ทัวร์AMAZING ไทยเท่ เบตง ปัตตานี หาดใหญ่

วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง -งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลานนท์ – เกาะยอ – นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ

ทัวร์AMAZING ไทยเท่ เบตง ปัตตานี หาดใหญ่

รหัส 011-0249
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,111 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
183 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง– เบตง

07.20 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

09.20 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)

10.45 น. : ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี สู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นำท่านกราบไหว้สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง เดินทางสู่ เบตง อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง นำท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

วันที่ 2 สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น  นำท่านเข้าชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื้อสินค้า เป็นของฝากตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน้ำจืดอีกด้วย ให้ท่านได้กราบขอพรถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้น  นำคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย นำคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

 

วันที่ 3 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง -งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม

04.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า SET BOX แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ำปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเยอร์เวง นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  นำสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางกลับ ตัวเมืองหาดใหญ่ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

วันที่ 4 หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ– สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุดอร่อย จากนั้น  นำท่านเดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.20 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511

18.45 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………..


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม  1,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าซื้อที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,111 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์AMAZING ไทยเท่ เบตง ปัตตานี หาดใหญ่
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว + 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  12/04/2021 15/04/2021
  Nok Air (DD)
  11,111 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์AMAZING ไทยเท่ เบตง ปัตตานี หาดใหญ่
  เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
  *** พักเดี่ยว + 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 206 ครั้ง
   เริ่มต้น 7,888 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64 - 31 พ.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   • 191 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   รหัส 000-0228
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   ชื่นชอบ