เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย , At Ubon Travel
รหัส 024-9005
วันที่เดินทาง
กค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย - สะพานซูตองเป้ – กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

05.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121 (บริการตอนเครื่องลง)

08.45 น.        นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางปาย – แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอิริยาบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2) อ.ปาย

บ่าย        นำทุกท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา

16.00 น.        นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า” เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา และมีลำห้วยไหลผ่าน

18.00 น.        นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (3)

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ ที่เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะชาติพันธุ์ และเดินเล่น ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าที่พัก ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่าได้มาตรฐาน SHA

วันที่ 2
ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ้ - ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

04.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี…สวยงาม อิสระบันทึกภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย ให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ลีไวน์รักษ์ไทย

หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ ทิวทัศน์สุดอลังการที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กที่ตรึงนักท่องเที่ยวที่มาเห็นให้ตะลึงในความงาม จนได้รับการกล่าวขานว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักร้อย วิวหลักล้าน”

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)

บ่าย        เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม อาทิ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย

ระหว่างการเดินทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ทิวเขาสลับซับซ้อน และเลือกหาสินค้าพื้นบ้านราคาถูกจากชาวบ้าน ทั้งถั่วลายเสือ อโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวดอย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA

วันที่ 3
ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ

05.45 น.        โปรแกรมตื่น  เช้า เพื่อนั่งรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ  จุดชมวิวหยุนไหล หลังชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

08.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

09.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร จากนั้นแวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์ (8)

บ่าย        นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตาอลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

16.00 น.        นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ เพื่อสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และขอพรกับหลวงพ่อทันใจด้วยดอกมะลิธรรมเนียมเฉพาะถิ่นของวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้

18.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.15 น.         เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.35 น.        คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

การันตีบริการระดับ 5 ดาว

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 • ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
29/07/2022 31/07/2022
จำนวน
ราคา
13,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
*** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/08/2022 07/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  13,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
  เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
  *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/08/2022 15/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   13,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
   เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
   *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/08/2022 21/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    13,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
    เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
    *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/08/2022 28/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     13,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
     เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
     *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/09/2022 04/09/2022
      จำนวน
      ราคา
      13,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
      เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
      *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/09/2022 11/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       13,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
       เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
       *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        16/09/2022 18/09/2022
        จำนวน
        ราคา
        13,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
        เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
        *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/09/2022 25/09/2022
         จำนวน
         ราคา
         13,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
         เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
         *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/10/2022 03/10/2022
          จำนวน
          ราคา
          13,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
          เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
          *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/10/2022 09/10/2022
           จำนวน
           ราคา
           13,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
           เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
           *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/10/2022 16/10/2022
            จำนวน
            ราคา
            13,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
            เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
            *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/10/2022 23/10/2022
             จำนวน
             ราคา
             13,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
             เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
             *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              28/10/2022 30/10/2022
              จำนวน
              ราคา
              13,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
              เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
              *** ราคา / ท่าน 13,900.-บาท ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน