไปกราบไหว้

กลางวัน : รับประทานอาหารเที่ยง 6  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน จากนั้นนำคณะท่านไปช้อปปิ้งที่ ร้านขายของฝาก ยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายอาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ
นำท่านส่งสนามบินเชียงใหม่

20.20 น. : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40) ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง

21.40 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 1. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 2. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. หัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ช่วงเดินทาง
31/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
15,790 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ปีใหม่ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ปาย – ปางอุ๋ง
เดินทาง 31/12/2021 03/01/2022
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 4,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • เดินทางมาเอง
  • พ.ย.64 - ม.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 3,090 บาท
  • ส.ค.65 - ก.ย.65
  • 6 วัน 4 คืน
  เริ่มต้น 34,900 บาท