กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง

ทัวร์แพเขื่อนเชี่ยวหลาน , At Ubon Travel
รหัส 003-0557
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี. ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ-ออกเดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ ออกเดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2
ท่าเรือ-แพที่พัก-กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง-อิสระเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า : ถึงจังหวัดชุมพรแวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัวอิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย

09.30น. : เตรียมสัมภาระลงเรือที่ออฟฟิตแพภูตะวัน เดินทางโดยเรือหางยาวเข้าเช็คอินแพภูตะวัน

10.30น. : เดินทางถึงแพภูตะวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00น. : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นั่งเรือสู่กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ตื่นตากับขุนเขากลางสายน้ำ เป็นลักษณะเขาหินปูน 3 ลูก ตั้งเรียงกัน นับเป็นสัญลักษณ์แห่งเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเข้าสัมผัสกับธรรมชาติถ้ำน้ำและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินทางเท้าเข้าไปจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อุดมไปด้วยกอไผ่ ต้นไม้สุงใหญ่นานาชนิด ชมถ้ำปะการังที่เกิดจาการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษอากาศทำให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ250-400ล้านปีในหินปูน ถ่ายรูปชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

17.00น. : กลับสู่แพที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30น. : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
นั่งเรือกลับฝั่ง-ร้านของฝาก-เดินทางกลับ

06.00น. : นำท่านนั่งเรือชมหมอกยามเช้า

07.30น. : รับประทานอาหารเช้า นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่ง จากนั้นออกเดินทางกลับ แวะร้านของฝากระหว่างทาง เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

แพภูตะวัน

 • ห้องพักเป็นห้องพัดลมทุกห้อง
 • ห้องน้ำรวมแยกอยู่บนฝั่ง (ไม่มีห้องน้ำในตัว)
 • เครื่องปั่นไฟเริ่มให้บริการ 18.00 – 06.00 น.
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • แพ็คเกจราคานี้ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (กรณีลูกค้ามัดจำเงินมาแล้วทางแพจะไม่คืนเงินมัดจำให้ในทุกกรณี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • มี.ค.65 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,499 บาท
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 69,999 บาท
 • เม.ย.65 - ก.ค.65
 • 11 วัน 9 คืน
เริ่มต้น 189,999 บาท