โจฮันเนสเบิร์ก-เคปทาวน์-ซันซิตี้ – โจฮันเนสเบิร์ก – ชิมไวน์ – พริทอเรีย – โกลด์รีฟ-เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ภูเขาโต๊ะ- เกาะแมวน้ำ – แหลมกู๊ดโฮป

ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ , At Ubon Travel
รหัส 012-0319
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โจฮันเนสเบิร์ก

18.00 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

21.15 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ719/SQ478

วันที่ 2
โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - ซันซิตี้

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ 0025-0125 *.*.*.

06.10 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg)  ประเทศแอฟริกาใต้  เมืองที่ได้รับสมญาว่า The Gold City เป็นแหล่งรวมของความบันเทิง กิจการร้านค้าและธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน ทั้งคนขาว คนดำ คนผิวสีต่างมารวมกันอยู่ที่นี่ ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) (56 กม.) เมืองหลวงด้านการบริหารประเทศของแอฟริกาใต้  ชมสถานที่สำคัญๆ  อนุเสาวรีย์วูเทรคเกอร์  ตึกรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา  จัตุรัสเชิร์ช  ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์รูปปั้นสำริดของพอร์ล  ครูเกอร์  อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้  ชมศาลาว่าการเมือง  ซึ่งมีรูปปั้นผู้ก่อตั้งเมืองพริทอเรีย  แอนเดรียล  พริดอริอุส  และบุตรชายยืนตระหง่านอยู่ทางด้านหน้า  และจากนั้นนำท่านเที่ยวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ (Sun City) นครที่ไม่เคยหลับในแคว้นโบพูทาสวานา  สาธารณะรัฐที่ถูกเนรมิตรขึ้นกลางทะเลทราย  ซึ่งเมืองนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 18 ปี  ภายในซันซิตี้ประกอบด้วยโรงแรมขนาดใหญ่ถึง 4 แห่งด้วยกัน  ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของอาณาจักรซันซิตี้  ใหท่านได้ชื่นชมกับความร่มรื่นของป่าไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  สนุกสนานกับการเล่นน้ำโต้คลื่นในทะเลเทียม  หรือตีกอล์ฟที่สนามมาตรฐานสากล 18 หลุม  โดยหลุมที่ 13อุปสรรคเป็นจระเข้ในบึง  พร้อมเสี่ยงโชคในคาสิโนที่มีชื่อเสียงก้องโลก  และ ตื่นตากับการจำลองแผ่นดินไหวที่เรียกว่า  สะพานแห่งกาลเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารอาหารบุฟเฟ่ต์

วันที่ 3
ซันซิตี้ - สวนเสือ - โจฮันเนสเบิร์ก - ช้อปปิ้ง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนเสือ (THE LION PARK) บรรยากาศท่องเที่ยวแบบซาฟารี อันโดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆ อื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้สัมผัสอย่าใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัยกันไปป่าตามระบบนิเวศน์อันแตกต่างกันของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่ายสินค้าของที่ระลึก

บ่าย : อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าใน MALL OF AFRICA ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น ของที่ระลึกต่าง ๆ เครื่องหนังสัตว์ เครื่องประดับลวดลายพื้นเมือง เครื่องประดับตกแต่งบ้าน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 4
โจฮันเนสเบิร์ก - โกลด์รีฟซิตี้ - ชมเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมโกลด์รีฟซิตี้ ผ่านเขตอนุรักษ์ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองในยุคที่มีการขุดทอง ให้ท่านได้สัมผัสกับความลึกลับน่าตื่นเต้นและเร้าใจภายในใต้ดิน โดยนำท่านลงลึกถึง 253 เมตร เพื่อสำรวจเหมืองทอง ชมวิธีการค้นหาแร่ทองคำในอุโมงค์ที่ยาวกว่า 3,000 เมตร ชมการสาธิตการเททองคำที่หาชมได้ยาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทาง ชมกรุงโจฮันเนสเบิร์ก เมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจและความเจริญแห่งแอฟริกาใต้ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งแคมป์ขุดแร่เล็กๆ ต่อมาเมืองแห่งนี้จึงกลายมาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย นำท่านผ่านชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ผ่านชม STOCK EXCHANGE ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสักขีพยานแห่งความมั่งคั่งทางธุรกิจและอุตสาหกรรมการทำเหมือง ผ่านชมสำนักงานใหญ่ของสถาบันแห่งความเป็นอมตะทางด้านอุตสาหกรรมการ ทำเพชร DE BEERS ผ่านชมสวนสาธารณะจอร์จ แฮร์ริสัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 5
โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - TABLE MOUNTAIN

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน OR TAMBO INT’L AIRPORT เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์

06.00 น. : ออกเดินสู่ เมืองเคปทาวน์ ทางโดยสายการบิน ………… เที่ยวบินที่ SA….

09.05 น. : ถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางตะวันตกของเมืองเพื่อ ชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านได้ถ่ายภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองภายในฟาร์ม เมนูเนื้อนกกระจอกเทศ

บ่าย : นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา TABLE MOUNTAIN โดยกระเช้าลอยฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมความสวยงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองเคปทาวน์ เมืองที่ยังสามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทซ์ดั้งเดิม เคปทาวน์จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ และยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยความงามของธรรมชาติและทะเลอันสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เข้าชิงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2004 อีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เคปทาวน์ - เกาะแมวน้ำ - แหลมกู๊ดโฮป - ชิมไวน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มจากการชมความงามของชายฝั่งบริเวณ Cape Penninsula  ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถึง  Cape Bay  บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย … อิสระให้ท่านนั่งเรือไปชมฝูงแมวน้ำ Seal Island  บริเวณอ่าว Hout Bay ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)  ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดีย  ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นที่สีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง  โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา  เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลม  จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า  แหลมแห่งพายุ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  Boulderes Beach  อาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว  อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด  ….ชมไร่ไวน์ ตามเส้นทางสายไวน์คอนสแตนเชียร์ไวน์รูท Groot Constantia Wine Route  พร้อมให้ท่านชิมไวน์ชนิดต่างๆ  ซึ่งได้รับรางวัลในแต่ละปี  โดยเฉพาะไวน์แดงที่นี่มีชื่อเสียงมาก  ..ท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าๆได้อีกด้วย  เพราะไวน์จากแอฟริกาใต้นับว่ามีชื่อเสียงไม่แพ้ไวน์จากยุโรปเลยทีเดียว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

วันที่ 7
เคปทาวน์ - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเจมส์สมิทธ์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.40 น. : ออกเดินทางโดยสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปรฺแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479/SQ706

วันที่ 8
ประเทศไทย

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ 0610-0710 *.*.*.

08.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

 เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

*.*.*. หลังจากมีการมัดจำทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจำทั้งหมด*.*.*.

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
21/01/2022 28/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
เดินทาง 21/01/2022 28/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/02/2022 12/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
  เดินทาง 05/02/2022 12/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/02/2022 19/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
   เดินทาง 12/02/2022 19/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/02/2022 05/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
    เดินทาง 26/02/2022 05/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/03/2022 14/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     69,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
     เดินทาง 07/03/2022 14/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/03/2022 24/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      69,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
      เดินทาง 17/03/2022 24/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/03/2022 29/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
       เดินทาง 22/03/2022 29/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/04/2022 16/04/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        79,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
        เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10/04/2022 17/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         79,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
         เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/04/2022 18/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          79,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
          เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/04/2022 19/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           79,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
           เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            Tags ที่เกี่ยวข้อง
            Share on social networks
            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ