• ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
 • เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ
 • พักฮานอย 1 คืน พักซาปา 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
 • ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์
 • ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน (รวมค่ารถราง และกระเช้า)
 • ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารบนเรือ
 • เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ
 • เที่ยวสบายๆ รวมประกันโควิดทุกที่นั่ง !!
001-0819
รหัส 001-0819
วันที่เดินทาง
พ.ค.- ธ.ค. 65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
8 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-ซาปา

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10.35 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE561 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

12.25 น. : เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)

เที่ยง : บริการขนมปังเวียดนามท่านละ 1 ชิ้น พร้อมน้ำดื่ม บนรถ (1)

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท (2)

ที่พัก NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด-นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน-ร้านเยื่อไม้ไผ่-ทะเลสาบคืนดาบ-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้า) ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)

แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดหงอกเซิน-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (7)

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

ที่พัก SEA STER HALONG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 4
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ เมนูซีฟู๊ด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ (10)

เที่ยง : จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย และนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.50 น. : ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE564 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

19.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ 800-1,000 บาท (สำหรับในกรณีที่ประเทศเวียดนาม มีประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยPackage TEST&GO (รัฐบาลไทยประกาศยกเลิก 1 พ.ค.65)(รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง)พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน

  พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 16/05/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
16,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
เดินทาง 13/05/2022 16/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/05/2022 17/05/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  16,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
  เดินทาง 14/05/2022 17/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/05/2022 22/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   14,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
   เดินทาง 19/05/2022 22/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/05/2022 23/05/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    14,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
    เดินทาง 20/05/2022 23/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/05/2022 24/05/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     14,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
     เดินทาง 21/05/2022 24/05/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/05/2022 29/05/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      14,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
      เดินทาง 26/05/2022 29/05/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       27/05/2022 30/05/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       14,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
       เดินทาง 27/05/2022 30/05/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/05/2022 31/05/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        14,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
        เดินทาง 28/05/2022 31/05/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/06/2022 05/06/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         16,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
         เดินทาง 02/06/2022 05/06/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          03/06/2022 06/06/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          16,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
          เดินทาง 03/06/2022 06/06/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           04/06/2022 07/06/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           15,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
           เดินทาง 04/06/2022 07/06/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09/06/2022 12/06/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            14,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
            เดินทาง 09/06/2022 12/06/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             10/06/2022 13/06/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             14,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
             เดินทาง 10/06/2022 13/06/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              11/06/2022 14/06/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
              เดินทาง 11/06/2022 14/06/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16/06/2022 19/06/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
               เดินทาง 16/06/2022 19/06/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                17/06/2022 20/06/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                14,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                เดินทาง 17/06/2022 20/06/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 18/06/2022 21/06/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                 เดินทาง 18/06/2022 21/06/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  23/06/2022 26/06/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  14,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                  เดินทาง 23/06/2022 26/06/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   24/06/2022 27/06/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   14,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                   เดินทาง 24/06/2022 27/06/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    25/06/2022 28/06/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    14,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                    เดินทาง 25/06/2022 28/06/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     30/06/2022 03/07/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     14,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                     เดินทาง 30/06/2022 03/07/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      01/07/2022 04/07/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      14,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                      เดินทาง 01/07/2022 04/07/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       02/07/2022 05/07/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       14,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                       เดินทาง 02/07/2022 05/07/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        07/07/2022 10/07/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        14,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                        เดินทาง 07/07/2022 10/07/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         08/07/2022 11/07/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Smile Airways (WE)
                         จำนวน
                         ราคา
                         14,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                         เดินทาง 08/07/2022 11/07/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          09/07/2022 12/07/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Smile Airways (WE)
                          จำนวน
                          ราคา
                          14,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                          เดินทาง 09/07/2022 12/07/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           13/07/2022 16/07/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Smile Airways (WE)
                           จำนวน
                           ราคา
                           16,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                           เดินทาง 13/07/2022 16/07/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            14/07/2022 17/07/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Smile Airways (WE)
                            จำนวน
                            ราคา
                            16,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                            เดินทาง 14/07/2022 17/07/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             15/07/2022 18/07/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Smile Airways (WE)
                             จำนวน
                             ราคา
                             14,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                             เดินทาง 15/07/2022 18/07/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              16/07/2022 19/07/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Smile Airways (WE)
                              จำนวน
                              ราคา
                              14,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ฟานซิปัน
                              เดินทาง 16/07/2022 19/07/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน