ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม

วัดทรงเสวย l วัดปากคลองมะขามเฒ่า l เขื่อนเจ้าพระยา l ล่องเรืออาทิตย์ตกวัดไชย l วัดไผ่ล้อม l วัดเสนา l ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ l วัดภูเขาทอง l ตลาดโก้งโค้ง lวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร l วัดโบสถ์

ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม

รหัส 006-0263
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - มิ.ย.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
2,222 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
189 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-วัดทรงเสวย-วัดปากคลองมะขามเฒ่า-เขื่อนเจ้าพระยา-ล่องเรืออาทิตย์ตกวัดไชย

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ
ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารว่าง

09.30 น. : นำท่านชม วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ ขอโชคลาภและเลขเด็ดด้วยการกระซิบข้างหู “ไอ้ส้มฉุน” สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังที่กาลังเป็นกระแสในขณะนี้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านริมชล นำชม เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ วัดไชยวัฒนาราม

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น(บนเรือ) พิเศษ!!! ล่องเรือทานอาหาร พร้อมกุ้งแม่น้ำเผา

วันที่ 2 กรุงเทพฯ-วัดทรงเสวย-วัดปากคลองมะขามเฒ่า-เขื่อนเจ้าพระยา-ล่องเรืออาทิตย์ตกวัดไชย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นัดพบ ณ วัดไผ่ล้อม เป็นวัดที่โด่งดังในเรื่อง เมตตามหานิยม นมัสการพระใหญ่และเจดีย์พุทธคยาจาลอง เป็นพระมหาเจดีย์ประจำปีนักษัตรมะเส็ง จากนั้นกราบสักการะร่างหลวงพ่อเอียดอินทวังโส อดีตเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพไปเมื่อปี 2558 รับน้ำพระพุทธมนต์พร้อมทำพิธีกรรม จากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งสานต่อสรรพวิทยาจากหลวงพ่อเอียด เพื่อเสริมสิริมงคลและโชคลาภด้านการค้าขาย นำท่านเข้าสู่ วัดเสนา เดิมชื่อ “วัดเสือ” เป็นวัดโบราณ สร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

จากนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่ชุมชนภูเขาทอง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในคราวเดียวกัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม (มีกล่องรับบริจาค) ระหว่างการเดินทาง เส้นทางรถจะผ่าน วัดภูเขาทอง วัดเก่าแก่โบราณที่มีความสวยงาม เที่ยวชมตลาดโก้งโค้ง อ.บางปะอิน ตลาดแห่งนี้จึงชื่อว่า “โก้งโค้ง” เป็นคาที่ชาวบ้านเรียก ตลาดในสมัยโบราณที่คนขายสินค้าจะนั่งอยู่บนพื้นแบบไม่ถือตัว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดโก้งโค้ง นำท่านเข้าชม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร นำท่านนั่งกระเช้าข้ามคลองไปยังเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

14.00 น. : ออกเดินทางไป จังหวัดปทุมธานี

15.00 น. : นำท่านไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ “วัดโบสถ์” จ. ปทุมธานี และปิดทององค์หลวงพ่อเหลือ จะแคล้วคลาดจากอุบัติภัยทั้งปวง ทำการใดก็ได้ดั่งใจ และมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือใช้

16.30 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
03/04/2021 04/04/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,222 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
เดินทาง 03/04/2021 04/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/05/2021 02/05/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  2,422 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
  เดินทาง 01/05/2021 02/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/05/2021 30/05/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   2,222 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
   เดินทาง 29/05/2021 30/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/06/2021 27/06/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    2,222 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
    เดินทาง 26/06/2021 27/06/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     03/04/2021 04/04/2021
     รถบัส
     2,222 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
     เดินทาง 03/04/2021 04/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      01/05/2021 02/05/2021
      รถบัส
      2,422 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
      เดินทาง 01/05/2021 02/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       29/05/2021 30/05/2021
       รถบัส
       2,222 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
       เดินทาง 29/05/2021 30/05/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        26/06/2021 27/06/2021
        รถบัส
        2,222 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เส้นทางวิถีธาราแห่งศรัทธา อยุธยา-ชัยนาท ล่องเรือเจ้าพระยา สายธาราแห่งวัฒนธรรม
        เดินทาง 26/06/2021 27/06/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 289 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         รหัส 010-0212
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         • รถบัส
         • เม.ย.64
         • 5 วัน 2 คืน
         • 256 ครั้ง
         เริ่มต้น 6,999 บาท
         รหัส 011-0206
         5 วัน 2 คืน
         รถบัส
         เริ่มต้น 6,999 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64- ก.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 188 ครั้ง
         เริ่มต้น 2,990 บาท
         รหัส 023-0297
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 2,990 บาท
         ชื่นชอบ