ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – คอฟฟี่อินเลิฟ – ปายแคนยอน – วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – จุดชมวิวหยุนไหล – ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง วัดจองคำ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย , At Ubon Travel
รหัส 003-0177
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

17.00น. : จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2
เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - คอฟฟี่อินเลิฟ - ปายแคนยอน – วัดน้ำฮู - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย - พักปาย

เช้า : เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้เดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  แวะถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2  แวะร้านกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดีที่ คอฟฟี่อินเลิฟ อิสระซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย Üกองแลนหรือปายแคนยอน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูงที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นเวลานาน

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) วัดน้ำฮู ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ มีน้ำซึมไหลออกมา มีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะ  วัดพระธาตุแม่เย็น ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่า จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ทั่วทั้งบ้านเรือนและทุ่งนา สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

เย็น : นำสู่ ถนนคนเดินปาย มีของขายหลายอย่างทั้งของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3
จุดชมวิวหยุนไหล – ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง วัดจองคำ - พักแม่ฮ่องสอน

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดไฮไลท์ชมวิวทะเลหมอกเมืองปาย สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้งเมืองÜแวะจุดชมวิวท่ามกลางหมอกและขุนเขาที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-ปางมะผ้า บ้านจ่าโบ่ ชุมชนเล็กๆอ.ปางมะผ้า แวดล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติ แวะจุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ ชมธรรมชาติ ทิวเขาที่เรียงต่อกันอย่างสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า สามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับกะเหรี่ยงคอยาวได้ มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกด้วย วัดพระธาตุดอยกองมู มีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน วัดจองคำ จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ

เย็น : บริการอาหารกลางวัน

วันที่ 4
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - กลับกรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) สัมผัสไอหมอกยามเช้า ณ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย หากโชคดีท่านสามารถเห็นดาราแห่งปางอุ๋ง คือหงส์ดำ 2 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเก็บน้ำ ในช่วงเช้าหงส์มักจะมากินอาหาร ชมวิวบ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานขึ้นชื่อว่าดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอกที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่7)  เดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึ่ง) แวะร้านของฝาก ได้เวลาพอสมควรนำเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางกลับสู่กลับกรุงเทพฯ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ำมัน
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

 

ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยว เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Bangkok Airways (PG)
  • ก.ย.65 - ธ.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 18,999 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • เม.ย.65 - พ.ค.65
  • 2 วัน 1 คืน
  เริ่มต้น 2,490 บาท