ทัวร์อยุธยา อ่างทอง

วัดไชยวัฒนาราม – ตลาดน้ำอโยธยา – บ้านข้าวหนม คาเฟ่ – อ่างทอง – อินทร์โตฟาร์มเมล่อน – วัดขุนอินทประมูล – มะขามคาเฟ่ – วัดม่วง – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ทัวร์อยุธยา อ่างทอง

รหัส 011-0003
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,222 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
87 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) -วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดน้ำอโยธยา - บ้านข้าวหนม คาเฟ่ - อ่างทอง อินทร์โตฟาร์มเมล่อน

08.00 น. :คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

08.20 น.  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ

09.30 น. : เดินทางถึง วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย หนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมืองวันที่ 13 ธันวาคม 2535 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำขนาดใหญ่ มีเนื่อที่กว่า 60 ไร่

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำอโยธยา นำท่านเดินทางสู่ บ้านข้าวหนม คาเฟ่ ร้านขนมไทยเล็ก ๆ แสนอบอุ่น ภายในร้านมีขนมไทยให้ลิ้มลองหลากหลาย โดยมีทั้งเมนูที่ทางร้านทำเองและรับขนมจากชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำสดใหม่ทุกวัน อิสระทุกท่านเลือกซื้อขนม เครื่องดื่ม ไอศกรีม ตามอัธยาศัย จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง แวะชม ฟาร์มเมล่อนที่ มีชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทอง อินโตฟาร์ม บริเวณโดยรอบมีแปลงผัก สนามหญ้า และบ่อน้ำ สามารถเดิมชมและถ่ายภาพสวย ๆ

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 วัดขุนอินทประมูล - มะขามคาเฟ่ - วัดม่วง - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน)

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอ่างทองที่สวยงามมาก ๆ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศ มีชื่อว่า “ พระศรีเมือง” นำท่านเดินทาง ไปชมวิว พร้อมจิบกาแฟ ณ มะขามคาเฟ่ บรรยากาศทุ่งนา มีสะพานไม้ทอดยาวบนทุ่งนา และยังได้ชมวิวหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง ในระยะไกล เป็นจุดที่สามารถบันทึกภาพได้สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ วัดม่วง วัดเก่าแก่โบราณ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตลาดริมแม่น้ำในอำเภอวิเศษไชยชาญ ภายในตลาดมีขนมโบราณให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

16.30 น. : เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 5 ท่าน  
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED*
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ขอสงวนสิทธิ์การจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
16/10/2021 17/10/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,222 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/10/2021 24/10/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  2,222 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
  เดินทาง 23/10/2021 24/10/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/10/2021 25/10/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,222 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
   เดินทาง 24/10/2021 25/10/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/10/2021 31/10/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    2,222 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
    เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/11/2021 07/11/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     2,222 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
     เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/11/2021 14/11/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      2,222 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
      เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/11/2021 21/11/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       2,222 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
       เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/11/2021 28/11/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        2,222 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
        เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/11/2021 19/11/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         2,222 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
         เดินทาง 18/11/2021 19/11/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/11/2021 26/11/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          2,222 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
          เดินทาง 25/11/2021 26/11/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/12/2021 10/12/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           2,222 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
           เดินทาง 08/12/2021 10/12/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/12/2021 16/12/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            2,222 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
            เดินทาง 15/12/2021 16/12/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/12/2021 23/12/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             2,222 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
             เดินทาง 22/12/2021 23/12/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/12/2021 30/12/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              2,222 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
              เดินทาง 29/12/2021 30/12/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               08/01/2022 09/01/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               2,222 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
               เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                15/01/2022 16/01/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                2,222 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 22/01/2022 23/01/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 2,222 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                 เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  29/01/2022 30/01/2022
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  2,222 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                  เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   05/02/2022 06/02/2022
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   2,222 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                   เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    12/02/2022 13/02/2022
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    2,222 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                    เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     19/02/2022 20/02/2022
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     2,222 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                     เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      26/02/2022 27/02/2022
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      2,222 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                      เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       16/10/2021 17/10/2021
                       รถตู้
                       2,222 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                       เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        23/10/2021 24/10/2021
                        รถตู้
                        2,222 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                        เดินทาง 23/10/2021 24/10/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         24/10/2021 25/10/2021
                         รถตู้
                         2,222 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                         เดินทาง 24/10/2021 25/10/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          30/10/2021 31/10/2021
                          รถตู้
                          2,222 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                          เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           06/11/2021 07/11/2021
                           รถตู้
                           2,222 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                           เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            13/11/2021 14/11/2021
                            รถตู้
                            2,222 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                            เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             20/11/2021 21/11/2021
                             รถตู้
                             2,222 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                             เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              27/11/2021 28/11/2021
                              รถตู้
                              2,222 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                              เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               18/11/2021 19/11/2021
                               รถตู้
                               2,222 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                               เดินทาง 18/11/2021 19/11/2021
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                25/11/2021 26/11/2021
                                รถตู้
                                2,222 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                เดินทาง 25/11/2021 26/11/2021
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 08/12/2021 10/12/2021
                                 รถตู้
                                 2,222 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                 เดินทาง 08/12/2021 10/12/2021
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  15/12/2021 16/12/2021
                                  รถตู้
                                  2,222 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                  เดินทาง 15/12/2021 16/12/2021
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   22/12/2021 23/12/2021
                                   รถตู้
                                   2,222 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                   เดินทาง 22/12/2021 23/12/2021
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    29/12/2021 30/12/2021
                                    รถตู้
                                    2,222 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                    เดินทาง 29/12/2021 30/12/2021
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     08/01/2022 09/01/2022
                                     รถตู้
                                     2,222 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                     เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      15/01/2022 16/01/2022
                                      รถตู้
                                      2,222 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                      เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       22/01/2022 23/01/2022
                                       รถตู้
                                       2,222 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                       เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        29/01/2022 30/01/2022
                                        รถตู้
                                        2,222 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                        เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         05/02/2022 06/02/2022
                                         รถตู้
                                         2,222 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                         เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          12/02/2022 13/02/2022
                                          รถตู้
                                          2,222 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                          เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           19/02/2022 20/02/2022
                                           รถตู้
                                           2,222 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                           เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            26/02/2022 27/02/2022
                                            รถตู้
                                            2,222 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์อยุธยา อ่างทอง
                                            เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             จำนวนการเข้าชม 87 ครั้ง
                                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                             Share on social networks
                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                             • Air Asia (FD)
                                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                                             • 3 วัน 2 คืน
                                             • 85 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                             รหัส 013-0026
                                             3 วัน 2 คืน
                                             Air Asia (FD)
                                             เริ่มต้น 9,999 บาท
                                             • Air Asia (FD)
                                             • ม.ค.65
                                             • 4 วัน 3 คืน
                                             • 87 ครั้ง
                                             เริ่มต้น 11,500 บาท
                                             ชื่นชอบ