ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก

เที่ยวเมืองไทยในบรรยากาศเมืองนอก ชมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชม สุดUNSEEN

ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก

รหัส 011-0005
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
83 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - ทอสคาน่า วัลเล่ย์ - The Chocolate Factory –ไร่สตอเบอรี่หรือไร่ทานตะวัน - อุโมงค์ต้นไม้ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.20 น. : พร้อมออกเดินทางสู่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 น. : นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลต่อชีวิต ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ “ปลัดจ่าง” เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวโคราชมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากเดินทางมาไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลแล้ว บางท่านก็มาไหว้ขอโชคลาภ ขอเรื่องการค้าขาย ขอให้สอบเข้าราชการได้ เป็นต้น นำท่านสู่ ทอสคานา วัลเลย์ (Toscana Valley) แลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเขาใหญ่ สไตล์อิตาลี ที่นี่ถูกเนรมิตบรรยากาศให้เหมือนกับ แคว้นทอสคานี ของประเทศอิตาลี

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ The Chocolate Factory ร้านอาหารและคาเฟ่ สุดฮิต มี 2 โซนโซนคาเฟ่ช็อกโกแลตที่มีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลาย นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรี่ หรือ ไร่ทานตะวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยและให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย ระหว่างการเดินทาง ผ่านชม อุโมงค์ต้นไม้แสลงพัน ความงามของธรรมชาติภาพต้นไม้สองฝั่งถนนที่โน้มกิ่งเข้าหากันเหนือท้องถนน คล้ายเป็นอุโมงค์ให้รถลอดผ่านระยะทางกว่า 200 เมตร จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ  นำท่านเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี เพื่อชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน วิวเขื่อนถนนเลียบสันเขื่อน

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ชมพระอาทิตย์ขึ้น @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ฟาร์มโคนม– ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม - ช้อปปิ้ง OUTLET - ร้านของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน)

05.00 น.  : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่านเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยการนั่งรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟโคกสลุง (หากรถไฟไม่มีขบวนเดินทาง ณ วันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นเดินทางโดยรถตู้ไปที่สถานีโคกสลุงแทน) บรรยากาศสุด UNSEEN ความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ มีเส้นทางรถไฟลอยน้ำสุดฮิต นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคนม สถานท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตโคบาลและวัวนม ชมการรีดนมวัวและชมบรรยายกาศฟาร์มโคนม ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า เมนู ข้าวต้ม + กาแฟ นำท่านเดินทางสู่ ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฝ่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดที่ไร่สุวรรณแห่งนี้ได้ถูกวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่ดีมีคุณภาพ รสชาติหวาน อร่อย เป็นสินค้าขึ้นชื่อของไร่นี้ นำท่านเดินทางสู่ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม หรือ วัดพระขาว พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าในอิริยาบถนั่ง ปางประทานพร ช้อปปิ้งสินค้า OUTLET ศูนย์สินค้าแบรนด์เนม จากแหล่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหาร ณ OUTLET แวะซื้อของฝาก ของดี มวกเหล็ก สระบุรี ปากช่อง โคราช มีผลิตภัณฑ์ของฝากให้ได้เลือก ติดไม้ติดมือกลับบ้านมากมาย เช่น กะหรี่ปั๊บ กุนเชียง กระยาสารท องุ่นหยี ไวน์ น้ำองุ่นและแยม เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

17.30 น. : เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 5 ท่าน  
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED*
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ขอสงวนสิทธิ์การจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
16/10/2021 17/10/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/10/2021 31/10/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
  เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/11/2021 07/11/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   1,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
   เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/11/2021 14/11/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    1,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
    เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20/11/2021 21/11/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     1,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
     เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/11/2021 28/11/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      1,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
      เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/12/2021 19/12/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       1,988 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
       เดินทาง 18/12/2021 19/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/12/2021 26/12/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        1,988 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
        เดินทาง 25/12/2021 26/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         08/01/2022 09/01/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         1,988 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
         เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15/01/2022 16/01/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          1,988 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
          เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           22/01/2022 23/01/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           1,988 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
           เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29/01/2022 30/01/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            1,988 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
            เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05/02/2022 06/02/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             1,988 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
             เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              12/02/2022 13/02/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              1,988 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
              เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/02/2022 20/02/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               1,988 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
               เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                26/02/2022 27/02/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                1,988 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เขาใหญ่ – หมวกเหล็ก
                เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 16/10/2021 17/10/2021
                 รถตู้
                 1,988 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                 เดินทาง 16/10/2021 17/10/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  30/10/2021 31/10/2021
                  รถตู้
                  1,988 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                  เดินทาง 30/10/2021 31/10/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   06/11/2021 07/11/2021
                   รถตู้
                   1,988 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                   เดินทาง 06/11/2021 07/11/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    13/11/2021 14/11/2021
                    รถตู้
                    1,988 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                    เดินทาง 13/11/2021 14/11/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     20/11/2021 21/11/2021
                     รถตู้
                     1,988 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                     เดินทาง 20/11/2021 21/11/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      27/11/2021 28/11/2021
                      รถตู้
                      1,988 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                      เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       18/12/2021 19/12/2021
                       รถตู้
                       1,988 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                       เดินทาง 18/12/2021 19/12/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25/12/2021 26/12/2021
                        รถตู้
                        1,988 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                        เดินทาง 25/12/2021 26/12/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         08/01/2022 09/01/2022
                         รถตู้
                         1,988 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                         เดินทาง 08/01/2022 09/01/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          15/01/2022 16/01/2022
                          รถตู้
                          1,988 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                          เดินทาง 15/01/2022 16/01/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           22/01/2022 23/01/2022
                           รถตู้
                           1,988 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                           เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            29/01/2022 30/01/2022
                            รถตู้
                            1,988 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                            เดินทาง 29/01/2022 30/01/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             05/02/2022 06/02/2022
                             รถตู้
                             1,988 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                             เดินทาง 05/02/2022 06/02/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              12/02/2022 13/02/2022
                              รถตู้
                              1,988 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                              เดินทาง 12/02/2022 13/02/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               19/02/2022 20/02/2022
                               1,988 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                               เดินทาง 19/02/2022 20/02/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                26/02/2022 27/02/2022
                                รถตู้
                                1,988 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เขาใหญ่ - หมวกเหล็ก
                                เดินทาง 26/02/2022 27/02/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 จำนวนการเข้าชม 83 ครั้ง
                                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                 Share on social networks
                                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                 • มี.ค.65
                                 • 7 วัน 4 คืน
                                 • 50 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 39,999 บาท
                                 รหัส 013-0283
                                 7 วัน 4 คืน
                                 เริ่มต้น 39,999 บาท
                                 • Thai Airways (TG)
                                 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                                 • 8 วัน 5 คืน
                                 • 68 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 52,300 บาท
                                 รหัส 027-0129
                                 8 วัน 5 คืน
                                 Thai Airways (TG)
                                 เริ่มต้น 52,300 บาท
                                 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                                 • 9 วัน 6 คืน
                                 • 77 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 43,500 บาท
                                 • รถตู้
                                 • ม.ค.65 - เม.ย.65
                                 • 3 วัน 2 คืน
                                 • 15 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 5,590 บาท
                                 ชื่นชอบ