ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง

ชมทะเลหมอก UNSEEN THAILAND และ SKYWALK ที่ยาวที่สุดในอาเซียน อัยเยอร์เวง
ชมอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
สักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดช้างไห้
ตะลุยย่าน สตรีทอาร์ทเบตง ไนท์บาซ่า ป้ายใต้สุดสยาม จุดเช็คอินสุดชิค
ร่องรอยประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายาที่ อุโมงค์ปิยะมิตร
ทานเมนูขึ้นชื่อ! ไก่เบตง,ปลานิลสายน้ำไหล,เคาหยก,ผัดผักน้ำ

ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง

รหัส 003-0257
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง – ไนท์บาซ่าเบตง

04.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 06.00 น. : ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4300

 07.35 น. : ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยวนำท่านแวะจังหวัดปัตตานี เดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี จากนั้นนำท่านสู่ สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง  เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ จากนั้นเดินทางแวะ ตัวเมืองยะลา

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไนท์บาซ่าเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 2 เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

04.00น. : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม ชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

 

วันที่ 3 หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ นำท่านถ่ายรูปบริเวณ หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนั้นมี ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : ก่อนเดินทางออกจากเบตงนำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ

21.40น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4303

23.15น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่ากรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
  สายการบิน Air Asia ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
  – เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/04/2021 06/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  9,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2021 15/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
   เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/04/2021 25/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
    เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/05/2021 03/05/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
     เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/05/2021 10/05/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
      เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       04/04/2021 06/04/2021
       Air Asia (FD)
       7,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
       เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/04/2021 13/04/2021
        Air Asia (FD)
        9,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
        เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         13/04/2021 15/04/2021
         Air Asia (FD)
         9,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
         เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          23/04/2021 25/04/2021
          Air Asia (FD)
          7,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
          เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           01/05/2021 03/05/2021
           Air Asia (FD)
           8,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
           เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            08/05/2021 10/05/2021
            Air Asia (FD)
            7,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง ตาลาล๊า… เบตง อัยเยอร์เวง
            เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • รถตู้
             • มี.ค.64
             • 4 วัน 2 คืน
             • 207 ครั้ง
             เริ่มต้น 5,988 บาท
             • VietJet Air
             • เม.ย.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 290 ครั้ง
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • มี.ค.64
             • 2 วัน 1 คืน
             • 249 ครั้ง
             เริ่มต้น 3,399 บาท
             รหัส 011-0204
             2 วัน 1 คืน
             เดินทางมาเอง
             เริ่มต้น 3,399 บาท
             ชื่นชอบ