ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬวัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช

วัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู  – พระธาตุพนม –  พญาศรีสัตตนาคราชพระธาตุนคร – พระธาตุท่าอุเทน – วัดป่าภูทอก – วัดอาฮงศิลาวาส – สะดือแม่น้ำโขง – หินสามวาฬ – คำชะโนด – ศาลเจ้าปู่ย่า 

ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬวัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช

รหัส 006-0274
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
129 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี - วัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช

05.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินแอร์เอเชีย

06.40 น. : เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3362

07.50 น. : นำท่านเดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุเชิงชุม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร ทุกๆ ปีจะมีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่งถือเป็นงานประเพณีสำคัญในเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมอันงดงาม และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม นำท่านสักการะ พระธาตุพนม จากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 2 พระธาตุนคร - พระธาตุท่าอุเทน – วัดป่าภูทอก - วัดอาฮงศิลาวาส – สะดือแม่น้ำโขง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ทีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานามาถวาย นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน  พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านขึ้นชม วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สะดือแม่น้ำโขง

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 หินสามวาฬ – คำชะโนด – ศาลเจ้าปู่ย่า – กรุงเทพฯ

05.00 น. : นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเข้าชม คำชะโนด วังฤสีนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่าน เข้าชม ศาลเจ้าปู่ย่า เป็นศาลเจ้าชาวจีนที่ใหญ่โตและสวยงาม ศาลเจ้าปู่ย่าได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่เมตตาแก่คนยากไร้ ผู้ใดที่มีทุกข์โสกมักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป

15.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี

17.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3357

20.30 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
  1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อุดรธานี ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
  2. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
  5. อาหารตามที่ระบุตามรายการ
  6. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
    ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
  3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 350 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
  6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
    2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
    3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
    4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
    5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2021 13/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    11,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
    เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/04/2021 14/04/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      11,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
      เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 12/04/2021
        Air Asia (FD)
        11,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬวัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
        เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/04/2021 13/04/2021
          Air Asia (FD)
          11,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬวัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
          เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12/04/2021 14/04/2021
            Air Asia (FD)
            11,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬวัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
            เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              Share on social networks
              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • เดินทางมาเอง
              • มี.ค.64
              • 4 วัน 3 คืน
              • 185 ครั้ง
              เริ่มต้น 5,699 บาท
              รหัส 011-0201
              4 วัน 3 คืน
              เดินทางมาเอง
              เริ่มต้น 5,699 บาท
              • รถตู้
              • มี.ค.64 - เม.ย.64
              • 1 วัน 0 คืน
              • 122 ครั้ง
              เริ่มต้น 899 บาท
              ชื่นชอบ