ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

ปาย / วัดพระธาตุดอยกองมู / ปายแคนย่อน / สะพานซูตองเป้ / บ้านรักไทย / บ้านจ่าโบ่ / บ้านสันติชล / จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล

ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

รหัส 006-0272
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
184 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวดอยกิ่วลม –ห้วยน้ำดัง –สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย–ร้าน COFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนย่อน - ถนนคนเดินปาย

04.30 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินแอร์เอเชีย

06.40 น. : เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3437

07.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางต่อไปยังจังหวัด แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็กท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตั้งอยู่ในอุทยานห้วยน้ำดัง เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและอากาศดีมาก ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI ร้านกาแฟยอดนิยมที่มาปายต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น

นำท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพื้นเมือง และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

 

 

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – สะพานไม้ซูตองเป้ – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว – วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า 

05.00 น. : นำท่านชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน เดินทางสู่ วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ เป็นชุมชนเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ. ปางมะผ้า บนเนินเขาที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอปาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นจุดชมวิวที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ให้ท่านผ่อนคลายชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้น ชมวัดจองกลาง ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 บ้านรักไทย - ไร่ชา ลีไวน์รักไทย – เชียงใหม่ – ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางต่อไปยังบ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติก ที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชม ไร่ชา ลีไวน์รักไทย เป็นไร่ชาขั้นบันได และมีบ้านพัก รูปทรงแบบบ้านดินยูนนาน อยู่กระจายในไร่ชา บริเวณหน้าทางเข้ามีหมวกและตะกร้าให้นักท่องเที่ยวยืมถ่ายรูป เสมือนว่าเป็นชาวไร่กำลังเก็บชา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ให้มีความยาวประมาณ 500 เมตร นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

20.20 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3426

21.30 น. : เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น   พักห้องละ 2-3 ท่าน
  หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN  แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของ โรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัประกันทั่วไป
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 6. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  –   เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
  –   เดินทางโดยรถบัส มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวร์
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02/04/2021 04/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 05/04/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  7,990. บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
  เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/04/2021 06/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   7,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
   เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/04/2021 12/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
    เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/04/2021 13/04/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
     เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/04/2021 14/04/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      9,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
      เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/04/2021 15/04/2021
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       9,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
       เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/04/2021 02/05/2021
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        8,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
        เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/05/2021 09/05/2021
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         7,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
         เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          21/05/2021 23/05/2021
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          7,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
          เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           04/06/2021 06/06/2021
           การเดินทาง
           Air Asia (FD)
           จำนวน
           ราคา
           7,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
           เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            18/06/2021 20/06/2021
            การเดินทาง
            Air Asia (FD)
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
            เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             25/06/2021 27/06/2021
             การเดินทาง
             Air Asia (FD)
             จำนวน
             ราคา
             7,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
             เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/04/2021 04/04/2021
              Air Asia (FD)
              7,990 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
              เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               03/04/2021 05/04/2021
               Air Asia (FD)
               7,990. บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
               เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                04/04/2021 06/04/2021
                Air Asia (FD)
                7,990 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                เดินทาง 04/04/2021 06/04/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 10/04/2021 12/04/2021
                 Air Asia (FD)
                 9,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                 เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  11/04/2021 13/04/2021
                  Air Asia (FD)
                  9,990 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   12/04/2021 14/04/2021
                   Air Asia (FD)
                   9,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                   เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    13/04/2021 15/04/2021
                    9,990 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                    เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     30/04/2021 02/05/2021
                     Air Asia (FD)
                     8,990 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                     เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      07/05/2021 09/05/2021
                      Air Asia (FD)
                      7,990 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                      เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       21/05/2021 23/05/2021
                       Air Asia (FD)
                       7,990 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                       เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        04/06/2021 06/06/2021
                        Air Asia (FD)
                        7,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                        เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         18/06/2021 20/06/2021
                         Air Asia (FD)
                         7,990 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                         เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          25/06/2021 27/06/2021
                          Air Asia (FD)
                          7,990 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์แอ่วเมืองสามหมอก ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
                          เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • เดินทางมาเอง
                           • เม.ย.64 - พ.ค.64
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 169 ครั้ง
                           เริ่มต้น 3,500 บาท
                           รหัส 010-00355
                           3 วัน 2 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 3,500 บาท
                           • เดินทางมาเอง
                           • มี.ค.64
                           • 1 วัน 0 คืน
                           • 195 ครั้ง
                           เริ่มต้น 1,290 บาท
                           รหัส 006-0267
                           1 วัน 0 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 1,290 บาท
                           • VietJet Air
                           • พ.ค.64 - ก.ค.64
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 173 ครั้ง
                           เริ่มต้น 8,999 บาท
                           ชื่นชอบ