ซาแกร๊บ – โอพาเทียร์ – ซาดาร์ – ซีเบนิค – โทรกีร์ – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค – ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ – นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค

ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ , At Ubon Travel
รหัส 012-0317
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์

01.15 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385/ EK2012 (สายการบินฟลายดูไบ) *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 0445-1000 น. *.*.*.

14.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเตรียเป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจำท้องถิ่น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทียที่ร่ำรวยไปด้วยอารยธรรมโรมันที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 3,000 ปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์

นำท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์…ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าที่แสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย …

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร์ (Trogir)  (130  กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองตั้งแต่ยุคกรีกโรมันและได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า ทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง  ซึ่งยังได้รับการยอกย่องจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชมเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมากต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังสามารถทำการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ และทำการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงที่มีชื่อเสียง  …เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  และยังเป็นเมืองที่รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้มากที่สุดในยุโรปตะวันออก มีทั้งโรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บารอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา (Foggia & Clock Tower) สมัยศตวรรษที่ 14

นำท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St. Lawrence) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (29 กม.) เมืองใหญ่อันดับที่สองรองจากเมืองซาเกรบ เป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์  ศูนย์กลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนและประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก

นำท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ  …ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนำท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ

จากนั้นนำท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย…

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บ้านี่สงบตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทั่งถูกทำลายโดยพวกมองโกล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 4
สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (55 กม.) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ที่มีข้ามพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า …..นำท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง 400 เมตรเพื่อชมวิวและทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13  เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บและในเขตเมืองเก่าประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7    

นำท่าน ชมประตูเมือง (Pile Gate) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูกสร้างขึ้นจากหินในปี 1537  ชมน้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) เป็นน้ำพุที่ใช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึ่งดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทำด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งเป็นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและโบสถ์ The Cathedral Treasury  สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองที่มีชื่อเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย…จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (Sebinik) (278 กม.) เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศโคเอเซีย  … ชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีส้ม สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี

ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ  (Cathedral of St.JACOV) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ท้องถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานีทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมดไม่มีซีเมนต์บัวใต้ชายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันได้อย่างงดงามแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านงานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 5
ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) (172 กม.) แห่งแคว้น  ISTRIA & KVARNER ระหว่างทางให้ท่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านเข้าชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (Zagreb) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาวา (Sava) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (Medvednica) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
ซาแกร๊บ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็นสถานที่ทำการรัฐบาล (Sabor) และแกลเลอรี่ ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต

นำท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์

ชมกำแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าซึ่งยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1731

ชมตลาดกลางเมือง (Dolac  Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหารคาเฟ่ต์น่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
ซาแกร๊บ - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร…นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

15.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK2013 /EK384

วันที่ 8
ประเทศไทย

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 2255-0250 น. *.*.*.

12.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 3. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
17/01/2022 24/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
เดินทาง 17/01/2022 24/01/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/01/2022 31/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
  เดินทาง 24/01/2022 31/01/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/02/2022 15/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
   เดินทาง 08/02/2022 15/02/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/02/2022 25/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
    เดินทาง 18/02/2022 25/02/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/02/2022 01/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
     เดินทาง 22/02/2022 01/03/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      05/03/2022 12/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
      เดินทาง 05/03/2022 12/03/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19/03/2022 26/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
       เดินทาง 19/03/2022 26/03/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/03/2022 28/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
        เดินทาง 21/03/2022 28/03/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09/04/2022 16/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         69,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
         เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/04/2022 17/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          69,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
          เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/04/2022 18/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           69,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
           เดินทาง 11/04/2022 18/04/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/04/2022 19/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            69,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์โครเอเชีย ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
            เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Thai Airways (TG)
             • ก.พ.65 - มี.ค.65
             • 8 วัน 5 คืน
             เริ่มต้น 85,913 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • เม.ย.64 - พ.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 3,500 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • ธ.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 3,999 บาท