ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้า
งาช้างดำ ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ปู่ม่าน ย่าม่าน ภาพเขียนกระซิบรักบรรลือโลก วัดภูมินทร์

นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

ชมวิวเมืองน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล
เที่ยวเมืองลอง แพร่: วัดศรีดอนคำ, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ,

สถานีบ้านปิน, กาแฟ…แห่ระเบิด
อุตรดิตถ์ : วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง – วัดพระแท่นศิลาอาสน์
ขอพร พระใหญ่ เมืองพิษณุโลก พระพุทธชินราช

ทัวร์เที่ยวไทย ล่องเหนือ เยือนน่าน – แพร่ – อุตรดิตถ์ , At Ubon Travel
รหัส 018-0260
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
6,540 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – น่าน

18.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

19.00 น. : ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
อุตรดิตถ์ - คุ้มเจ้าหลวงแพร่-บ้านวงศ์บุรี-พระธาตุช่อแฮ-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

02.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ จ. อุตรดิตถ์ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น. : ตื่นรับอรุณพร้อม บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ จ.แพร่
นำท่านนั่งรถชมเมืองแพร่ เมืองเก่าแก่ในภาคเหนือมีตั้งแต่สมัยพุทธกาล สถานที่สำคัญ อาทิ เช่น “คุ้มเจ้าหลวงแพร่” เป็นสถาปัตยกรรมสมัย รัชกาลที่ 5 ยุคต้นๆไทยผสมยุโรปไม้แป้นเกล็ด ไม่มีหน้าจั่ว เป็นแบบหลังคาเรือนปั่นหยา คุ้มเจ้าหลวงแพร่ เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎร จ.แพร่
“บ้านวงศ์บุรี” เป็นบ้านของเจ้าพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์) ผู้สืบเชื้อสาย มาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี(พระยาบุรีรัตน์) ก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2440

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ. น่าน

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง สักการะพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาด ขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย

17.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ ตัวเมืองน่าน

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ดอย ซิลเวอร์ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – บ่อเกลือ– วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดิน

07.00 น. : บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เช้า : เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ นำท่านชมความงามของเครื่องเงิน ณ ดอย ซิลเวอร์ แหล่งรวมเครื่องประดับเงินที่ใหญ่ที่สุด นำท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาดแวะ จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความ เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะได้ชม ต้นชมพูภูคา ที่มีแห่งเดียวในโลก ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และชมต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

ชมการทำ เกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้ นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิลๆ เพลินๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรมเดิม

วันที่ 4
ดอยเสมอดาว-แพะเมืองผี-วัดศรีดอนคำ-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ-สถานีรถไฟบ้านปิน-กาแฟแห่ระเบิด- อุตรดิตถ์

05.00 น. : นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ คันเดิมสู่ ดอยเสมอดาว เมื่อถึงอำเภอนาน้อย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ ขึ้นดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ตื่นรับอรุณยามเช้า พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เครื่องดื่มอุ่นหรือกาแฟหอมๆ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับบรรยากาศยามเช้า

สมควรแก่เวลา นำท่านอำลาดอยเสมอดาว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ จ.แพร่
แวะชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ แพะเมืองผี หรือ วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่

12.00 น. : บริการอากหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร จ.แพร่ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองลอง จ.แพร่

บ่าย : นำท่านกราบสักการะ พระเจ้าพร้าโต้ ณ วัดศรีดอนคำ พระพุทธรูปศิลปะล้านนาผสมเชียงรุ้งที่ทำจากไม้แก่นจันทร์ทั้งต้น ส่วนที่มาของชื่อ พระเจ้าพร้าโต้ เนื่องจากว่า ช่างได้แกะสลักพระพุทธรูปด้วยพร้าโต้ หรือ มีดอีโต้ซึ่ง สร้างเสร็จภายใน 1 วัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ ที่อาคารจำลองแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับยุโรป ของสถานีรถไฟบ้านปิน ภายในเน้นจัดแสดงโบราณของเมืองลองเป็นหลักโดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผ้าโบราณมานาน เป็นที่ปรึกษาเรื่องการแต่งกายแบบล้านนาให้กับละครหลายเรื่อง เรื่องที่เด่นๆ ก็คือ รอยไหม และเรื่องล่าสุด นาคี

นำท่านชม สถานีบ้านปิน เป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวของไทยที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนเฟรมเฮาส์ หรือแบบโครงไม้ อันเป็นแบบที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ผสมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยคือเรือนปั้นหยา ด้วยต้องการแสดงอิทธิพลให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกได้รับรู้
จากนั้นพาท่านแวะร้าน กาแฟ…แห่ระเบิด พร้อมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์อำเภอลองที่มาของคำว่า “คนแป้…แห่ระเบิด” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ (8) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. : จากนั้นเข้าสู่ที่พัก จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 5
อุตรดิตถ์ – วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง - วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นวัดสำคัญประจำเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งเมืองทุ่งยั้งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และนำท่านนมัสการ เจดีย์พระบรมธาตุ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ประดิษฐาน พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และเช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรี พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาตั้งใจมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จ. จ.พิษณุโลก

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 นำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ(11) ณ ร้านอาหาร จ.สิงห์บุรี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

21.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ,รถตู้,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่า Vat 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี และ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 % สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,540 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ล่องเหนือ เยือนน่าน – แพร่ – อุตรดิตถ์
เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ