ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่-ปาย

ปาย-สะพานประวัติศาสตร์-พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านสันติชล-จุดชมวิวหยุนไหล-ถนนคนเดินปาย-วัดน้ำฮู-ปายแคนยอน-เชียงใหม่-แม่แตง-แดนเทวดา-แม่ริม-ห้วยตึงเฒ่า-หุ่นฟาง-ไนท์บาซาร์-พระธาตุดอยสุเทพ-พระธาตุดอยคำ

ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่-ปาย

รหัส 016-0354
วันที่เดินทาง
พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
241 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 หาดใหญ่-เชียงใหม่

12.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินหาดใหญ่ บริเวณอาคาร ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

14.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD8070 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ1ชุด

16.30 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่าน ณ บริเวณจุดนัดพบ จากนั้น รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็น

วันที่ 2 เชียงใหม่-ปาย-สะพานประวัติศาสตร์-พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านสันติชล-จุดชมวิวหยุนไหล-ถนนคนเดินปาย

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเช็คเอาท์  รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย สะพานดังกล่าว เชื่อมถนนจากเชียงใหม่ เข้าสู่ อ.ปาย สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้  เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด  จากนั้นเดินทางต่อสู่ พระธาตุแม่เย็น  ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านาน จากนั้น นำท่านเดินทางไป “หมู่บ้านสันติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนาน แวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากของที่ระลึก อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3 วัดน้ำฮู-ปายแคนยอน-เชียงใหม่-แม่แตง-แดนเทวดา-แม่ริม-ห้วยตึงเฒ่า-หุ่นฟาง-ไนท์บาซาร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อ นำท่านแวะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอปาย ณ วัดน้ำฮู เพื่อขอพรหลวงพ่ออุ่นเมือง เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว  จากนั้นนำท่าน แวะ กองแลนหรือปายแคนยอน สถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูงที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆ บนสันเขา เป็นอีกจุดหนึ่งที่นืยมมาดูพระอาทิตย์ตกดิน จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่าน เดินทางสู่ อำเภอแม่แตง ดินแดนสามแม่น้ำ  อำเภอแห่งนี้มีแม่น้ำที่สำคัญ 3 สาย ซึ่งได้แก่ แม่น้ำแม่งัด แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง ไหลมาบรรจบกัน  เดินทางสู่ แดนเทวดา แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของอำเภอนี้ จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่อำเภอแม่ริม แวะแลนด์มาร์คอีก 1 ที่ ณ ห้วยตึงเฒ่า เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

เย็น : อิสระมื้อเย็น ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 พระธาตุดอยสุเทพ-พระธาตุดอยคำ-ร้านของฝาก-เชียงใหม่-หาดใหญ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่าน แวะกราบนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่ (รวมค่าขึ้นรถราง) จากนั้นแวะ ช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านวนัสนันนท์ อาทิ แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว หมูยอ และอื่น ๆ อีกมากมาย

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง

บ่าย : จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน ระหว่างทาง แวะสักการะ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ สถานที่ที่ เป็นที่นิยม จากนักท่องเที่ยว และ ชาวเชียงใหม่ มักจะมากราบไหว้ขอพร ในเรื่องต่าง ๆ และ บริเวณด้านหลังขององค์เทพทันใจ ยัง มองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

17.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบินที่ FD8071 มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ1ชุด

19.00 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกินจาก 20 กก.ตามที่สายการบินระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 36 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
01/05/2021 04/05/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
10,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่-ปาย
เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  01/05/2021 04/05/2021
  Air Asia (FD)
  10,990 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เหมาลำแอ่วเหนือ เชียงใหม่-ปาย
  เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 241 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • ต.ค.64 - ก.พ.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 83 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,988 บาท
   รหัส 011-0005
   2 วัน 1 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 1,988 บาท
   • มี.ค.65 - พ.ค.65
   • 9 วัน 7 คืน
   • 38 ครั้ง
   เริ่มต้น 55,900 บาท
   รหัส 014-0365
   9 วัน 7 คืน
   เริ่มต้น 55,900 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ม.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 72 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,888 บาท
   รหัส 030-0166
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,888 บาท
   ชื่นชอบ