ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2

นอนบนภูทับเบิก 1 คืน “กลางคืนดูดาว ตื่นเช้าดูหมอก” ชิมสตรีทฟู้ดถนนคนเดินเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว Check-in ที่เที่ยวใหม่ สกายวอล์คเชียงคาน แจกฟรี!! ชุดตักบาตรข้าวเหนียวท่านละ 1 ชุด

ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2

รหัส 007-0337
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
172 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกไม้ไร่ GB - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก

06.00 น. : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหารเช้าเมนูข้าวเหนียวหมูทอด ** จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้น ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว จากนั้นแวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้ไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นเอง นำท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ

วันที่ 2 จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - วัดป่าภูทับเบิก - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน

06.00 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภพาอากาศ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมวิวแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นนำไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วัดป่าภูทับเบิก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

 

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

05.00 น. : ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ หน้าวัดท่าคก ในทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ที่ภูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงคาน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาพร้อมความสูงและความเสียว สกายวอล์คเชียงคาน เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชั้น เป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวฝั่ง ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกัน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : หลังรับประทานอาหารนำท่านออกเดินทางจาก เชียงคาน

17.30 น. : นำท่าน แวะซื้อของฝาก ระหว่างทาง

20.30 น. : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
01/05/2021 03/05/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/05/2021 09/05/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
  เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/05/2021 16/05/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
   เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/05/2021 23/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
    เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/05/2021 30/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
     เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/06/2021 05/06/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
      เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/06/2021 06/06/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
       เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/06/2021 13/06/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
        เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/06/2021 20/06/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
         เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/06/2021 27/06/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
          เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/07/2021 04/07/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
           เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09/07/2021 11/07/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
            เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             16/07/2021 18/07/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
             เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23/07/2021 25/07/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
              เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               24/07/2021 26/07/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               7,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
               เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                25/07/2021 27/07/2021
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                7,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 26/07/2021 28/07/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                 เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06/08/2021 08/08/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                  เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   12/08/2021 14/08/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                   เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    13/08/2021 15/08/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                    เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     20/08/2021 22/08/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                     เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      27/08/2021 29/08/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      6,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                      เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       03/09/2021 05/09/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                       เดินทาง 03/09/2021 05/09/2021
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        10/09/2021 12/09/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        6,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                        เดินทาง 10/09/2021 12/09/2021
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         17/09/2021 19/09/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         6,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                         เดินทาง 17/09/2021 19/09/2021
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24/09/2021 26/09/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          6,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                          เดินทาง 24/09/2021 26/09/2021
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           01/05/2021 03/05/2021
                           รถตู้
                           7,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                           เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            07/05/2021 09/05/2021
                            รถตู้
                            6,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                            เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             14/05/2021 16/05/2021
                             รถตู้
                             6,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                             เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              21/05/2021 23/05/2021
                              รถตู้
                              6,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                              เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               28/05/2021 30/05/2021
                               รถตู้
                               6,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                               เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                03/06/2021 05/06/2021
                                รถตู้
                                7,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 04/06/2021 06/06/2021
                                 รถตู้
                                 7,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                 เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  11/06/2021 13/06/2021
                                  รถตู้
                                  6,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                  เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   18/06/2021 20/06/2021
                                   รถตู้
                                   6,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                   เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    25/06/2021 27/06/2021
                                    รถตู้
                                    6,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                    เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     02/07/2021 04/07/2021
                                     รถตู้
                                     6,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                     เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      09/07/2021 11/07/2021
                                      รถตู้
                                      6,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                      เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       16/07/2021 18/07/2021
                                       รถตู้
                                       6,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                       เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        23/07/2021 25/07/2021
                                        รถตู้
                                        7,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                        เดินทาง 23/07/2021 25/07/2021
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         24/07/2021 26/07/2021
                                         รถตู้
                                         7,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                         เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          25/07/2021 27/07/2021
                                          7,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                          เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           26/07/2021 28/07/2021
                                           รถตู้
                                           7,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                           เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            06/08/2021 08/08/2021
                                            รถตู้
                                            6,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                            เดินทาง 06/08/2021 08/08/2021
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             12/08/2021 14/08/2021
                                             รถตู้
                                             7,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                             เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              13/08/2021 15/08/2021
                                              รถตู้
                                              7,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                              เดินทาง 13/08/2021 15/08/2021
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               20/08/2021 22/08/2021
                                               รถตู้
                                               6,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                               เดินทาง 20/08/2021 22/08/2021
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                27/08/2021 29/08/2021
                                                รถตู้
                                                6,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                                เดินทาง 27/08/2021 29/08/2021
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 03/09/2021 05/09/2021
                                                 รถตู้
                                                 6,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                                 เดินทาง 03/09/2021 05/09/2021
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  10/09/2021 12/09/2021
                                                  รถตู้
                                                  6,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                                  เดินทาง 10/09/2021 12/09/2021
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   17/09/2021 19/09/2021
                                                   รถตู้
                                                   6,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                                   เดินทาง 17/09/2021 19/09/2021
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/09/2021 26/09/2021
                                                    รถตู้
                                                    6,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน EP.2
                                                    เดินทาง 24/09/2021 26/09/2021
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     Share on social networks
                                                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                     • Nok Air (DD)
                                                     • เม.ย.64 - พ.ค.64
                                                     • 3 วัน 2 คืน
                                                     • 176 ครั้ง
                                                     เริ่มต้น 6,990 บาท
                                                     • เดินทางมาเอง
                                                     • มี.ค.64 - เม.ย.64
                                                     • 1 วัน 0 คืน
                                                     • 215 ครั้ง
                                                     เริ่มต้น 1,999 บาท
                                                     รหัส 006-0215
                                                     1 วัน 0 คืน
                                                     เดินทางมาเอง
                                                     เริ่มต้น 1,999 บาท
                                                     • Nok Air (DD)
                                                     • ม.ค.65 - มี.ค.65
                                                     • 3 วัน 2 คืน
                                                     • 13 ครั้ง
                                                     เริ่มต้น 6,555 บาท
                                                     รหัส 011-0049
                                                     3 วัน 2 คืน
                                                     Nok Air (DD)
                                                     เริ่มต้น 6,555 บาท
                                                     ชื่นชอบ