ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว

ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ-อาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็มทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น – โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต – วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน)

ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว

รหัส 006-0268
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
209 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ-อาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็มทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารว่าง

11.00 น. : นำท่านเข้าสู่ท่าเรือปลายจันท์ เพื่อนั่งเรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที นำท่านเข้าสู่ที่พักแบบโฮมสเตย์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารโฮมสเตย์ ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนนูน้ำพริก ห่อหมกปลา ผัดผักรวมกุ้ง ต้มส้มปลา พร้อมขนมถ้วย นอกจากนนี้ยังมีส้มตำให้บริการท่าน

14.00น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระเดินชมหมู่บ้าน ท่านสามารถเข้าถ่ายรูปที่ศาลเจ้า พร้อมซื้อของฝาก

15.00น. : นำท่านร่วมกิจกรรมลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ (มีบริการชูชีพสำหรับทุกทท่าน)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น บริการอาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็ม ทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น พร้อมบริการเครื่องดื่ม
น้ำเปล่า น้ำอัดลม น้ำสมุนไพร

20.00 น. : ให้ท่านได้อิสระกับคาราโอเกะ ณ ห้องกิจรรมจัดเลี้ยง คาราโอเกะเปิดให้บริการเปิด 20.00น.-22.00 น.

วันที่ 2 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน)- กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

08.00น. : นำท่านท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ ใช้เวลาเดินเรือประมาร 40 นาที นำท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ นำท่านผ่านชม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก ผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนนติดทะเล

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) แลนด์มาร์คของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00น. : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถบริการนำเที่ยว
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ 4-8 ท่าน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท
 6. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  – เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
  – เดินทางโดยรถบัส มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวร์
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 28/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/04/2021 11/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,222 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
  เดินทาง 10/04/2021 11/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,444 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
   เดินทาง 13/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/05/2021 02/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,444 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
    เดินทาง 01/05/2021 02/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/05/2021 23/05/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
     เดินทาง 22/05/2021 23/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      3,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
      เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       10/04/2021 11/04/2021
       รถตู้
       4,222 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
       เดินทาง 10/04/2021 11/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        13/04/2021 14/04/2021
        รถตู้
        4,444 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
        เดินทาง 13/04/2021 14/04/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         01/05/2021 02/05/2021
         รถตู้
         4,444 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
         เดินทาง 01/05/2021 02/05/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          22/05/2021 23/05/2021
          รถตู้
          3,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เสน่ห์ทะเลจันท์ กินปู ดูเหยี่ยว
          เดินทาง 22/05/2021 23/05/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - พ.ค.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 201 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,990 บาท
           รหัส 023-0317
           1 วัน 0 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,990 บาท
           • Air Asia (FD)
           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 24 ครั้ง
           เริ่มต้น 10,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - เม.ย.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 186 ครั้ง
           เริ่มต้น 788 บาท
           ชื่นชอบ