ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง

เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู –บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย -จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง

รหัส 007-0007
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
79 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู

05.30 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยสมายด์ (WE) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.25 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ WE102

08.45 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (1) นำท่านเดินทางชม เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม งานเทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน – ชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ นำท่านเดินทางสู่ วัดจอคำ จองกลาง วัดจองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย

เย็น : อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3 จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอำเภอปาย ยังร้องเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทิศ ให้เดินทางไปสัมผัส ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชมกัน นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (6)นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่

 21.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ WE121

22.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ

 

ช่วงเดินทาง
03/11/2021 05/11/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
เดินทาง 03/11/2021 05/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/11/2021 07/11/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
  เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/11/2021 08/11/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   11,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
   เดินทาง 06/11/2021 08/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/11/2021 12/11/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
    เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/11/2021 14/11/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     11,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
     เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/11/2021 15/11/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      11,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
      เดินทาง 13/11/2021 15/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/11/2021 19/11/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
       เดินทาง 17/11/2021 19/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/11/2021 21/11/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        11,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
        เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/11/2021 22/11/2021
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         11,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
         เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          24/11/2021 26/11/2021
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          10,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
          เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/11/2021 28/11/2021
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           11,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
           เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27/11/2021 29/11/2021
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            11,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
            เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28/11/2021 30/11/2021
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             11,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
             เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              01/12/2021 03/12/2021
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              10,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
              เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               03/11/2021 05/11/2021
               Thai Smile Airways (WE)
               10,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
               เดินทาง 03/11/2021 05/11/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                05/11/2021 07/11/2021
                Thai Smile Airways (WE)
                11,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 06/11/2021 08/11/2021
                 Thai Smile Airways (WE)
                 11,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                 เดินทาง 06/11/2021 08/11/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  10/11/2021 12/11/2021
                  Thai Smile Airways (WE)
                  10,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                  เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   12/11/2021 14/11/2021
                   Thai Smile Airways (WE)
                   11,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                   เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    13/11/2021 15/11/2021
                    Thai Smile Airways (WE)
                    11,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                    เดินทาง 13/11/2021 15/11/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     17/11/2021 19/11/2021
                     Thai Smile Airways (WE)
                     10,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                     เดินทาง 17/11/2021 19/11/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      19/11/2021 21/11/2021
                      Thai Smile Airways (WE)
                      11,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                      เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       20/11/2021 22/11/2021
                       Thai Smile Airways (WE)
                       11,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                       เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        24/11/2021 26/11/2021
                        Thai Smile Airways (WE)
                        10,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                        เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         26/11/2021 28/11/2021
                         Thai Smile Airways (WE)
                         11,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                         เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          27/11/2021 29/11/2021
                          Thai Smile Airways (WE)
                          11,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                          เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           28/11/2021 30/11/2021
                           Thai Smile Airways (WE)
                           11,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                           เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            01/12/2021 03/12/2021
                            Thai Smile Airways (WE)
                            10,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง
                            เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             จำนวนการเข้าชม 79 ครั้ง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • Nok Air (DD)
                             • เม.ย.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 33 ครั้ง
                             เริ่มต้น 11,999 บาท
                             รหัส 008-0328
                             3 วัน 2 คืน
                             Nok Air (DD)
                             เริ่มต้น 11,999 บาท
                             • Air Asia (FD)
                             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
                             • 4 วัน 3 คืน
                             • 73 ครั้ง
                             เริ่มต้น 12,500 บาท
                             • Air Asia (FD)
                             • พ.ค.64
                             • 4 วัน 3 คืน
                             • 240 ครั้ง
                             เริ่มต้น 10,990 บาท
                             • Nok Air (DD)
                             • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 91 ครั้ง
                             เริ่มต้น 7,999 บาท
                             รหัส 013-0014
                             3 วัน 2 คืน
                             Nok Air (DD)
                             เริ่มต้น 7,999 บาท
                             ชื่นชอบ