ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม

ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
ชม วังยะหริ่ง ชมความงามสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม

รหัส 016-0348
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
240 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วังยะหริ่ง-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร.

06.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD7102 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากนั้นนำท่านชม วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428ในสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา เป็นเรือนไม้กึ่งปูน แม้จะมีอายุมานานถึง 100 กว่าปีปัจจุบันนี้ยังมีความสมบูรณ์และความสวยงามที่ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่อย่างใด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ เบตง จัดเป็นอำเภอหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ…กบภูเขาทอด

วันที่ 2 ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง

04.00 น. : นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี จากนั้นนำทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นน้ำบนยอดเขา จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ…เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย : นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 3 วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-สนามบินเบตง–จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-เบตง–วัดช้างให้-หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรม หรือ ร้านใกล้เคียงโรงแรม ติ่มซำชื่อดังของเบตง ทานคู่กับน้ำชากาแฟยามเช้า จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ถ่ายภาพหมู่กับ ป้ายใต้สุดสยาม จากนั้นนำท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า “ไม้ไผ่” กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ) จากนั้นนำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

22.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD7117 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 500 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 625 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาดการประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 13-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 8-12 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
8,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  9,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2021 15/04/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   11,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
   เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    10,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
    เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/04/2021 19/04/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     7,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
     เดินทาง 17/04/2021 19/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/04/2021 20/04/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
      เดินทาง 18/04/2021 20/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/04/2021 22/04/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       7,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
       เดินทาง 20/04/2021 22/04/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/04/2021 24/04/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        7,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
        เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/04/2021 26/04/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         7,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
         เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/04/2021 27/04/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          7,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
          เดินทาง 25/04/2021 27/04/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           27/04/2021 29/04/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           7,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
           เดินทาง 27/04/2021 29/04/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29/04/2021 01/05/2021
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            8,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
            เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             30/04/2021 02/05/2021
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             9,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
             เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              01/05/2021 03/05/2021
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              9,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
              เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02/05/2021 04/05/2021
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               8,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
               เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                04/05/2021 06/05/2021
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                7,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                เดินทาง 04/05/2021 06/05/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 06/05/2021 08/05/2021
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,490 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                 เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  08/05/2021 10/05/2021
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                  เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   09/05/2021 11/05/2021
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   8,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                   เดินทาง 09/05/2021 11/05/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    11/05/2021 13/05/2021
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                    เดินทาง 11/05/2021 13/05/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     13/05/2021 15/05/2021
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,490 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                     เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      15/05/2021 17/05/2021
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                      เดินทาง 15/05/2021 17/05/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       16/05/2021 18/05/2021
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,490 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                       เดินทาง 16/05/2021 18/05/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        18/05/2021 20/05/2021
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        6,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                        เดินทาง 18/05/2021 20/05/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         20/05/2021 22/05/2021
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,490 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                         เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          22/05/2021 24/05/2021
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                          เดินทาง 22/05/2021 24/05/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           23/05/2021 25/05/2021
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,490 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                           เดินทาง 23/05/2021 25/05/2021
                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            25/05/2021 27/05/2021
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,990 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                            เดินทาง 25/05/2021 27/05/2021
                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             27/05/2021 29/05/2021
                             การเดินทาง
                             Nok Air (DD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             7,490 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                             เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
                             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              29/05/2021 31/05/2021
                              การเดินทาง
                              Nok Air (DD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              7,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                              เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
                              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               10/04/2021 12/04/2021
                               Nok Air (DD)
                               8,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                               เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
                               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                11/04/2021 13/04/2021
                                Nok Air (DD)
                                9,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
                                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 13/04/2021 15/04/2021
                                 Nok Air (DD)
                                 11,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                 เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  15/04/2021 17/04/2021
                                  Nok Air (DD)
                                  10,990 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                  เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
                                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   17/04/2021 19/04/2021
                                   Nok Air (DD)
                                   7,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                   เดินทาง 17/04/2021 19/04/2021
                                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    18/04/2021 20/04/2021
                                    Nok Air (DD)
                                    7,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                    เดินทาง 18/04/2021 20/04/2021
                                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     20/04/2021 22/04/2021
                                     Nok Air (DD)
                                     7,490 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                     เดินทาง 20/04/2021 22/04/2021
                                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      22/04/2021 24/04/2021
                                      Nok Air (DD)
                                      7,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                      เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       24/04/2021 26/04/2021
                                       Nok Air (DD)
                                       7,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                       เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
                                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        25/04/2021 27/04/2021
                                        Nok Air (DD)
                                        7,490 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                        เดินทาง 25/04/2021 27/04/2021
                                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         27/04/2021 29/04/2021
                                         Nok Air (DD)
                                         7,490 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                         เดินทาง 27/04/2021 29/04/2021
                                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          29/04/2021 01/05/2021
                                          Nok Air (DD)
                                          8,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                          เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           30/04/2021 02/05/2021
                                           Nok Air (DD)
                                           9,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                           เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            01/05/2021 03/05/2021
                                            Nok Air (DD)
                                            9,990 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                            เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             02/05/2021 04/05/2021
                                             Nok Air (DD)
                                             8,990 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                             เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
                                             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              04/05/2021 06/05/2021
                                              Nok Air (DD)
                                              7,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                              เดินทาง 04/05/2021 06/05/2021
                                              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               06/05/2021 08/05/2021
                                               Nok Air (DD)
                                               7,490 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                               เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                                               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                08/05/2021 10/05/2021
                                                Nok Air (DD)
                                                8,990 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                                                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09/05/2021 11/05/2021
                                                 Nok Air (DD)
                                                 8,990 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                 เดินทาง 09/05/2021 11/05/2021
                                                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  11/05/2021 13/05/2021
                                                  Nok Air (DD)
                                                  7,990 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                  เดินทาง 11/05/2021 13/05/2021
                                                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   13/05/2021 15/05/2021
                                                   Nok Air (DD)
                                                   7,490 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                   เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
                                                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    15/05/2021 17/05/2021
                                                    Nok Air (DD)
                                                    7,990 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                    เดินทาง 15/05/2021 17/05/2021
                                                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     16/05/2021 18/05/2021
                                                     Nok Air (DD)
                                                     7,490 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                     เดินทาง 16/05/2021 18/05/2021
                                                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      18/05/2021 20/05/2021
                                                      Nok Air (DD)
                                                      6,990 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                      เดินทาง 18/05/2021 20/05/2021
                                                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       20/05/2021 22/05/2021
                                                       Nok Air (DD)
                                                       7,490 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                       เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                                                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        22/05/2021 24/05/2021
                                                        Nok Air (DD)
                                                        7,990 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                        เดินทาง 22/05/2021 24/05/2021
                                                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         23/05/2021 25/05/2021
                                                         Nok Air (DD)
                                                         7,490 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                         เดินทาง 23/05/2021 25/05/2021
                                                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          25/05/2021 27/05/2021
                                                          Nok Air (DD)
                                                          8,990 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                          เดินทาง 25/05/2021 27/05/2021
                                                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           27/05/2021 29/05/2021
                                                           Nok Air (DD)
                                                           7,490 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                           เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
                                                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            29/05/2021 31/05/2021
                                                            Nok Air (DD)
                                                            7,990 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                            เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
                                                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             จำนวนการเข้าชม 240 ครั้ง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 44 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 2,500 บาท
                                                             รหัส 019-0213
                                                             2 วัน 1 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 2,500 บาท
                                                             • Thai Lion Air
                                                             • ม.ค.65
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 56 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 4,980 บาท
                                                             รหัส 011-0191
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             Thai Lion Air
                                                             เริ่มต้น 4,980 บาท
                                                             • รถตู้
                                                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 45 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 5,580 บาท
                                                             รหัส 033-0210
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             รถตู้
                                                             เริ่มต้น 5,580 บาท
                                                             • รถตู้
                                                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 39 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 14,900 บาท
                                                             ชื่นชอบ