ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค , At Ubon Travel
รหัส 016-0054
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
149 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-บ้านขุนพิทักษ์รายา-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

04.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

06.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD3102 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง หรือเที่ยวบินที่ FD3116 ออกเดินทาง 07.20-08.45น.

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากนั้นนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ 

วันที่ 2
วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่าน ได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย จากนั้นนำท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันพิเศษ…เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย : นำท่านชม สวนหมื่นบุปผาหรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร พักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 3
ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วัดช้างให้-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง,กรุงเทพฯ

04.00 น. นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ นำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย :จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.40 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD3111  ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือเที่ยวบิน FD3116 เวลา21.10-22.40น.

21.10 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 14 วัน
 • บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จำนวน 3,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 13-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 8-12 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
31/10/2021 02/11/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
เดินทาง 31/10/2021 02/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/11/2021 04/11/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  6,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
  เดินทาง 02/11/2021 04/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/11/2021 05/11/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
   เดินทาง 03/11/2021 05/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/11/2021 06/11/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
    เดินทาง 04/11/2021 06/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/11/2021 07/11/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     7,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
     เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/11/2021 08/11/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
      เดินทาง 06/11/2021 08/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/11/2021 09/11/2021
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       7,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
       เดินทาง 07/11/2021 09/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/11/2021 11/11/2021
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        6,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
        เดินทาง 09/11/2021 11/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10/11/2021 12/11/2021
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
         เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/11/2021 13/11/2021
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          7,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
          เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/11/2021 14/11/2021
           การเดินทาง
           Air Asia (FD)
           จำนวน
           ราคา
           7,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
           เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/11/2021 15/11/2021
            การเดินทาง
            Air Asia (FD)
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
            เดินทาง 13/11/2021 15/11/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             14/11/2021 16/11/2021
             การเดินทาง
             Air Asia (FD)
             จำนวน
             ราคา
             7,490 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
             เดินทาง 14/11/2021 16/11/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/11/2021 18/11/2021
              การเดินทาง
              Air Asia (FD)
              จำนวน
              ราคา
              6,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
              เดินทาง 16/11/2021 18/11/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               17/11/2021 19/11/2021
               การเดินทาง
               Air Asia (FD)
               จำนวน
               ราคา
               6,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
               เดินทาง 17/11/2021 19/11/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                18/11/2021 20/11/2021
                การเดินทาง
                Air Asia (FD)
                จำนวน
                ราคา
                7,490 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                เดินทาง 18/11/2021 20/11/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 19/11/2021 21/11/2021
                 การเดินทาง
                 Air Asia (FD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 8,490 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                 เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  20/11/2021 22/11/2021
                  การเดินทาง
                  Air Asia (FD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                  เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   23/11/2021 25/11/2021
                   การเดินทาง
                   Air Asia (FD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                   เดินทาง 23/11/2021 25/11/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    24/11/2021 26/11/2021
                    การเดินทาง
                    Air Asia (FD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                    เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     25/11/2021 27/11/2021
                     การเดินทาง
                     Air Asia (FD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,490 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                     เดินทาง 25/11/2021 27/11/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      26/11/2021 28/11/2021
                      การเดินทาง
                      Air Asia (FD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                      เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/11/2021 29/11/2021
                       การเดินทาง
                       Air Asia (FD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                       เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        28/11/2021 30/11/2021
                        การเดินทาง
                        Air Asia (FD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,490 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                        เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         30/11/2021 02/12/2021
                         การเดินทาง
                         Air Asia (FD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,990 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                         เดินทาง 30/11/2021 02/12/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          01/12/2021 03/12/2021
                          การเดินทาง
                          Air Asia (FD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                          เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           02/12/2021 04/12/2021
                           การเดินทาง
                           Air Asia (FD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,990 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                           เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            03/12/2021 05/12/2021
                            การเดินทาง
                            Air Asia (FD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,490 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                            เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             04/12/2021 06/12/2021
                             การเดินทาง
                             Air Asia (FD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             8,490 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                             เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              05/12/2021 07/12/2021
                              การเดินทาง
                              Air Asia (FD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              7,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เบตง โอเค ยิ่งกว่าโอเค
                              เดินทาง 05/12/2021 07/12/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
                               • 9 วัน 6 คืน
                               เริ่มต้น 90,900 บาท
                               • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                               • 10 วัน 7 คืน
                               เริ่มต้น 165,000 บาท
                               • Nok Air (DD)
                               • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 10,999 บาท
                               • ธ.ค.64
                               • 7 วัน 4 คืน
                               เริ่มต้น 63,900 บาท