นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
สนุกสนานกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ The Fantasy Park
ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสและโรงบ่มไวน์
ถ่ายรูปเช็คอินกับสะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตบนบาน่าฮิลล์
ชมเจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ทรงเก๋งจีน สูง 7 ชั้นริมแม่น้ำหอม
ช้อปปิ้ง ตลาดดองบา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาย่อมเยาว์
ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมพื้นเมือง
ชมพระราชวังเว้ พร้อมนั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้
นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน
ชมเมืองโบราณฮอยอัน
ชมสะพานมังกร สัญลักษณ์เมืองดานัง

ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์ , At Ubon Travel
รหัส 008-0803
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์

08.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น.              ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960

12.30 น. :  เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ

** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tienและลำธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนั้น นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร นำท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์  ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park มุม   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด 

เย็น : บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

วันที่ 2
บาน่าฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา• ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มที่

10.00 น. : นำท่านเดินทางลงสู่เขาบาน่าฮิลล์ เดินทางสู่ เมืองเว้ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กลางวัน :  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม อิสระชอปปิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

วันที่ 3
เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน

พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

ท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน

นำท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี

นำชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget

วันที่ 4
สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

เช้า : äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง

นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

13.15 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)  เที่ยวบินที่ VZ 981

14.55 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน (รอประกาศยกเลิก test&go 1 พ.ค.65 เหลือตรวจ ATK 1 ครั้ง)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
17/06/2022 20/06/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
เดินทาง 17/06/2022 20/06/2022
*** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
*** พักเดี่ยว 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/06/2022 27/06/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
  เดินทาง 24/06/2022 27/06/2022
  *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
  *** พักเดี่ยว 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/07/2022 04/07/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   14,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
   เดินทาง 01/07/2022 04/07/2022
   *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
   *** พักเดี่ยว 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/07/2022 11/07/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
    เดินทาง 08/07/2022 11/07/2022
    *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
    *** พักเดี่ยว 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/07/2022 18/07/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     14,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
     เดินทาง 15/07/2022 18/07/2022
     *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
     *** พักเดี่ยว 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/07/2022 25/07/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      14,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
      เดินทาง 22/07/2022 25/07/2022
      *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
      *** พักเดี่ยว 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/07/2022 01/08/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       15,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
       เดินทาง 29/07/2022 01/08/2022
       *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
       *** พักเดี่ยว 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        05/08/2022 08/08/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        14,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
        เดินทาง 05/08/2022 08/08/2022
        *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
        *** พักเดี่ยว 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/08/2022 15/09/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         15,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
         เดินทาง 12/08/2022 15/09/2022
         *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
         *** พักเดี่ยว 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2022 22/08/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          14,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
          เดินทาง 19/08/2022 22/08/2022
          *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
          *** พักเดี่ยว 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/08/2022 29/08/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           14,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
           เดินทาง 26/08/2022 29/08/2022
           *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
           *** พักเดี่ยว 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/09/2022 05/09/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            14,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
            เดินทาง 02/09/2022 05/09/2022
            *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
            *** พักเดี่ยว 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09/09/2022 12/09/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             14,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
             เดินทาง 09/09/2022 12/09/2022
             *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
             *** พักเดี่ยว 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/09/2022 19/09/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
              เดินทาง 16/09/2022 19/09/2022
              *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
              *** พักเดี่ยว 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23/09/2022 26/09/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
               เดินทาง 23/09/2022 26/09/2022
               *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
               *** พักเดี่ยว 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                30/09/2022 03/10/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                14,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                เดินทาง 30/09/2022 03/10/2022
                *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
                *** พักเดี่ยว 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 07/10/2022 10/10/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                 เดินทาง 07/10/2022 10/10/2022
                 *** เด็กไม่มีเตียง 13,999 ***
                 *** พักเดี่ยว 4,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  14/10/2022 17/10/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  15,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                  เดินทาง 14/10/2022 17/10/2022
                  *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   21/10/2022 24/10/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   15,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ดานังฮอยอัน บาน่าฮิลล์
                   เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
                   *** เด็กไม่มีเตียง 14,999 ***
                   *** พักเดี่ยว 4,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                    • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                    • 9 วัน 6 คืน
                    เริ่มต้น 64,800 บาท
                    • ธ.ค.65 - มี.ค.66
                    • 9 วัน 6 คืน
                    เริ่มต้น 68,900 บาท