ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง

วัดช้างไห้ l  เบตง l บ่อน้ำพุร้อนเบตง l อุโมงค์ปิยะมิตร l อาหารพื้นเมืองไก่เบตง l สนามบินเบตง ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม l อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ l Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง l สะพานแตปูซู l Street Art สงขลา l  หาดสมิหลา l มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา l ตลาดกิมหยง

ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง

รหัส 006-0218
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
249 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่– วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา

05.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E ประตู 2 สายการบินเวียทเจ็ท แอร์

07.00 น. : เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 320

08.25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เกจิอาจารย์รุ่นแรกของเมืองไทย จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูดังเมืองเบตง เมนูพิเศษ ไก่สับเบตง ผักน้ำ เคาหยก

บ่าย : นำท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมกองกำลังพรคคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกันว่า อุโมงค์ปิยะมิตร

16.00 น. : จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 2 SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

05.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นวิวที่สวนงามที่สุดให้ท่านได้ดื่มด่ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า

07.30 น : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 น : จากนั้นนำท่านชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น ขึงด้วยลวดวลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

09.30 น. : ระหว่างทางนำท่านแวะชิม วุ้นดำ หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดั้งเดิมของเบตง นำชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเบตงข้างหอนาฬิกา นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย จากนั้นแวะร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และ ร้านสมุนไพรขึ้นชื่อ (นำท่านชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสันตลอดแนวอุโมงค หน้าอุโมงค์เป็นจุดสต๊าทวิ่งของพี่ตูนBody slamอีกด้วย

วันที่ 3 เบตง - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 น. : นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา นำท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา หรือมัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โดยได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 นำท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

20.55 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 329

22.35 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด
 2. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ
 3. ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 4. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 8. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 9. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่…เบตง
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่…เบตง
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่…เบตง
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/04/2021 04/04/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่…เบตง
    เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
    *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     12/03/2021 14/03/2021
     VietJet Air
     8,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง
     เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
     *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      19/03/2021 21/03/2021
      VietJet Air
      8,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง
      เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
      *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       26/03/2021 28/03/2021
       VietJet Air
       8,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง
       เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
       *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/04/2021 04/04/2021
        VietJet Air
        8,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ไปให้สุดแล้วหยุดที่...เบตง
        เดินทาง 02/04/2021 04/04/2021
        *** กรณี ไม่ใช้ตั๋ว ราคาท่านละ 6,900 ***
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • เม.ย.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 196 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,299 บาท
         รหัส 005-0319
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 3,299 บาท
         • Thai Smile Airways (WE)
         • เม.ย.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 186 ครั้ง
         เริ่มต้น 9,590 บาท
         รหัส 024-0244
         3 วัน 2 คืน
         Thai Smile Airways (WE)
         เริ่มต้น 9,590 บาท
         ชื่นชอบ