• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
 • ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ
 • ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์
 • ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน
 • Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA”
 • เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
รหัส 001-3101
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ-ฮานอย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์

03.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เอเชีย โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

06.40 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) **ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง**

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

เช้า   บริการอาหารเช้าทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

วันที่ 2
ซาปา-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันMoana SAPA Café-ตลาด LOVE MARKET

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า) จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน จะมีเส้นทาง 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา ท่านสามารถเดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ ชำระเงินท่านละประมาณ 300 บาท เพื่อนั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปัน (กรณีที่ท่านใด ต้องการขึ้นรถรางสามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์หน้างาน)

หมายเหตุ : กรณีที่กระเช้าฟานซีปัน ปิดปรับปรุง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานให้ทุกท่าน ท่านละ 1,000 บาทค่ะ

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอิน Moana sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Love Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท

ที่พัก SAPA HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ซาปาเวียดนาม

วันที่ 3
ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ช้อปปิ้ง 36 สาย

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำชม ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอื่นๆ มากมายหลากหลาย ในโซนด้านหน้าก็จะมีผลไม้สดๆ มาวางขาย

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HANOI HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ฮานอยเวียดนาม

วันที่ 4
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วกทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินดอนเมือง

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เย็น   บริการมื้อเย็น เป็นเมนูเฝอเวียดนาม ที่สนามบิน

นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.50 น.   ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

22.40 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด