ทัวร์เที่ยวไทย อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย งามหลาย...อีสานเหนือ

วังบัวแดง สถานที่ชมความสวยงามของบัวแดงยามเช้าแห่งใหม่
หินผาโบราณล้านปี หนึ่งเดียวของโลก หินสามวาฬ
เดินสะพานไม้แห่งศรัทธา ชมความงาม วัดภูทอก
อัศจรรย์ธรรมชาติ ศรัทธาพญานาค ความเชื่อ วังนาคินทร์คำชะโนด
สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ Check-Inสวนดอกไม้แดนอีสาน
กราบ หลวงพ่อพระใส พระคู่เมืองหนองคาย 1 ใน 3 พระสามพี่น้อง

ทัวร์เที่ยวไทย อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย งามหลาย...อีสานเหนือ

รหัส 018-0258
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ- อุดรธานี-สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ-วัดป่าสันติวนาราม -คำชะโนด-บึงกาฬ

04.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ (กรุณาเตรียมบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) มีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับและให้บริการ

05.55 น. : ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD88

06.55 น. : ถึง สนามบินอุดรธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านชื่นชมความงาม ของหมู่มวลดอกไม้ สวนดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด คัตเตอร์กุหลาบ เป็นต้น โดยมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  วัดป่าสันติวนาราม ชม “พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม” วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนด หรือ หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ ใน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ

18.00 น. : จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะวัน ณ จ.บึงกาฬ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

วันที่ 2 หินสามวาฬ - ภูทอก

07.00 น. : บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : นำท่านออกเดินทางสู่ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ ชม หินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู

ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่นขึ้นชม หินสามวาฬ หินหัวช้าง หินรูปช้าง กำแพงหินยักษ์   ในพื้นที่ของภูสิงห์นั้น เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงาม หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองบึงกาฬ

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูทอก” เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรมอมันตา หนองคาย จ.หนองคาย

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ(5) ณ ที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วังบัวแดง – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ –ตลาดผ้าบ้านนาข่า –อุดรฯ – กรุงเทพ

06.00 น. : ตื่นเช้ารับอรุณ นำท่านเดินทางสู่ วังบัวแดง หนองคาย (ต.ปะโค) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่สวยงามและเริ่มมีชื่อเสียง มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มี ดอกดอกบัวบานกว่า2พันไร่ ท่านจะได้พบกับดอกสีบัวแดงสดบานสะพรั่ง มองดูคล้ายมีผืนพรมสีแดงอมชมพู ปูอยู่ทั่วผืนน้ำ โดยมีฉาก หลังเป็นทิวไม้สีเขียวชอุ่ม

08.00 น. : บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานเทวาลัย” หรือ “ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า “วัดแขก” เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

นำท่านเดินทางสู่วัด วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย  หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำ  92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงาม  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งรวมสินค้าแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านแวะ ตลาดผ้าบ้านนาข่า เป็นการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งกลุ่มนี้ทอผ้าบ้านนาข่า เป็นกลุ่มที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว จนมีการบริหารจัดการได้ในเชิงธุรกิจ จากกลุ่มใหญ่แยกมาเป็นกลุ่มย่อย ในส่วนของอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ญาติพี่น้องแล้วจะส่งมาจำหน่ายที่ร้านของประธาน โดยจะมีเครือข่ายในสิ่งทอตามหมู่บ้านในตำบลนาข่า และหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดจนตำบลใกล้เคียง จากนั้นนำท่านเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี

17.30 น. : เดินทางกลับโดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD307

18.30 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ    เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน  ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”

 1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี และ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 % สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์  และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
 3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
 5. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง”  ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้

 

ช่วงเดินทาง
31/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
7,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย งามหลาย…อีสานเหนือ
เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  31/12/2021 02/01/2022
  Nok Air (DD)
  7,990 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย งามหลาย...อีสานเหนือ
  เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500. - ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 52 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • ธ.ค.64
   • 4 วัน 2 คืน
   • 41 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,999 บาท
   รหัส 028-0267
   4 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 4,999 บาท
   • Thai Lion Air
   • ธ.ค.64
   • 5 วัน 4 คืน
   • 81 ครั้ง
   เริ่มต้น 12,500 บาท
   รหัส 011-0082
   5 วัน 4 คืน
   Thai Lion Air
   เริ่มต้น 12,500 บาท
   • Thai Lion Air
   • เม.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 70 ครั้ง
   เริ่มต้น 11,999 บาท
   ชื่นชอบ