ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่

-เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหันลม-
-ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งไวน์และไร่องุ่น
-อิตาลี ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรม หอเอนปิซ่า และบ้านเรือน
-อังกฤษ ดินแดนแห่งทัศนียภาพ โบราณสถานลึกลับ สโตนเฮนจ์
-แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งธรรมชาติและสัตว์ป่า

ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่

รหัส 011-0004
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
82 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - กังหันลมเขายายเที่ยง – ธารา คาเฟ่ - ไร่สตอเบอรี่หรือไร่ทานตะวัน - เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - Night Safari ส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.20 น. : พร้อมออกเดินทางสู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.30 น. : นำท่านสู่ จุดชมวิวกังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง ทุ่งกังหันลมบรรยากาศเหมือนเมืองนอก ไม่ต้องไปดูไกลถึงเนเธอร์แลนด์ ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวได้ทั้งเขื่อนลำตะคองด้านล่าง และทิวทัศน์ของเขาเควสตาที่มีรูปร่างคล้ายอิโต้ บริเวณของที่ราบสูงโคราช และบริเวณนี้เป็นจุดรับลมที่ดี ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 14 ต้น สำหรับใช้ปั่นกระแสไฟของโรงไฟฟ้าลำตะคอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป เช็คอิน ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ธารา คาเฟ่ เขาใหญ่ คาเฟ่ริมน้ำบรรยากาศดี๊ดี เต็มไปด้วยร่มไม้เขียวขจี เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ อิสระให้ท่านได้เสพบรรยากาศธรรมชาติ รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยและให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเข้าชม) (ทั้งนี้การเข้าชมขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่และสภาพอากาศ) นำท่านเดินทางสู่ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะในหอศิลป์ สวนประติมากรรมกลางแจ้ง ของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ “ปลัดจ่าง” เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง

เย็น : บริการอาหารเย็น หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางไปขึ้นรถท้องถิ่นที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ พบประสบการณ์สุดตื่นเต้นกับการ ส่องสัตว์ตอนกลางคืน (Night Safari) ชมวิถีชีวิตการออกหาอาหารของสัตว์ป่าต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นช้าง เม่น เก้ง กวาง อีเห็น นางอาย เป็นต้น

วันที่ 2 ไร่องุ่นกรานมอนเต้ - ทอสคาน่า วัลเลย์ - คาเฟ่ Within Khaoyai - ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - ร้านของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน)

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่นกรานมอนเต้ บรรยากาศสวยงาม อากาศดี ๆ นำท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ที่นี่ถูกเนรมิตบรรยากาศให้เหมือนกับ แคว้นทอสคานี ของประเทศอิตาลี

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหาร ณ ทอสคาน่า วัลเลย์ นำท่านเดินทางสู่ คาเฟ่สโตนเฮนจ์แห่งเขาใหญ่ Within Khaoyai ด้วยคอนเซ็ปแปลกแหวกแนว โดยการนำก้อนหินยักษ์มาตั้งเรียงกัน คล้ายกับ สโตนเฮนจ์(Stonehenge) โบราณสถานลึกลับของประเทศอังกฤษ
นำท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดที่ไร่สุวรรณแห่งนี้ได้ถูกวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่ดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินค้าขึ้นชื่อของไร่นี้ แวะซื้อของฝาก ของดี มวกเหล็ก สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภัณฑ์ของฝากให้ได้เลือก ติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมาย เช่น กะหรี่ปั๊บ กุนเชียง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น้ำองุ่นและแยม เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

17.30 น. : เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 5 ท่าน        
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED*
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ขอสงวนสิทธิ์การจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
16/10/2021 17/10/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/10/2021 24/10/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  2,499 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
  เดินทาง 23/10/2021 24/10/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/10/2021 25/10/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
   เดินทาง 24/10/2021 25/10/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/10/2021 31/10/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    2,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
    เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/11/2021 07/11/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     2,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
     เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/11/2021 14/11/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      2,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
      เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/11/2021 21/11/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       2,499 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
       เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/11/2021 28/11/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        2,499 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
        เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/12/2021 19/12/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         2,499 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
         เดินทาง 18/12/2021 19/12/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/12/2021 26/12/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          2,499 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
          เดินทาง 25/12/2021 26/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/01/2022 09/01/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           2,499 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
           เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/01/2022 16/01/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            2,499 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
            เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/01/2022 23/01/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             2,499 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
             เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/01/2022 30/01/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              2,499 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
              เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05/02/2022 06/02/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               2,499 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
               เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                12/02/2022 13/02/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                2,499 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 19/02/2022 20/02/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 2,499 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                 เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  26/02/2022 27/02/2022
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  2,499 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                  เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   16/10/2021 17/10/2021
                   รถตู้
                   2,499 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                   เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    23/10/2021 24/10/2021
                    รถตู้
                    2,499 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                    เดินทาง 23/10/2021 24/10/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     24/10/2021 25/10/2021
                     รถตู้
                     2,499 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                     เดินทาง 24/10/2021 25/10/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      30/10/2021 31/10/2021
                      รถตู้
                      2,499 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                      เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       06/11/2021 07/11/2021
                       รถตู้
                       2,499 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                       เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        13/11/2021 14/11/2021
                        รถตู้
                        2,499 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                        เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         20/11/2021 21/11/2021
                         รถตู้
                         2,499 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                         เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          27/11/2021 28/11/2021
                          รถตู้
                          2,499 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                          เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           18/12/2021 19/12/2021
                           รถตู้
                           2,499 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                           เดินทาง 18/12/2021 19/12/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            25/12/2021 26/12/2021
                            รถตู้
                            2,499 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                            เดินทาง 25/12/2021 26/12/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             08/01/2022 09/01/2022
                             รถตู้
                             2,499 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                             เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              15/01/2022 16/01/2022
                              รถตู้
                              2,499 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                              เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               22/01/2022 23/01/2022
                               2,499 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                               เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                29/01/2022 30/01/2022
                                รถตู้
                                2,499 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                                เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 05/02/2022 06/02/2022
                                 รถตู้
                                 2,499 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                                 เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  12/02/2022 13/02/2022
                                  รถตู้
                                  2,499 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                                  เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   19/02/2022 20/02/2022
                                   รถตู้
                                   2,499 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                                   เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    26/02/2022 27/02/2022
                                    รถตู้
                                    2,499 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เขาใหญ่ วิวฝรั่งจ๋า @เขาใหญ่
                                    เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     จำนวนการเข้าชม 82 ครั้ง
                                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                     Share on social networks
                                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                     • เดินทางมาเอง
                                     • ผธ.ค.64 - ก.ย.65
                                     • 2 วัน 1 คืน
                                     • 50 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 1,900 บาท
                                     รหัส 019-0234
                                     2 วัน 1 คืน
                                     เดินทางมาเอง
                                     เริ่มต้น 1,900 บาท
                                     • ม.ค.65 - เม.ย.65
                                     • 8 วัน 5 คืน
                                     • 41 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 69,900 บาท
                                     ชื่นชอบ