แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทะเลสาบทิทิเซ่ – อุทยานป่าดำ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น – คริสตัลเวิล์ด – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เซนต์วูลฟ์กัง – เซนต์กิลเก้น – เซนต์วูลฟ์กัง – เหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลล์สตัท – บาดไรเค่นฮาล – บาดไรเค่นฮาล – ปรีน – พระราชวังแฮเรนคิมเซ – มิวนิค

ทัวร์เยอรมัน Best of Germany , At Ubon Travel
รหัส 021-0289
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
108,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต

20.30 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

23.40 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG 920

วันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ

05.55 น. : ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติกริมฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ความสวยงามอันเลื่องชื่อของเมืองนี้ทำให้ มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน นำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. : ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่กว่า 12,000 ตร.กม. สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ที่หนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมันยังรักษาประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดการทำนาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี้

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน

วันที่ 3
ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. : เดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำขึ้นชมปราสาทสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “นอยชวานสไตน์” ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนี้งดงามแตกต่างกันใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ได้เวลาเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จุดหมายปลายทางของนักสกีในเยอรมันแอลป์

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : นำท่านขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ป สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : เดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกย่องว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคารหลังคาทองคำ (Goldness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราชสำนักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
คริสตัลเวิล์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล – เซนต์วูลฟ์กัง - เซนต์กิลเก้น

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. : เดินทางสู่วัตเท่น อาณาจักรของสวาร็อฟสกี้ เข้าชมคริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตัลเวิลด์ของสวารอฟสกีได้เปิดโฉมมหัศจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่ โดยที่ห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด ใครที่ชื่นชอบงานคริสตัล สามารถหาซื้อได้ภายในร้าน Swarovski Kristallwelten Store ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ Swarovski Optik
10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชมย่านเมืองเก่าเริ่มจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันที่พร้อมจะบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ ปราสาท โฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย มหาวิหารประจำเมือง ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้า เอกลักษณ์อันโดดเด่นของที่นี่ เมืองนี้มีหลากหลายมุมให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างไม่รู้เบื่อ ค่ำคืนนี้นำท่านไปพักโรงแรมริมทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูทที่มีเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เซนต์วูลฟ์กัง - เหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลล์สตัท - บาดไรเค่นฮาล

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี นำคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า แบบแอดเวนเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปีซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไปเนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นำชมสถานที่ พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา เกี่ยวกับการเริ่มในการทำเหมืองเกลือ ด้วยขั้นตอนต่างๆ ร่วมสนุกไปกับการ ‘นั่งสไลด์เดอร์’ ที่คนงานเหมืองใช้จริง ๆ สมัยนั้น กับประสบการณ์อันน่าประทับใจ

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินเที่ยวหมู่บ้านฮัลล์ชตัท ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดเมือง ให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับเป็นเมืองในฝันของนักเดินทาง สู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. : เดินสู่หมู่บ้านปรีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย นั่งเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลุควิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น ชมห้องภายในพระราชวัง ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมน์ไปก่อน

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียสถานที่น่าท่องเที่ยว วังเรสซิเดนซ์ เป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมัน

วันที่ 8
นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.35 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.10 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าคริสตัลเวิล์ด / ค่าเข้าชมเหมืองเกลือฮัลล์ชตัท / ค่าเข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำ PCR Test (ถ้ามี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ช่วงเดินทาง
27/12/2021 04/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
108,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน Best of Germany
เดินทาง 27/12/2021 04/01/2022
*** CHD 4-11 With Bed 97,000.- ***
*** CHD 4-6 No Bed 86,000.- ***
*** DBL SGL 12,600.- ***
*** SGL Supp 9,800.- ***
*** NO TKT ADL / CHD -35,000./ -26,250 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/01/2022 08/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  103,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยอรมัน Best of Germany
  เดินทาง 31/01/2022 08/02/2022
  *** CHD 4-11 With Bed 93,000.- ***
  *** CHD 4-6 No Bed 82,000.- ***
  *** DBL SGL 12,000.- ***
  *** SGL Supp 9,500.- ***
  *** NO TKT ADL / CHD -32,000 / -24,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   103,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เยอรมัน Best of Germany
   เดินทาง 12/02/2022 20/02/2022
   *** CHD 4-11 With Bed 93,000.- ***
   *** CHD 4-6 No Bed 82,000.- ***
   *** DBL SGL 12,000.- ***
   *** SGL Supp 9,500.- ***
   *** NO TKT ADL / CHD -32,000 / -24,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/04/2022 17/04/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    108,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เยอรมัน Best of Germany
    เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
    *** CHD 4-11 With Bed 97,000.- ***
    *** CHD 4-6 No Bed 86,000.- ***
    *** DBL SGL 12,600.- ***
    *** SGL Supp 9,800.- ***
    *** NO TKT ADL / CHD -35,000./ -26,250 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • มิ.ย.65 - ส.ค.65
     • 8 วัน 6 คืน
     เริ่มต้น 33,999 บาท
     • Thai Airways (TG)
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 44,900 บาท
     • มิย.65-สค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 35,988 บาท