ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด

ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-ตลาดม้ง-พระธาตุจอมทอง-แม่กำปอง-โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)-TEDDU COFFEE-พระธาตุดอยสุเทพ-ไนท์บาซาร์-วัดพระสิงห์-วัดพระธาตุดอยคำ

ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด

รหัส 016-0353
วันที่เดินทาง
พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
240 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 หาดใหญ่-เชียงใหม่

12.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินหาดใหญ่ บริเวณอาคาร ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

14.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD8070

16.30 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่าน ณ บริเวณจุดนัดพบ จากนั้น รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น

วันที่ 2 ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-ตลาดม้ง-พระธาตุจอมทอง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านขึ้นสู่ยอดดอยที่สูงสุดในประเทศ “ดอยอินทนนท์” นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จากนั้น เดินทาง ชมความงามของ ของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

บ่าย : นำท่านแวะเยี่ยมชม ตลาดม้ง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตลาดดังกล่าว เป็นที่ที่ พ่อค้า แม่ค้า นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ มาขาย ณ ตลาดแห่งนี้  จากนั้นนำท่าน แวะสักการะ พระธาตุจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิด (ปีชวด)

เย็น : บริการอาหารเย็นแบบขันโตก พร้อมการแสดงโชว์ล้านนา

วันที่ 3 แม่กำปอง-โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)-TEDDU COFFEE-พระธาตุดอยสุเทพ-ไนท์บาซาร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก ได้เวลานำท่าน เดินทางสู่ อำเภอแม่แตง ดินแดนสามแม่น้ำ  อำเภอแห่งนี้มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ซึ่งได้แก่ แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง ไหลมาบรรจบกัน  เดินทางสู่ แดนเทวดา แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของอำเภอนี้

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : เดินทางสู่ อำเภอแม่ออน  เพื่อแวะเที่ยว แม่กำปอง  (เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) จากนั้น แวะ “วัดคันธาพฤกษา” หรือวัดแม่กำปอง วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง Unseen โบสถ์กลางน้ำที่มีการ แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองมากว่า 90 ปี จากนั้น แวะถ่ายรูปสวย ๆ ณ ร้านคาเฟ่ริมน้ำตก  “Teddu  Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นได้เวลา นำท่านเดินทางสักการะ ขึ้นสู่ดอยสุเทพ และ ขึ้นสู่ด้านบน เพื่อ นมัสการ พระบรมธาตุดอยสุเทพ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ไนท์บาซาร์ ให้ท่านอิสระ มื้อค่ำ และ ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 วัดพระสิงห์-วัดพระธาตุดอยคำ-ร้านของฝาก-เชียงใหม่-หาดใหญ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอาท์ออกจากที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ภายในวัดพระสิงห์ววรวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนัง วัดแห่งนี้ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง อีกด้วย จากนั้นแวะ ช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านวนัสนันนท์ อาทิ แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว หมูยอ และอื่น ๆ อีกมากมาย เทพทันใจ ยังมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน ระหว่างทาง แวะสักการะ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ สถานที่ที่ เป็นที่นิยม จากนักท่องเที่ยว และ ชาวเชียงใหม่ มักจะมากราบไหว้ขอพร ในเรื่องต่าง ๆ และ บริเวณด้านหลังขององค์เทพทันใจ ยัง มองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

17.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD8071 มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ1ชุด

19.00 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกินจาก 20 กก.ตามที่สายการบินระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 36 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
01/05/2021 04/05/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด
เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  01/05/2021 04/05/2021
  Air Asia (FD)
  10,990 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่ ม่วนขนาด
  เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 240 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 40 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,400 บาท
   รหัส 019-0217
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,400 บาท
   • รถตู้
   • ธ.ค.64 - ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 70 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   รหัส 003-0118
   3 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 3,999 บาท
   • รถตู้
   • 3,999
   • 3 วัน 2 คืน
   • 51 ครั้ง
   เริ่มต้น ธ.ค.64 บาท
   รหัส 028-0150
   3 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น ธ.ค.64 บาท
   ชื่นชอบ