ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง

มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกรือเซะ – เมืองเบตง – น้ำพุร้อนเบตง – สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) – อุโมงค์ปิยะมิตร – ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – วัดช้างให้ – ตลาดกิมหยง

ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง

รหัส 001-0271
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - มัสยิดกรือเซะ - เมืองเบตง

04.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE259 (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) (หมายเหตุ ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE259

08.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือชื่อเต็มคือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา และเป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย ภายในตกแต่งด้วยความประณีต สวยงาม ละเอียดอ่อนช้อย ทางเดินถูกปูด้วยหินอ่อนทุกตารางนิ้ว โล่งโอ่โถง เหมาะแก่การทำจิตใจให้สงบ และทำพีธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม จนได้รับการขนานนามว่า “ทัชมาฮาลเมืองไทย”

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในไทย ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนในเมืองปัตตานีเมื่อปี พ.ศ. 2117 ยุคจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่าศาลเจ้าซูก๋ง เพราะมีโจ๊วซูก๋งหรือพระหมอเป็นเทพหลักของศาล เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงภายในประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง มัสยิดกรือเซะ หรือมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สาทรงกลมเลียนรูปลักษณะแบบเสาโกธิคของยุโรป ช่องประตู หน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลม และโค้งมนแบบโกธิค โดมและหลังคายังก่อสร้างไม่เสร็จ อิฐที่ใช้ก่อมีรูปลักษณะเป็นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิฐสมัยทวารวดีปะปนอยู่บ้าง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 น้ำพุร้อนเบตง - สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) - อุโมงค์ปิยะมิตร - ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง น้ำพุร้อนเบตง เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย มีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำอยู่ที่ประมาณ  80 องศาเซลเซียสบริเวณที่น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกได้ภายใน 7 นาที ประชาชนชาวเบตง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน้ำแร่เพราะเชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง  สดใส

นำท่านชม สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) เป็นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีแปลงทดลองปลูกไม้ดอกหลายประเภท เช่น ดอกฮอลี่ฮ้อค ดอกแอสเตอร์ เป็นต้น ความ งดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถว บานสะพรั่งอยู่ทั่วเนินเขาที่ล้อมไปด้วยหุบเขาสูง

นำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บริเวณทางเข้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ได้ไหว้สักการะขอพร เดินมาอีกนิดจะเห็นซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน ปัจจุบันได้มีการจัดนิทรรศการและ พิพิธภัณฑ์ประวัติศสาตร์ สุดทางจะพบกับ ต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีเส้นรอบวงของตัวตู้ประมาณ 140 ซม. ตู้มีความสูงถึง 290 ซม. นับจากฐานขึ้นไป รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปี นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ประจําเมืองเบตงที่มาแล้วก็ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตรและทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง ในช่วงเวลาเย็นจะเปิดไฟประดับอุโมงค์สวยมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปหน้าอุโมงค์นี้เพื่อเป็นที่ระลึก

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - วัดช้างให้ - ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

04.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาฆูนุงซีลีปัต sky walk แห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คของ อ.เบตง มีความโดดเด่นในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกยามเช้าตรู่ของวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ควบคู่ไปกับการชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จับตัวกันเป็นชั้นหนาเต็มผืนฟ้าล่องลอยอยู่ตรงหน้าคล้ายผืนน้ำอันงดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ นอกจากนี้ก็ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว พร้อมพบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและหวาดเสียวเวลาเดินอยู่บนกระจก

เช้า : บริการอาหารเช้า SET BOX จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ห้ามพลาด อยู่ติดกับถนนทางหลวง 410 ที่มีสภาพแข็งแรง ชาวบ้านก็ยังใช้ข้ามไปมา ด้านล่างมีแม่น้ำ สามารถแวะไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก

 นำท่านเดินทางถึง วัดช้างให้ หรือ วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่า “เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านเหยียบน้ำทะเลจืด” ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้        

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง ตลาดขายสินค้าชื่อดังของเมืองหาดใหญ่ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝาก อาทิ ผ้าปัก ข้าวของเครื่องใช้ นมต่าง ๆ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ที่จะนำมาจำหน่ายเปลี่ยนไปตามฤดูกาล รวมไปถึงสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา น้ำหอม รองเท้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน นำมาจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงและยังต่อรองราคาได้กันอีกด้วย จึงทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

19.10 น. : เดินทางออกจาก สนามบินหาดใหญ่ กลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE266 (หมายเหตุ ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน)

20.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
11/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/01/2022 31/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  6,666 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
  เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/02/2022 07/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
   เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/02/2022 17/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    5,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
    เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/02/2022 28/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
     เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/03/2022 14/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      6,666 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
      เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/03/2022 24/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       5,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
       เดินทาง 22/03/2022 24/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/03/2022 28/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        6,666 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
        เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/01/2022 13/01/2022
         Thai Smile Airways (WE)
         5,555 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
         เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          29/01/2022 31/01/2022
          Thai Smile Airways (WE)
          6,666 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
          เดินทาง 29/01/2022 31/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           05/02/2022 07/02/2022
           Thai Smile Airways (WE)
           6,666 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
           เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            15/02/2022 17/02/2022
            Thai Smile Airways (WE)
            5,555 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
            เดินทาง 15/02/2022 17/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             26/02/2022 28/02/2022
             Thai Smile Airways (WE)
             6,666 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
             เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              12/03/2022 14/03/2022
              Thai Smile Airways (WE)
              6,666 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
              เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               22/03/2022 24/03/2022
               Thai Smile Airways (WE)
               5,555 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
               เดินทาง 22/03/2022 24/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                26/03/2022 28/03/2022
                6,666 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง Sky Walk อัยเยอร์เวง
                เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • ก.พ.65
                 • 8 วัน 5 คืน
                 • 59 ครั้ง
                 เริ่มต้น 83,888 บาท
                 • Thai Smile Airways (WE)
                 • ม.ค.65 - เม.ย.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 52 ครั้ง
                 เริ่มต้น 8,999 บาท
                 ชื่นชอบ