• วัดพระมหาธาตุนวรมหาวิหาร
 • ศาลหลักเมือง
 • วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
 • วัดสุชน (ท้าวเวชสุวรรณ)
 • วัดยางใหญ่
แพ็คเกจทัวร์ไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับ , At Ubon Travel
รหัส 008-0806
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 เป็นต้นไป
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
10 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ ● วัดพระมหาธาตุนวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมือง ● วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● วัดสุชน (ท้าวเวชสุวรรณ) ● วัดยางใหญ่ ● สุวรรณภูมิ

03.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.50 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน VZ370 

08.00 น. :  ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน

เช้า :  นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย

นำท่านแวะ สักการะ ท้าวเวชสุวรรณ ณ วัดสุชล ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวรเป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีชื่อเรียกอื่นอีกว่า “ธนบดี” ซึ่งหมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ธเนศวร ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ว่าด้วยปีนี้ เป็นปีเสือดุ จึงนิยม กราบไหว้บูชา “ยักษ์”โดยเชื่อว่าจะขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เสริมทรัพย์ความมั่งคั่งร่ำรวย

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะ โชคลาภและการค้าขาย

นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่นสภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์

20.30 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ335

22.00 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุ เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทาง
 • ได้หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ ในกรณีกรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านขึ้นไปต่อคณะ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมราคา 450 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

พีเรียดเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ราคาต่อท่านไม่มีราคาเด็ก
เดินทางทุกวันตั้งแต่ 01 เม.ย.65 เป็นต้นไป รถตู้ 8 ที่นั่ง 8 2,999

ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดเทศกาลนักขัตฤกษ์

9-17 เม.ย.,29 เม.ย.-4 พ.ค.,13-16 พ.ค.,3-5 มิ.ย.,13-17,28-31 ก.ค.,12-15 ส.ค.,13-16,21-24 ต.ค.

5-7 พ.ย.,2-5,10-12,23-31 ธ.ค.65

**การันตีเดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ**

**จอยกรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ**

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 46,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - มี.ค.65
 • 6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 32,300 บาท
 • รถตู้
 • ธ.ค.64 - มี.ค.65
 • 3 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 4,999 บาท