ชมเมืองมรดกโลกที่สวยงามในหุบเขา นครกาฐมาณฑุ
ชมเมืองปาทัน เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์
ชมเมืองบัคตาปูร์ อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้
สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัยที่ยอดเขานากาโก๊ด
ทัวร์เนปาล Nepal 4 วัน , At Ubon Travel
รหัส 075-9053
วันที่เดินทาง
กย.65 - ธค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - นครกาฐมาณฑุ

07.30 น.     คณะท่านผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ROW D พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

10.30 น.     ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 319 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 25 นาที)

12.40 น.     คณะเดินทางมาถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร

จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (BODHANATH) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล นำท่านนมัสการองค์พระเจดีย์ แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆมหาเจดีย์เพาธนาถ และเลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัด พุทธนิกันธา ซึ่งที่นี่มีรูปแกะสลักพระวิษณุจากหินสีดำบรรทมอยู่ และนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา จันทคีรี ให้ท่านได้ชมวิวของแนวเทือกเขาหิมาลัย และเมือง กาฐมาณฑุ

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรือเทียบเท่า

วันที่ 2
นครกาฐมาณฑุ - นากาโก๊ด

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม วัดสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน สถูปสวะยัมภูนาถตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทำให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดขององค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522

นำท่านชม พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุ และบริเวณชุมชนหนุมาณโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลางของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง ชมเทวสถานของกุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองลลิตปูร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (PATAN) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1979 นำท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีวีดล้อมรอบอยู่มากมาย ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน, วัดทองคำ จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ยอดเขา นากาโก๊ด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ (สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร) ซึ่งท่านจะได้สัมผัส และดื่มด่ำกับธรรมชาติเหนือเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นทิวยาวนับร้อยกิโลเมตร

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นากาโก๊ด - บัคตาปูร์ - กาฐมาณฑุ

06.00 น.     ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็นยอดเขา เอเวอเรสท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 ม) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ ท่านจะได้มผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย

หมายเหตุ : ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำชมเมืองมรดกโลก เมืองบัคตาปูร์ ซึ่งมีความสำคัญ และสวยงาม ชมอาคารบ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี ชมประตูทองคำ ของพระราชวังแห่งมัลละกษัตริย์ภายในประดิษฐานวัดพระแม่อุมาเทวี ชมสระนาคบาศ ชมเมืองตามตรอกซอกซอยที่ล้อมรอบด้วยบ้านเมืองที่แกะสลักประตู และหน้าต่างที่เก่าแก่ จากนั้นเดินทางต่อสู่นครกาฐมาณฑุ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านสัมผัส ย่านถนนทาเมล (THAMEL) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมวัดฮินดู วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (PASHUPATINATH TEMPLE) ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตีซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

13.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 320 (ระยะเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที)

18.25 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

เงื่อนไข

ค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ที่ระบุตามรายการ
  2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าอาหาร ทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
  4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
  5. ค่าเช้าชมสถานที่ที่ระบุตามรายการ
  6. ค่าวีซ่าประเทศเนปาล
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1, 000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ทิปมัคคุเทศก์ , ทิปไกด์ท้องถิ่น 2 -3 ยูเอสดอลล่าร์/วัน/คน, ทิปคนขับรถ 1 -2 ยูเอสดอลล่าร์/วัน/คน
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือไปจากรายการ
  3. ตั่วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ, กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ