เบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ที่ไม่เคยหลับใหล เควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก เบรเมน เมืองสี่สหายนักดนตรี ฮัมบูร์ก เมืองท่าสุดหรูหรา  ลูเบ็ค ประตูสู่ทะเลบอลติค ชเวริน เมืองปราสาทร้อยยอดกลางทะเลสาบ ฟรีเดย์ 1 วันเต็มในกรุงเบอร์ลิน

ทัวร์เยอรมัน เค้าท์ดาวปีใหม่ 2022 แกรนด์เยอรมันเหนือ , At Ubon Travel
รหัส 035-0239
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

15.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินสกู๊ต (FlyScoot) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 333 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาไม่รวมทัวร์ค่าอาหารบนเครื่องบิน)

18.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ประเทศเยอรมนี โดย เที่ยวบินที่ี TR611

21.50 น. : ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินเบอร์ลิน – ประตูชัย – เช็คพอยท์ชาร์ลี - อิสต์ไซต์ แกลลอรี่ – อเล็กซานเดอร์พลาทซ์

01.40 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR734

07.50 น. : เดินทางถึง สนามบินเบอร์ลินบันเดนบวร์ก กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี (เวลาที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในฤดูหนาว)(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของกรุงเบอร์ลิน แวะถ่ายรูปกับประตูบันเดนบวร์ก (Brandenburg Gate)ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน จากนั้นนำท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เป็นจุดตรวจผ่านแดนในอดีตในยุคสงครามเย็น ที่กั้นประชาชนชาวเยอรมัน 2 ฝ่าย คือฝั่งเสรีประชาธิปไตย (ฝั่งตะวันตก) ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรดูแลอยู่ และฝ่ายคอมมิวนิสต์ (ฝั่งตะวันออก)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่านเที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก ณ อีสต์ไซด์ แกลลอรี่ (East Side Gallery) ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน สถานที่แสดงฉากต่างๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตรถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อเล็กซานเดอร์พลาทซ์ (Alexanderplatz) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับแม่น้ำสปรีและวิหารเบอร์ลิน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลิน รวมไปถึงยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และเป็นจุดชมเมืองที่สวยงามอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่ 3
กรุงเบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg)  ระยะทาง 220 กม. เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมันมาตั้งแต่ ค.ศ.919 เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามในเรื่องของความเก่าแก่ของตัวเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber-Framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง ลวดลายของไม้ที่ประดับตัวอาคารสามารถจัดแบ่งยุคสมัยได้ถึง 5 สมัย รวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของตัวเมือง นอกจากนี้เมืองเควดลินบวร์กยังเป็นเมืองการค้าที่มีความมั่งคั่งมาตั้งแต่ยุคกลางอีกด้วย เมืองเควดลินบวร์กได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี ค.ศ 1994

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินเล่น เที่ยวชมจัตุรัสกลางเมือง (Marktplatz) ให้ท่านได้ชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Rathaus) โบสถ์ประจำเมือง (Collegiate Church of St. Servatius) จากนั้นเป็นช่วงเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมความสวยงามของเมืองที่มีขนาดเล็กแต่แฝงไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ขนมรสเลิศ และผลไม้สดๆ จากไร่

ค่ำ : พิเศษ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร Brauerei Ludde Quedlinburger Brauhaus บรรยากาศโรงเบียร์สุดคลาสสิค

วันที่ 4
เควดลินบวร์ก – เบรเมน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่เมืองเบรเมน (Bremen) ระยะทาง 261 กม. เมืองหลวงของแคว้นอิสระเบรเมน (State Free Hanseatic City of Bremen) เป็นแค้วนที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในเยอรมนี เพียง 400 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญด้านการค้าและเมืองท่าของเยอรมนีตอนเหนือบนฝั่งแม่น้ำเวเซอร์ (Weser)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำคณะเที่ยวชมเมืองเบรเมน  เมืองเทพนิยายแห่งเยอรมนีตอนเหนือ  ชมมจัตุรัสมาร์คพลัซท์ (Marktplatz) จัตุรัสที่ยิ่งใหญ่กลางเมือง  ชมศาลาว่าการเก่า (Town Hall) ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนเคียงคู่กับกับรูปสลักหิน Roland ถือดาบแห่งความเที่ยงธรรมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งเมืองเบรเมนและเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ UNESCO ขึ้นบัญชีอาคารโบราณเหล่านี้เป็นมรดกโลกเมื่อค.ศ. 2004 ชมโบสถ์ใหญ่สไตล์โกธิคกลางเมือง (St. Petri Dom) ชมอนุสาวรีย์สี่สหายแห่งเมืองเบรเมน (The Bremen Town Musicians) อนุสาวรีย์ลา หมา แมว และไก่ สัตว์สี่ตัวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องแห่งเมืองเบรเมน  จนปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไปโดยปริยาย ของฝากของที่ระลึกจากเมืองนี้ล้วนมีรูปของสัตว์สี่ตัวนี้ในรูปแบบต่างๆมากมาย จากนั้นมีเวลาอิสระให้คณะได้เดินเล่น ช้อปปิ้งที่ ถนนบอทเคอร์สตราซเซ่  (Böttcherstrasse)   สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งถนนสายนี้ยังเป็นเพียงชุมชนที่อาศัยของคนงานทำถังไม้ จนกระทั่ง เศรษฐีที่ร่ำรวยจากการนำเข้ากาแฟ (Ludwig Roselius) ได้ทำการบูรณะตรอกสั้นๆ แห่งนี้ให้กลายเป็นอาคารอิฐเผาแบบพื้นเมือง ในศิลปะ Gothic ผสมผสานกับ Art Nouveau อาคารบนถนนสายนี้ในปัจจุบันกลายเป็นถนนที่รวบรวมร้านค้าที่เน้นงานศิลป์ ภัตตาคารและพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่น่าสนใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 5
เบรเมน – ฮัมบูร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมย่านชุนชมที่เก่าแก่ที่สุดของ เมืองเบรเมน (Schnoor)  ชุนชนแรกที่ก่อตั้งขึ้นก่อนที่จะสร้างเมืองเบรเมน สร้างขึ้นในช่วงยุคกลางเป็นแหล่งอาศัยของชาวบ้านที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพหัตถกรรมและการประมง

ชมถนนที่แคบที่สุดในโลก ที่มีความกว้างเพียงหนึ่งช่วงตัวคนเท่านั้น มีเวลาอิสระให้ท่านได้เพลินเพลินไปกับความน่ารักของบ้านเรือนในย่านนี้รวมไปถึงช้อปปิ้งซื้อของ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) ระยะทาง 126 กม.  เมืองใหญ่อันดับสองของเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่านชมตลาดปลาริมทะเล (Fish Market) ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1703 เดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองที่มีจัตุรัสทาวน์ฮอลล์ที่มีไว้จัดงานเทศกาลสําคัญต่างๆ ของเมือง  ชมศาลาว่าการ (City Hall) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน สร้างด้วยหินทรายและ ออกแบบสไตล์นีโอ-เรอเนสซองซ์ นำท่านเที่ยวชมย่านช้อปปิ้งของเมืองฮัมบูร์ก อัลสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และ ถนนมองเคเบิร์ก (Monckebergstrasse) ที่ทอดยาวไปหาสถานีรถไฟกลางของเมืองฮัมบูร์ก ซึ่งรวบรวมห้างชื่อดังของยุโรปและเยอรมนี รวมไปถึงร้านค้าแบรนด์เนมอีกมากมาย นอกจากนี้เมืองฮัมบูร์กยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย  นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว สองข้างทางของถนนสายนี้ยังมีโบสถ์เซนต์จาคอบ (St. Jacob Church) และโบสถ์เซนต์เพตรี (St. Petri Church) โบสถ์สําคัญของเมืองและโบสถ์เซนต์นิโคไล (St. Nikolai Church) 1 ใน 5 โบสถ์สําคัญ ที่ถูกทําลายช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่โบสถ์นี้เป็นแห่งเดียวที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูขึ้น เพราะต้องการให้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

วันที่ 6
ฮัมบูร์ก – ลูเบ็ค – ชเวริน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเบ็ค (Lübeck)  ระยะทาง 67 กม. เมืองท่าที่สำคัญของประเทศเยอรมนีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ส่วนหลักของเมืองมีสภาพคล้ายเกาะ ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ Trave สภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐแดงแบบสไตล์โกธิค นำท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง ประตูเมืองเก่า (Holsteintor)  ซึ่งมีความกว้างของช่องทางเดินระหว่าง 2 หอคอย ถึง 3.5 เมตร และ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองปีค.ศ. 1987  และความเป็นเอกลักษณ์ของประตูเมืองเก่านี้ทำให้ในทุกๆ ปีมีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมาก   ชมโบสถ์ประจำเมือง (Lübeck Cathedral) โบสถ์ที่สร้างด้วยอิฐแดงยุคแรกๆ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1173 จากนั้นนำท่านชม Der Salzspeicher  (บ้าน 6 หลัง) ริมแม่น้ำ Trave เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในอดีตบ้านทั้ง 6 หลังนี้ใช้เป็นที่เก็บเกลือจากเมือง Lüneburg (ทางตอนใต้ของ Hamburg) ก่อนส่งขึ้นเรือไปขายยังประเทศกลุ่ม Scandinavia

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองชเวริน (Schwerin) ระยะทาง 72 กม. อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐเมคเคลนบูร์ก – ฟอร์พอมเมิร์น (Mecklenburg-Vorpommern) รัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี (ทางใต้ติดกับกรุงเบอร์ลิน) และยังเป็นรัฐที่ได้รับการขนานามว่าเป็น “ดินแดนหนึ่งพันทะเลสาบ” อีกด้วย นับว่าว่าป็นเมืองท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบที่งดงามมาก โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือ ชเวรินเนอร์ซี หรือ “ทะเลสาบชเวริน” (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร นำท่านเข้าชมความงดงามของปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) หรือ “ปราสาทร้อยยอด” ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี สร้างในศตวรรษที่ 19 แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภา (State Parliament) โดยปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวริน ได้รับสมญานามว่า “นอยชวานชไตน์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 7
ชเวริน – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – กรุงเบอร์ลิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Berlin Designer Outlet  ระยะทาง 199 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้านำสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ CK, Micheal Kors, G-Star Raw ,Tommy, Hugo,Birkenstock และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้า

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

บ่าย : ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเบอร์ลิน ระยะทาง 30 กม.

*นำท่านตรวจ RT-PCR สำหรับใช้ในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย        

นำท่านเที่ยวชมย่านดูดัม (Kudamm) หรือถนน Kurfürstendamm ย่าน ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของกรุงเบอร์ลิน เรียงรายไปด้วยร้านสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Hermes, Louis Vuitton, Chanel , Valentino, Gucci , Prada รวมไปถึงแบรนด์เสื้อผ้าของยุโรปเช่น Zara, H&M,Bershka, Adidas, Nike และอีกมากมาย  นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้าเจ้าใหญ่ของเยอรมนี KaDeWe และ Europa Center รอให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกล้บสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 8
อิสระในกรุงเบอร์ลิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่กรุงเบอร์ลิน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถบัส และอาหาร) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม และวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

วันที่ 9
กรุงเบอร์ลิน - สนามบินเบอร์ลิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินบันเดนบวร์ก กรุงเบอร์ลิน

10.50 น. : ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการสกู๊ต เที่ยวบิน TR735

วันที่ 10
สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.45 น. : เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR606

10.55 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 7 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม
  1. Leonardo Hotel Berlin City West หรือเทียบเท่า 1 คืน
  2. Schlosshotel zum Markgrafen หรือเทียบเท่า 1 คืน
  3. Maritim Hotel Bremen หรือเทียบเท่า 1 คืน
  4. Leonardo City Hamburg North หรือเทียบเท่า 1 คืน
  5. InterCityHotel Schwerin หรือเทียบเท่า 1 คืน
  6. NH Hotel Ku’Damm Berlin หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 16 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 7 มื้อ มื้อกลางวัน 5 มื้อ มื้อเย็น 4 มื้อ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าเยอรมัน
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Scoot อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น ประเทศเยอรมนี ไม่รับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศจีน

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 • มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 39,999 บาท ชำระภายในวันที่ 26 พ.ย. 2564
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
  หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  – หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2564 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
 • ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 • ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
26/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน เค้าท์ดาวปีใหม่ 2022 แกรนด์เยอรมันเหนือ
เดินทาง 26/12/2021 03/01/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 58,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 55,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Air Asia (FD)
  • ก.ค.65 - ต.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 18,999 บาท
  • Nok Air (DD)
  • มิ.ย.65 - ส.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 7,999 บาท