นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
พิเศษสุด….พักโรงแรม Mercure Banahill 1 คืน
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ อาหาร seafood

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) , At Ubon Travel
รหัส 003-0611
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
13 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร

13:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคาท์เตอร์ 10 สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

15:55 น. : นำท่านเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD638

17:40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ นำท่านสู่ สะพานมังกร สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ปัจจุบันสะพานมังกรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคํญของเมืองดานัง และกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิลส์ – โรงเก็บไวน์ – หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก - บานาฮีลล์ แฟนตาซี ปาร์ค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน จากนั้น นำท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮีลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น บริเวณลานกว้างเมื่อท่านเดินทางขึ้นมาถึง บานาฮิลส์ แห่งนี้ท่านจะได้พบกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ นำท่าน นั่งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถซื้อได้หรือจะเลือกซื้อไว้เป็นของฝากก็ได้ หลังจากนั้น

นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวาดเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย***รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ***

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
GOLDEN BRIDGE – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  จากนั้น นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบานา ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ  ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุด2 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) พิเศษ!!! อาหารซีฟู้ด ณ Son Duong นำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง

ก่อนกลับแวะให้ท่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีให้เลือกครบทุกสิ่ง อย่างเรียกได้ว่าอยากได้อะไร อยากซื้ออะไร ก็มาหาได้ที่ตลาดฮานแห่งเลย

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18:10 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD639

19:55. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าทดสอบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึง ประเทศเวียดนาม
 8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายารคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 600 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าทดสอบ RT-PCR เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย
 9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 10. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

ช่วงเดินทาง
01/04/2022 03/04/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
11,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์)
เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/04/2022 24/04/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  12,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์)
  เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • มี.ค.64 - พ.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   เริ่มต้น 3,888 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - มี.ค.65
   • 6 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 32,300 บาท
   • ไม่ทราบสายการบิน
   • ก.พ.65 - มิ.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,666 บาท