ทัวร์AMAZING ไทยเท่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก @ สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน้ำ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – วัดพะโคะ  –  เกาะยอ –  นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หาดใหญ่ – วัดช้างให้ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – สงขลา – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – วัดมหัตตมังคลาราม  

ทัวร์AMAZING ไทยเท่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี

รหัส 011-0250
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
184 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดพัทลุง – พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก @ สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา

07.20 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

09.20 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504

10.45 น. : ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

……… น. : เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งของภาคใต้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นำท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นำท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาคูหาสวรรค์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้านแฝดหลังคาสีแดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา สะพานที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ - ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน้ำ - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – วัดพะโคะ – เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. : นำท่านล่องเรือชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอควนขนุน เกิดจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ไหลมารวมกัน นำท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากที่สุดของจังหวัดพัทลุง

นำท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้าเหล่าดอกบัวสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ เพลิดเพลินกับการชมทะเลบัวแดง แล้วยังสามารถชมนกประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งมาให้ชมมากว่า 287 ชนิด และไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ ชม “ควายน้ำ”  เป็นควายของชาวบ้านที่เลี้ยงในบริเวณนี้ ซึ่งสามารถปรับตัวตามสภาพของพื้นที่ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของมันคือ เมื่อน้ำในทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีหญ้าขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกินหญ้าบนบก แต่เมื่อยามหน้าน้ำก็ปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างเช่นสายบัว ใบบัว หรือสาหร่าย ที่ขึ้นในน้ำแทน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  นำท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ นำท่านเดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 วัดช้างให้ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – สงขลา - หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา– หาดใหญ่ – งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี สู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี นำสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

วันที่ 4 วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - วัดมหัตตมังคลาราม - ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ นำทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุดอร่อย อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511

18.45 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………..


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์AMAZING ไทยเท่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว + 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  12/04/2021 15/04/2021
  Nok Air (DD)
  10,888 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์AMAZING ไทยเท่ สงขลา พัทลุง ปัตตานี
  เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
  *** พักเดี่ยว + 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • เม.ย.64 - พ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 196 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,299 บาท
   รหัส 005-0319
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 3,299 บาท
   • รถตู้
   • มี.ค.64 - เม.ย.64
   • 1 วัน 0 คืน
   • 188 ครั้ง
   เริ่มต้น 699 บาท
   รหัส 023-0301
   1 วัน 0 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 699 บาท
   ชื่นชอบ