ทัวร์เยอรมัน Grand Germany

แฟรงค์เฟิร์ต – เส้นทางนิยายกริมม์ – มาร์เบิร์ก – คาสเซล – ฮันโนเวอร์ – พอสต์ดัม – วังซองส์ซูซี่ – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – บรันเดนบวร์ก – เดรสเดน – เนิรน์แบร์ก – โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) – นครมิวนิค – ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์

ทัวร์เยอรมัน Grand Germany

รหัส 021-0290
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
120,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
54 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต

21.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้ โดยสารขาออก

23.40 น. : ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮันโนเวอร์

05.55 น. : ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน มาร์เบิร์ก (Marburg) สองพี่น้องตระกูลกริมม์ได้ไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองนี้ มีชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอันเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึ่งไม้และอาคารสถาปัตยกรรมโกธิค เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยุคกลาง เป็นศูนย์กลางของเส้นทางเทพนิยายกริมม์ แรงบันดาลใจของปราสาททำให้เกิดบ้านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเรื่อง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนูน้อยหมวกแดง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางเข้าสู่เมือง ฮันโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวัลอันสวยงาม เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ แกลอรี่ ปราสาท คฤหาสน์ มีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสร้างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตั้งอยู่ริมลำน้ำของเมือง เป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพิธภัณฑ์ประจำรัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจุดนัดพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - วังซองส์ซูซี่ - เบอร์ลิน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม เมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทับ ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซีย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ลิตเติ้ลแวร์ซายน์”ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน เข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 เบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวย งามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” งดงามด้วยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวังสวิงเกอร์, เซมเพอร์โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จำนวน24,000 แผ่น ลงไปบนรูป

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันปีจารึกอยู่บนกำแพงเมืองโบราณ จัตุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 โรเธนบวร์ก - นครมิวนิค

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางเข้าสู่มิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชมเมือง วังเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิ มิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์ชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 นครมิวนิค - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนี นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
เดินทางสู่เส้นทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนนี้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 ปราสาทนอยชวานชไตน์ – นครมิวนิค

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที่ไม่ว่าท่านจะมาในฤดูไหน ทัศนียภาพจะถูกเปลี่ยนไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป็นงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนำมาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่นครมิวนิคอีกครั้ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายก่อนจบทัวร์

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมัน

วันที่ 9 นครมิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

13.35 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.10 น. : นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมวังซองส์ซูซีส์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำ PCR Test (ถ้ามี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ช่วงเดินทาง
26/12/2021 04/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
120,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน Grand Germany
เดินทาง 26/12/2021 04/01/2022
*** CHD 4-11 With Bed 108,000 ***
*** CHD 4-6 No Bed 96,000 ***
*** DBL SGL use 15,000 ***
*** SGL Supp. 12,000 ***
*** No Ticket Adult / Child -35000 / -26250 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  26/12/2021 04/01/2022
  Thai Airways (TG)
  120,000 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยอรมัน Grand Germany
  เดินทาง 26/12/2021 04/01/2022
  *** CHD 4-11 With Bed 108,000 ***
  *** CHD 4-6 No Bed 96,000 ***
  *** DBL SGL use 15,000 ***
  *** SGL Supp. 12,000 ***
  *** No Ticket Adult / Child -35000 / -26250 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 54 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - พ.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   • 258 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,234 บาท
   • Thai Lion Air
   • ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 55 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,800 บาท
   รหัส 011-0192
   3 วัน 2 คืน
   Thai Lion Air
   เริ่มต้น 4,800 บาท
   • VietJet Air
   • ม.ค.65 - ก.พ.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 31 ครั้ง
   เริ่มต้น 11,999 บาท
   รหัส 007-0382
   3 วัน 2 คืน
   VietJet Air
   เริ่มต้น 11,999 บาท
   ชื่นชอบ