พักผ่อน..ดำน้ำดูปะการัง พักหรู 4 ดาว เกาะกูดพาราไดซ์

ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด , At Ubon Travel
รหัส 024-0554
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,894 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ตราด - แหลมงอบ - เกาะกูดพาราไดซ์

05.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการน้ำอัดลม ชาเขียวเย็น ให้กับสมาชิกทุกท่าน

06.00 น. : คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว

11.30 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด  อ.แหลมงอบ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเกาะกู๊ด เอ็กซ์เพรส

13.00 น. : นำท่านลงเรือ เกาะกู๊ด เอ็กซ์เพรส ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ เกาะกูด ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก คณะเดินทางถึงเกาะกูด รถโรงแรมรอรับคณะนำท่านเดินทางเข้า Check in ห้องพัก ณ เกาะกูด พาราไดซ์ รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. : นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะยักษ์ - เกาะกระ เกาะรัง - ดำน้ำดูปะการัง

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

09.30 น. : คณะเตรียมพร้อมสวมชูชีพให้เรียบร้อย ก่อนนำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านดำน้ำดูปะการังที่ หมู่เกาะยักษ์ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น. : แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทาน อาหารเที่ยงบนเรือ (กล่อง)พร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น. : ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น. : นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระว่ายน้ำ พักผ่อนในสระตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ศาลกรมหลวงชุมพร - ของฝากแหลมงอบและเมืองจันทบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

09.00 น. : คณะพร้อมกันบริเวณล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุญแจห้องพัก เตรียมตัวออกเดินทางกลับฝั่งแหลมงอบ

10.00 น. : นำท่านลงเรือ เกาะกู๊ด เอ็กซ์เพรส เดินทางกลับสู่ ท่าเรือเกาะกู๊ด เอ็กซ์เพรส ฝั่งแหลมงอบ (ใช้เวลาเดินทาง 70 นาที) รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ ก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด อ.แหลมงอบ

13.00 น. : นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

ช่วงเดินทาง
19/02/2022 21/02/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
11,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/02/2022 24/02/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  11,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
  เดินทาง 22/02/2022 24/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/02/2022 27/02/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   11,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
   เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/03/2022 06/03/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    11,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
    เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/03/2022 13/03/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     11,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
     เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/03/2022 20/03/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      11,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
      เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/03/2022 27/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       11,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
       เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        01/04/2022 03/04/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        11,490 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
        เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         08/04/2022 10/04/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         11,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
         เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/04/2022 13/04/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          11,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
          เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           22/04/2022 24/04/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           11,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
           เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            28/04/2022 30/04/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            11,490 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก @ ตราด
            เดินทาง 28/04/2022 30/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Thai Airways (TG)
             • เมย.65 - ตค.65
             • 9 วัน 6 คืน
             เริ่มต้น 115,900 บาท
             • Thai Smile Airways (WE)
             • เม.ย.64 - ก.ย.64
             • 4 วัน 3 คืน
             เริ่มต้น 14,990 บาท
             • มี.ค.65 - มิ.ย.65
             • 6 วัน 3 คืน
             เริ่มต้น 59,999 บาท