ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเวียดนาม
เที่ยวสวนสัตว์ Safari Vinpearl ชมสัตว์ป่ากว่า 200 สายพันธุ์
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl
สนุกระทึกใจไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีสุดน่ารัก Teddy Bear Museum Phu Quoc
อิสระให้ท่านได้เสี่ยงโชคที่ Corona Casino
พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน

ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้ก๊วก ซุปตาร์.. ลั่ลล้า เวนิสเวียดนาม , At Ubon Travel
รหัส 009-0199
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก – Grand World Phu Quoc - ล่องเรือชมความงามเวนิสแห่งเวียดนาม

06.30 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข R เคาน์เตอร์ 8 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

 09.45 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ980

 11.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปตรวจโควิดตามมาตรการการเข้าประเทศของเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Center ที่ยกเอาสถานที่ช็อปปิ้งยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส เซี่ยงไฮ้ ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจำลองไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ ให้ทุกท่านได้ ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ สถานที่ ที่ได้รับฉายานามว่าเป็น Venice แห่งเวียดนาม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม 

วันที่ 2
สวนสนุก Vin Wonder – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl – นั่งกระเช้าเที่ยวชมสวนสนุก Hon Thom

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนาม รวมเครื่องเล่นกว่า 100 ประเภท มีทั้งหมด 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere. จากนั้นนำท่านชม Aquarium Vinpearl ซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดให้ท่านได้เดินชม นอกจากนั้นยังมีโชว์นางเงือก และ โชว์โลมาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน

บ่าย : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านนั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Sun World Hon Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม  

วันที่ 3
สวนสัตว์ Safari Vinpearl – พิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้ Teddy Bear Museum Phu Quoc - อิสระ เล่นคาสิโนที่ Corona Casino

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังสวนสัตว์ Safari Vinpearl ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของเวียดนามที่สร้างขึ้นเลียนแบบที่อยู่อาศัยจริงของสัตว์ป่า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากมากกว่า 150 ชนิด จากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum Phu Quoc ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมตุ๊กตาหมีในรูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าที่หลากหลายรูปแบบ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็นโซนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ ให้ทุกท่านได้เลือกถ่ายรูปตามใจชอบ

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม 

วันที่ 4
เลือกซื้อสินค้าไข่มุกที่ Long Beach - ท่าอากาศยานเมืองฟู้โกว๊ก – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านชม ฟาร์มไข่มุก ที่ตั้งอยู่ระหว่าง Long Beach และ Sao Beach ที่มีการสาธิตการแกะหอย การแงะไข่มุก และกระบวนการแต่ละขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นเครื่องประดับไข่มุกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากไข่มุกในแบบต่างๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.00 น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 981     

13.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอินกับสายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายท่านละ 25 USD
 • ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
  • เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
   • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
   • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
   • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
   • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
   • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
   • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
   • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

   โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

   เงื่อนไขยกเลิกการจอง : ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
  • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
  • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
  • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
29/12/2021 01/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
25,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้ก๊วก ซุปตาร์.. ลั่ลล้า เวนิสเวียดนาม
เดินทาง 29/12/2021 01/01/2022
*** พักเดี่ยว 4,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/01/2022 04/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  25,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟู้ก๊วก ซุปตาร์.. ลั่ลล้า เวนิสเวียดนาม
  เดินทาง 01/01/2022 04/01/2022
  *** พักเดี่ยว 4,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • ส.ค.65 - ต.ค.65
   • 5 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 20,988 บาท
   • VietJet Air
   • ก.พ.65 - มี.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,999 บาท
   • มี.ค.65
   • 7 วัน 4 คืน
   เริ่มต้น 39,999 บาท