หมู่เกาะสิมิลัน” อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก
จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี”
กินซีฟู๊ดที่บ้านบางพัฒน์ พังงา
ชมพระอาทิตย์ตก ที่ หาดนางทอง
ชมความเป็นมาของเมืองเก่าแก่ภูเก็ตใน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ชม ตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส ในตัวเมืองภูเก็ต
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง ของภูเก็ต
ไหว้พระขอพร พระผุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าแก่ที่ วัดพระทอง

ทัวร์เที่ยวไทย ล่องใต้เที่ยวเกาะสิมิลัน ภูเก็ต-พังงา-สุราษฎร์ธานี , At Ubon Travel
รหัส 018-0335
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
10,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – ภูเก็ต – วัดพระทอง – ล่องเรือคาตามารัน(เกาะเฮ-ชมพระอาทิตย์ตกดิน)

05.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD520

08.50 น. : เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปนมัสการ พระผุด ที่ “วัดพระทอง” 1 ใน Unseen in Thailand ณ.วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึก พระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายาม ขุดพระผุด เพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูง แตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นำทอง หุ้มพระพุทธรูป ที่ ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ดังปรากฎ อยู่จนถึงปัจจุบัน

11.30 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

12.30 น. : นำท่าน ล่องเรือคาตามารัน สู่ เกาะเฮ หรือคอรัลไอแลนด์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 10 ก.ม. เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวยอดนิยมของภูเก็ต การเดินทางค่อนข้างสะดวก สามารถข้ามไปยัง เกาะเฮได้ง่าย มนต์เสน่ห์ของ

เย็น : ล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆ และนำท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพเพื่อรอชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัศดงอันสวยงามจากบนเรือ พร้อมบริการอาหารเย็นแบบปิกนิคบนเรือ(2) (อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่ง

19.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ibis Styles Phuket City หรือเทียบเท่า ในเมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 2
แหลมพรหมเทพ – ชมเมืองภูเก็ต – วัดฉลอง – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว - เขาหลัก

06.30 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

เช้า : เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก นอกจากนี้สุดปลายของแหลมพรหมเทพที่ยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่ นำท่านเที่ยว ชมเมืองภูเก็ต ประวัติบอกเล่าความเป็นมาในอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยว ติดอันดับโลก ชมอนุสาวรีย์การขุดแร่ สวนสาธารณะ สะพานหิน ตัวเมืองเก่า สถาปัตยกรรม ชิโน-โปรตุกีส นมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ต

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เชิญท่านเข้าชมความเป็นมาของเมืองเก่าแก่ ชีวิตความเป็นอยู่ ของภูเก็ตใน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Phuket Thaihua Museum ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันตั้งขึ้น ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 บนหน้าจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึง การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต ไม่เฉพาะการเล่าเรียน เพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการศึกษาอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาในการดำเนินชีวิต จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เต้าส้อ ของที่ระลึก

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.30 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Waters Khao Lak หรือเทียบเท่า ใน อ.เขาหลัก จ.พังงา

วันที่ 3
หมู่เกาะสิมิลัน – จ.สุราษฎร์ธานี

06.30 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือ

09.00 น. : ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก

10.30 น. : เดินทางถึง เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว หินใบเรือ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่องบนเกาะ แล้วเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านสู่ จุดดำน้ำ ชมความงามของปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ สีสันสวยงาม (จุดลงดำน้ำประมาณ 2-3 จุด ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) เดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเรือ เดินทางต่อสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

20.00 น. : เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เอส.22 หรือเทียบเท่า ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4
คลองร้อยสาย – สวนโมกขพลาราม – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร – สนามบินสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ

08.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

เช้า : นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบางใบไม้ คลองร้อยสาย ที่เต็มไปด้วยใบไม้สมชื่อชุมชน ด้วยใบจากและพืชน้ำจำนวนมากขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่งคลอง รวมถึงต้นมะพร้าวสูงใหญ่ ทั้งหมดล้วนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ ไม่ว่าจะทำสวนมะพร้าว หรือทำประมงชายฝั่ง อีกทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย ไฮไลท์คือ อุโมงค์ต้นจากซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล เป็นสถานที่ที่มีบริเวณสวยงามตามธรรมชาติ สงบ และร่มรื่น นำท่านชมศาลาโรงธรรมประมวลภาพวาด บทกวี และคติ ธรรมจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่าโรงมหรสพทางวิญญาณ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร” เชิญท่านกราบสักการะ “พระบรมธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ หากมีเวลานำท่านเลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี

18.00 น. : เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD579

19.15 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง จ.กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีใช้สิทธิ์จอง และชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ
ช่วงเดินทาง
27/01/2022 30/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย ล่องใต้เที่ยวเกาะสิมิลัน ภูเก็ต-พังงา-สุราษฎร์ธานี
เดินทาง 27/01/2022 30/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • เม.ย.65 - มิ.ย.65
  • 8 วัน 5 คืน
  เริ่มต้น 54,900 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • ม.ค.65 - พ.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 4,788 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • พ.ย.64 - มี.ค.65
  • 6 วัน 5 คืน
  เริ่มต้น 40,300 บาท