ทัวร์AMAZING ไทยเท่ ตรัง (ทะเลตรัง) สงขลา

ถ้ำเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน -วิหารคริสตจักรตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – วัดพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน –  สะพานติณสูลานนท์ – เกาะยอ – นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา -งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม – วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล- ตลาดกิมหยง

ทัวร์AMAZING ไทยเท่ ตรัง (ทะเลตรัง) สงขลา

รหัส 011-0251
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
182 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถ้ำเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน - วิหารคริสตจักรตรัง

07.20 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

09.20 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504

10.45 น.: ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางสู่ จังหวัดตรัง นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อยเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ นำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจำจังหวัดตรัง ชม วงเวียนพะยูน สัตว์น้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ชม วิหารคริสตจักรตรัง โบสถ์คริสต์ที่มาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสีเหลืองตั้งโดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง

วันที่ 2 ตรัง - ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ลอยตัวชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน UNSEEN  THAILAND  อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมได้ด้วยมวลหมู่แมกไม้และแนวหน้าผาชันลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรัง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ สงขลา

วันที่ 3 วัดพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน - สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา -งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความนับถือ ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) วัดดีหลวง (วัดที่หลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะยอ นำท่านเดินทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ นำท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต
นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลี้ยง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)

วันที่ 4 วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล- ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส นำท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุดอร่อย อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511

18.45 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์AMAZING ไทยเท่ ตรัง (ทะเลตรัง) สงขลา
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว + 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  12/04/2021 15/04/2021
  Nok Air (DD)
  11,555 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์AMAZING ไทยเท่ ตรัง (ทะเลตรัง) สงขลา
  เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
  *** พักเดี่ยว + 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • มี.ค.64
   • 3 วัน 1 คืน
   • 218 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,488 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - เม.ย.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 195 ครั้ง
   เริ่มต้น 2.699 บาท
   รหัส 010-0262
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 2.699 บาท
   • รถตู้
   • ต.ค.64 - ก.พ.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 19 ครั้ง
   เริ่มต้น 2,499 บาท
   รหัส 011-0004
   2 วัน 1 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 2,499 บาท
   ชื่นชอบ