ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำพุร้อน  อุโมงค์ปิยะมิตร – สนามบินเบตง

ถนนคนเดินเบตง – ติ่มซำ – สตรีทอาร์ต – พิพิธภัณฑ์เบตง – สนามกีฬากลางหุบเขา – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง

ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium , At Ubon Travel
รหัส 024-9002
วันที่เดินทาง
กค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วังยะหริ่ง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

05.00 น.        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.10 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259 พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

08.30 น.       เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมน้ำดื่มเย็น ๆ บริการบนรถ

ให้ท่านได้ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้าขาย และหน้าที่การงาน ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมาจากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทั้งยังมีการบันทึกกล่าวถึงตำแหน่งของบ้านขุนพิทักษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลอนดอน (2)

บ่าย             สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ อำเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ระหว่างทางแวะ Check In  ป้ายโอเค เบตง

17.00 น.        นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

ค่ำ              นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณชาย (3) หลังอาหารค่ำนำท่านชมแสงสีสวยงามของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตัวเมือง เบตง

หลังจากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์เบตง ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - อุโมงค์ปิยะมิตร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดินเบตง

04.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง @บ้านธารมะลิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 ก.ม. จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สำคัญคือ มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้นเป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ และที่ส่วนปลายสุดมีทางเดินยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่สวยที่สุดในเบตงในขณะนี้

เช้า              รับประทานอาหารเช้า (4) บริเวณใกล้ ๆ จุดชมวิวเป็นร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมรายได้ชุมชน เมนูโจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวปิ้ง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกลกับจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านค้าท้องถิ่นมาตั้งเป็นร้านอาหารเช้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด เป็นสีสันในการท่องเที่ยวที่ต้องลิ้มลองอาหารเช้าแบบชาวเบตง

หลังจากนั้นเดินทางออกจากจุดชมวิว และนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงด้วยลวดสลิง ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีของชาวบ้านท้องถิ่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ มีความยาวกว่า 100 เมตร

ก่อนนำท่านไปยัง สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม อากาศเย็นสบายตลอดปี

นำท่านไปยัง บ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า (รายการในช่วงเช้าหลังจากชมทะเลหมอกที่ SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา)

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน บ่อปลานิล สายน้ำไหล (5) (โกหงิ่ว) เซ็ตเมนูอาหาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่า เมื่อเดินออกมาภายนอกอุโมงค์ก็จะพบทั้งป่าไม้ และลำธารที่ค่อนข้างสะอาด และสดชื่น รวมถึงต้นไทรพันปีที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มาก จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สำคัญ

หลังจากนั้น นำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน (6) (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเลื่องชื่อแห่ง อ.เบตง ตั้งอยู่บริเวณใกล้หอนาฬิกาเบตง ซึ่งถือเป็นร้านที่ต้องมาชิมต้องมาลอง ใครมาเบตงแล้วไม่แวะเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้ ถือว่ามาไม่ถึงเบตง สไตล์อาหารของที่นี่เป็นร้านอาหารจีน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถนนคนเดินไนท์บาซ่าเบตง

วันที่ 3
ติ่มซำ - สตรีทอาร์ต - พิพิธภัณฑ์เบตง - สนามกีฬากลางหุบเขา - วัดช้างให้ -ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำยอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซำ (7) ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม อยู่ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา ร้านเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 20 ปี ในแต่ละวันจะมีเมนูติ่มซำในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือกมากถึง 50-60 เมนู และนอกจากจะมีอาหารประเภทติ่มซำไว้บริการลูกค้าแล้วทางร้านยังมีอาหารอื่น ๆ ให้เลือกด้วย เช่น ไก่สับเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมูสามรส ช่วงเช้าคนจะค่อนข้างแน่น แต่ก็ถือเป็นสีสันในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องรอโต๊ะว่างในกรณีวันที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และของขึ้นชื่อของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ ไก่  เบตง แมวข้างฟุตบาท โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีศิลปินท้องถิ่นยังผลิตผลงานออกมาเพิ่มเติมกระจัดกระจายออกไปในหลายมุมของตัวเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นความประทับใจ

จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มารวมตัวออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง ชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี้ เบตงเป็นภาษามลายู แปลว่าไม้ไผ่ เดิมเรียกว่าอำเภอระยม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใต้การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธิพลและครอบครอง คณะผู้บริหารของเทศบาลอำเภอเบตงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองเบตง จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองเบตงขึ้นใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่มากขึ้น พิพิธภัณฑ์เบตงมี 3 ชั้น โดยส่วนของการจัดแสดงมี 2 ชั้น ซึ่งชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเก่า เช่น ถ้วยชาม เครื่องเคลือบ ตู้ เตียง ตะเกียงเก่า โดยนำมาจัดแสดงไว้ใน ตู้ไม้กระจกใส ตั้งอยู่หน้าบันไดทางขึ้น ส่วนชั้นที่ 2 มีการจัดแสดงรูปเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ ประวัติความเป็นมา โดยแขวนไว้บนฝาผนังของห้อง และมีการติดบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเบตง นอกจากนี้ ชั้นที่ 3 ยังเป็นหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมือง

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร

นำท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอดฮิตเมืองเบตง ที่ทำขายมากว่า 40 ปี มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน ๆ สำหรับคนใต้เฉาก๊วยเราจะเรียกกันจนติดปากว่า “วุ้นดำ” หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวัน

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ร้านลุงดำ (8)

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย

เรื่องราวประวัติของ “หลวงพ่อทวด วัดช้างให้” นั้นเป็นเรื่องราวตามตำนาน กล่าวเล่าสืบต่อกันมาเรื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือ “ประวัติหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้” และเอกสารต่าง ๆ พระเครื่องของหลวงพ่อทวด ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สร้างเองแต่ในความศักดิ์สิทธิ์นั้น คงไม่มีใครจะปฏิเสธได้ความนิยมในวัตถุมงคลหรือพระเครื่อง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั้นถือว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกับตำนานเล่าขานสืบต่อกันไป จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าหาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่

18.00 น.         ถึงสนามบินหาดใหญ่

20.25 น.        เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 268

22.20 น.        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
 •  ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 • รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
29/07/2022 31/07/2022
จำนวน
ราคา
12,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
*** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/08/2022 07/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  12,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
  เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
  *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/08/2022 15/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   12,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
   เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
   *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/08/2022 21/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    12,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
    เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
    *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/08/2022 28/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     12,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
     เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
     *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/09/2022 04/09/2022
      จำนวน
      ราคา
      12,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
      เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
      *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/09/2022 11/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       12,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
       เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
       *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        16/09/2022 18/09/2022
        จำนวน
        ราคา
        12,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
        เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
        *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/09/2022 25/09/2022
         จำนวน
         ราคา
         12,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
         เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
         *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/10/2022 03/10/2022
          จำนวน
          ราคา
          12,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
          เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
          *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/10/2022 09/10/2022
           จำนวน
           ราคา
           12,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
           เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
           *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/10/2022 16/10/2022
            จำนวน
            ราคา
            12,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
            เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
            *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/10/2022 23/10/2022
             จำนวน
             ราคา
             12,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
             เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
             *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              28/10/2022 30/10/2022
              จำนวน
              ราคา
              12,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวไทย โอ.เค. เบตง Premium
              เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
              *** ราคา / ท่าน 12,990.-บาท ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ