เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB -เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ – กกสะท้อน – ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย – ด่านซ้าย – พระธาตุศรีสองรัก – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน – แก่งคุดคู้

ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน , At Ubon Travel
รหัส 003-0331
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-เขาค้อ-ทุ่งกังหันลมเขาค้อ-ไร่GB -เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่เขาค้ออิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ ชมวิวมุมสูงที่ทัศนียภาพสวยงามบนเขาค้อ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ และ ไร่ GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ (รวมค่าเข้าชม)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เขาเหลียงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีบนยอดเขา จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มีความงดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี่เจดีย์ที่มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ มีองค์พระพุทธรูปสีขาว เรียงกัน 5 องค์ มองเห็นอย่างโดดเด่นสวยงาม  Pino Latte Restaurant & Cafe ร้านกาแฟสุดชิคตกแต่งได้ทันสมัยสไตล์โมเดิลลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
หล่มสัก-กกสะท้อน-ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-Sky Walk เชียงคาน-ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ กกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถบริการนำเที่ยวรถท้องถิ่น เดินทางสู่จุดชมวิวภูลมโล ชมหุบเขาสีชมพูซากุระเมืองไทย ต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะเริ่มออกดอกบานช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ.ของทุกปีและขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน พระธาตุศรีสองรัก สัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงยืนยง เป็นดั่งสักขีพยานถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกันระหว่างอาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้านช้าง เป็นตราประจำจ.เลย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง ขึ้นไปยังองค์พระธาตุ เพราะสีแดงหมายถึงเลือด การสู้รบ ศัตรู) สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย สัมผัสความตื่นเต้นพร้อมชมความสวยงาม ความสูง มีทางเดินเป็นพื้นกระจกใสÜเชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น

เย็น : ที่พัก: เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
เชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียว-(เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ หรือ แก่งคุดคู้) -เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน มกราคม 2565 เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี้งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

สำหรับกรุ๊ปเดินทางช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นำท่านเที่ยวÜ แก่งคุดคู้ จุดชมวิวริมน้ำเป็นที่เปรียบเสมือนสถานที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงพร้อมเลือกซื้อของฝากต่างๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
07/01/2022 09/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/01/2022 13/01/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
  เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/01/2022 16/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
   เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/01/2022 20/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
    เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/01/2022 23/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
     เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/01/2022 30/01/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
      เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/02/2022 06/02/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
       เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/02/2022 10/02/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        4,555 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน
        เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks